// Вие четете...

Приложни науки

Сезонни изменение на свойствата на местностите.

K21„В тъмнина е нужна светлина, в беда – ум и знания.“

Сезонни изменение на свойствата на местностите.

Свойствата на местностите през годината са подложени на сезонни изменения. Една и съща местност през различните периоди на годината има не еднаква проходимост, различни условия за ориентиране, маскировка, наблюдение и инженерно оборудване.
Свойства на местностите през пролетта и есента. За пролетта и есента са характерни разкаляните пътища, пролетните пълноводия, приижданията на вода. В периода на пролетните и есенните разкалвания горния слой на грунда се преовлажнява, губи своята здравина, става много кален и мочурлив. Движението се затруднява не само извън пътищата, но и по всички черни пътища. Във време на наводнения е възможно потопяването на големи пространства от речните низини. В доловете и падините се образуват временни водостоци.
През пролетта и есента се образуват резки колебания на температурата на въздуха, голяма облачност, чести мъгли, силни ветрове. Всичко това влошава условията на наблюдение и целеуказване.
Свойства на местностите през зимата. За зимата е характерно преди всичко замръзване на почвата (грунда), образуването на реките и другите водоеми на ледена покривка, наличието на снежна покривка.
Пътната мрежа през зимата, като правило, се намалява. Много пътища, особено черните се засипват със сняг и стават непроходими за колесните машини. Скоростта на движение по шосейните пътища се намалява, особено в периодите на обледеняване и снежни навявания.
В условията на продължителни ниски температури протича дълбоко замръзване на почвата. При замръзване тя стават много плътна и здрава. В резултат на което местностите, които са трудно проходими и непроходими извън пътя през летния период, през зимата се превръщат в лесно проходими за всички видове техника. Автомобилни пътища се прокарват по замръзналия грунд по пътя на разчистване или уплътняване на снежната покривка или по леда на реките, езерата и блатата. При недостатъчна дебелина на леда се извършва усилване по пътя.
От друга страна, дълбоките замръзвания на грунда съществено затрудняват инженерното оборудване на местността. Работата на замръзнал грунд се изпълнява доста по-бавно, изисква използването на специални инструменти и оборудване.
Дълбочината на замръзване на грунда зависи много от неговия механичен състав, дълбочината на подпочвените води, от овлажняването му и дебелината на снежната покривка. Колкото са по-малки частиците на грунда, толкова е по-голяма неговата порестост и влагоемнкост, и е по-малка дълбочината на замръзване. Така, глинестите почви замръзват на доста по-голяма дълбочина, отколкото черноземните. По-високите участъци замръзват на по-голяма дълбочина, отколкото низините и заблатените. Замръзването на грундовете винаги завършва малко по-високо от нивото на подпочвените води. В горите, дълбочината на замръзване на грундовете примерно е в два пъти по-малка, отколкото на открити места. Дебелият слой сняг също рязко намалява дълбочината на замръзване на почвите.
За преодоляване на замръзнали водни прегради по леда се правят ледени проходи. Те могат да преминават по естествен или усилен лед в зависимост от неговата дебелина.
Важно значение за действията на войските през зимата има замръзването на блатата. Непроходими през лятото блата се превръщат в удобни за движение през зимата извън пътя. Обикновено замръзването на блатата става едновременно със замръзването на водоемите и почвите. През есента, до образуването на дълбока снежна покривка, те замръзват особено бързо. След образуването на голяма снежна покривка скоростта на замръзване на блатата намалява. В случай когато снежната покривка се образува с настъпването на есента, някой блата въобще не замръзват, представлявайки опасни скрити препятствия.
Голямо влияние на действията на войските оказва снежната покривка. При дълбочина на снежната покривка от 30 – 40 см движението на колесните машини извън път става практически невъзможно. Скоростта на движение на верижните машини при дебелина на снежната покривка от 60 – 70 см се снижава на 1,5 – 2 пъти в сравнение с летните условия. Личния състав в пеши порядък (без ски) може да се придвижва свободно по сняг с дълбочина не по-голяма от 20 – 25 см.
Проходимостта на горите през зимата рязко спада заради снежните навявания и скритите под снега препятствия. Понижават се маскиращите и защитните свойства на листните гори. В резултат на снежните навявания овразите и падините, видимият релеф на местността се изглажда, съществено се изменя външния облик на местността.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар