// Вие четете...

Времето и Океана

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

Надеждно планиране и осъществяване на транспортни операции в зимно време в замръзващи не арктически морета и моретата в Арктика, както и в устията на реките на арктическия басейн е невъзможно без хидрометеорологично и ледово осигуряване. Такова осигуряване позволява правилно да се оцени навигационната обстановка и да се вземат своевременно мерки за разполагането на ледоразбивачи.
Океанския и крайбрежен риболов, като никакъв друг вид морска дейност се нуждае от морско хидрометеорологично осигуряване. Това е второто по икономическа ефективност направление по използването на ресурсите на океана след добиването на въглеводороди на шелфа от морето. В риболова на отдалечени от брега райони в Световния океан, като правило, работят кораби от рибната промишленост с неограничени (океански) райони на плаване. В крайбрежната зона се използват кораби с ограничени райони за плаване, които в голяма степен зависят от времето (атмосферните условия) и състоянието на повърхността на морето.
В различните морета и океани съществуват свои особености на риболова (морската дейност) и съответно своя спецификация на МХМО. На високите ширини корабите са подложени на въздействието на опасното природно явление – обледеняване. То възниква при наличието на отрицателни температури на въздуха, атмосферни валежи, мъгли, а също така вследствие на пръски по кораба от зад бордна вода при голяма скорост на вятъра и силно вълнение. Колкото е по-голяма скоростта на вятъра и височината на вълните и колкото е по-ниска температурата на въздуха, толкова по-интензивно протича обледеняването на кораба. Опасността от интензивно обледеняване на корабите в морето се състои в това, че на палубата и надстройките се отлага голямо количество лед, в резултат на което рязко се влошават мореходните качества на кораба. При обледеняване се повишава центъра на тежестта, увеличава се парусността (ветровата площ), която по време на щорм може да доведе до загуба на устойчивост и внезапно преобръщане и гибел на кораба. Обледеняването представлява особена опасност за риболовните кораби с ниски надводни бордове. Механизмът на обледеняването на кораба е много сложен и не е достатъчно добре изучен.
Интензивността на обледеняването зависи както от хидрометеорологичните условия, така и от типа на кораба и неговите размери, височината на борда, а също и ориентацията на кораба относно направлението на вятъра, различават три степени на обледеняване – бавно, бързо и много бързо. При оценка на количествените характеристики тези граници на обледеняване на практика е прието да се изхожда от типа на кораба.
При изпарение (пушене) на морето достатъчно често се наблюдават бързо и много бързо обледеняване. Ако изпарението на морето става при голяма скорост на вятъра и достига нива по-високи от мостика на кораба, то тогава се образува най-опасното обледеняване, при което силно се влошава устойчивостта на кораба. При такива случаи леда нараства най-много на горните части на кораба, където е трудно преди всичко неговото почистване, тъй като този лед се отличава с голяма плътност и лепкавост.
За борбата с обледеняването се използват активни и ”пасивни” средства. Активните средства за защита на кораба от обледеняване предвиждат или излизане на кораба от зоните на интензивно обледеняване, или периодично отстраняване на образувалия се лед от него. Към „пасивните” средства за защита се отнасят прогнозите за обледеняване. Прогнозите за обледеняване на кораба се явяват едни от трудните за решаване проблеми на синоптичната метеорология, преди всичко заради недостига на информация за условията на обледеняване на корабите.
Всички риболовни кораби са снабдени със специални режимни пособия и „Препоръки за капитана на риболовните кораби по борба за плавучест на кораба в условията на обледеняване”.
Разузнаването и добиването на полезни изкопаеми, преди всичко на въглеводороди в континенталния шелф и зад неговите предели се нуждае от специализирано морско хидрометеорологично осигуряване, привързано към географското положение и вида на морската операция. Работите по геоложкото разузнаване се извършват както с плаващи, така и със стационарни морски съоръжения (платформи), които са подложени на силното влияние на различните хидрометеорологични фактори. Сред тях най-важни се явяват: вятъра, вълнението, теченията и леда. Плаващите съоръжения изпитват хоризонтални и вертикални движения, величината на допустимите отклонения на които са на толкова малки, че заради тях е нужно точно определяне на информацията за скоростта на вятъра, височината на вълните и леда. Периодът на вертикалните колебания и въртенето на сондажния кораб се явяват критични фактори и вълните, с период близък до тях, могат да доведат до опасно вертикално и хоризонтално клатене. Вятърът внася в тези колебания допълнителен принос, а много силния вятър въобще прави невъзможни производствените работи. Направлението на вятъра също се явява важен елемент, въздействащ на платформата, тъй като неговото изменение може да предизвика необходимост от регулиране на котвените вериги.
Друг важен аспект, свързан с осигуряването на сондажните работи се явява МХМО на работите, свързаните с транспортиране, буксиране и установяване на платформата, доставката на оборудване и персонал с катери и вертолети. Такова осигуряване изисква внимателно изучаване и използване на оперативните хидрометеорологичните, климатичните и хидрографски данни. В някои райони напълването на танкерите с нефт се осъществява от терминали, намиращи се на брега. Тези устройства са много чувствителни към височините на вълните, преминаващи праговите значения. Поради това за тяхната нормалната експлоатация е необходима надеждна текуща и прогностична информация за вълнението.
Инженерната индустрия на брега, в отдалечение от брега и в морските устия на реките се състои от проектиране и строителство на различни хидротехнически съоръжения и от разработка на мероприятия по тяхната защита. Основно, това са портови съоръжения, съоръжения на нефтогазовите комплекси, средства за транспортировка на нефтогазови продукти (танкери, тръбопроводи, терминали и спомагателни технологични комплекси). Към инженерната индустрия се отнасят също така проектирането и строителството на различни хидротехнически обекти: портове, вълноломи, оградителни дамби, пристани, естакади, подходни канали, пристанищни басейни със специално оборудвани пристани или брегоукрепителни съоръжения, а също така промишлени, енергетични, транспортни и граждански съоръжения. Във всеки случай при проектиране на тези обекти е необходимо да се намери оптималното съотношение между стойността на конструкцията и използваните при проектирането допустими океанографски параметри. За обслужването на сондажните и нефтогазо добиващите платформи, освен метеорологичните прогнози, важна е информацията за изменението на нивото на морето и температурата на повърхностните води, за ветровото вълнение и теченията.
За планиране и строителство на хидротехнически съоръжения е необходима климатична информация основана на статистическа обработка за дълги (многогодишни) редове от наблюдения, а за осигуряване на ежедневната експлоатация на тези съоръжения е необходима текуща информация, постъпваща в реален мащаб от време.
Знанието на преимуществата, получавани от използването на климатична информация, може да помогне на икономистите при подготовката на технико икономическата обосновка за оценка на най-удобното време и място за строителство, а също така и полезната стойност на проекта. Климатичната информация, като правило, бива изисквана в началния етап на разработката на проекта. Стойността на проекта в значителна степен зависи от това, какви са прогнозните за екстремалните значения на указаните параметри заложени в проекта, при които тези съоръжения могат да устоят.
Преди да се пристъпи към проектиране на един или друг обект, конструкторите и инженерите трябва да имат подробна информация за хидрометеорологичния режим и климатичните условия в районите за планираното строителство, на основата на които се залагат в проекта екстремалните значения на хидрометеорологичните величини, чиято вероятност може да бъде достигната в процеса на строителството и експлоатацията на съоръжението, Тези величини оказват различно влияние на съоръжението.
Вероятните вълни и зиб (мъртво вълнение) оказват въздействие на подводната и надводната част на морските хидротехнически съоръжения. Силата на тези въздействия е пропорционална на височината и периода на вълните. Те също се явяват фактор, ограничаващ извършването на строителните работи в крайбрежните морски акватории и транспортирането на товари.
Теченията оказват механично въздействие на подводната част на съоръженията, силата на които е пропорционална на квадрата на скоростта на течението. Теченията играят съществена роля при маневрирането на корабите, което е особено важно при извършването на претоварващи операции на терминал, при преминаването по фарватери и т.п.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар