// Вие четете...

Приложни науки

Сравнение на картата с местността.

B99„Не винаги прекият път е най-краткия.“

Сравнение на картата с местността.

Изпълнява се с цел уточняване положението на местните предмети, изобразени на картата и откриване на предмети, които не са показани на нея. Сравнението се започва с крупните местни предмети, намиращи се в полезрението на наблюдателя, а след това се преминава към по-малките. Това позволява бързо и пълно изучаване на окръжаващата местност, откриването на измененията, случили се на нея от момента на създаването на картата. При сравнението се уточнява своето место положение.
За да бъде намерен на ориентирана карта изображението на местен предмет, трябва да се оцени на око разстоянието до него и мислено или с линийка да бъде отложено това разстояние в мащаба на картата от точката на стоене по направление към предмета. След това по отмереното разстояние се намира изображението (условния знак) предмета на картата. При решаване на обратната задача, тоест намирането на местността на предмет, изобразен на картата, трябва да се определи по картата разстоянието от точката на стоене до търсения местен предмет и направлението към него. По тези данни се открива предмета на местността.

Lin33

При определяне на картата наблюдаван местен предмет, отдалечен на голямо разстояние или намиращ се в група еднородни местни предмети, на местността се измерва ъгълът на направлението и разстоянието до него (рис. 10.11). Измерения ъгъл се строи на картата и по разстоянието се намира на нея условния знак на местния предмет. За по-точно и надеждно определяне на направлението към местния предмет с помощта ма компас се измерва магнитен азимут и се изчислява дирекционния ъгъл на това направление. След това по значението на дирекционния ъгъл се прочертава на картата направление по което се нанася в мащаба на картата измереното разстояние.

Ориентиране на местността.
Точното и своевременно ориентиране на местността е необходимо за осигуряване удържането на направлението на движение.
Топографското ориентиране се заключава основно в ориентиране на местността, в бързото установяване на местоположението на ориентирите и в заемането на линиите на положение. Топографското ориентиране предшества ориентирането на местността и се явява важен първоначален етап в подготовката. При топографското ориентиране в началото се обмисля времето и направлението по едно от направленията на хоризонта (астрономично ориентиране). Направленията по хоризонта се определят по направлението на движение или спрямо севера, а времето обикновено е местно.

Lin34След това се определя своето местоположение относно най-близкия характерен ориентир, положението на околните местни предмети, форми на релефа и разстоянията до тях. Направлението към местните предмети се определят относно своето положение (отдясно, отляво, направо) или по посоките на хоризонта, а наименованията към предметите и разстоянията до тях се определят по картата.
Мероприятията по осигуряване на ориентирането на местността зависят от характера на местността, условията на видимост и целите на движението. Към такива мероприятия се отнасят: поставяне на изкуствени ориентири; обозначаване на маршрута на движение със специални указатели; подготовка и определяне на порядъка на използване на приборите за нощно виждане; подготовка и определяне на порядъка за използване на навигационна апаратура; осигуряване на осветителни и сигнални средства.
При движение през нощта на местност, бедна на ориентири, за удържане на направлението на движение се привличат водачи, които добре познават местността и са подготвени за ориентиране на местност без карта.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар