// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Северния морски път.

„Дори признаците за добро време са приятни.“

Особеното стратегическо значение и суровите природни условия на арктическата зона обуславят повишените изисквания към МХМО на мореплаването в Арктика, главно от които се явява осигуряването на безопасността и повишаването на ефективността на провежданите морски операции в условията на арктическа навигация. Системата на МХМО в Арктика се подразделя на осигуряване с общо назначение и специализирано осигуряване (СМХМО). Обекти на СМХМО основно се явяват частни или акционерни компании. Обслужването им с хидрометеорологична информация и прогнози се осъществява на основата на стопански договори. Основни потребители на СМХМО в Арктика и на замръзващите морета се явяват корабните, транспортните, авиационните, риболовните и ресурсно добивните компании.

Хидрометеорологичните условия на арктическите и антарктическите райони обуславят особената специфика на производствената дейност на флота, в това число:

– сезонна работа на флота и пристанищата;

– необходимост от ледоразбивачно провеждане на корабите през по-голямата част от навигационния период;

– повишена интензивност на работата на флота вследствие на непродължителните срокове за навигация;

– необходимост от навлизане на морските кораби в устията на реките с проход през барови участъци и плитчини;

– рейдово претоварване в повечето пунктове и товарно разтоварни работи на крайбрежен морски лед;

– прекарване по трасето на Северен морски път на кораби, нямащи ледови клас, и кораби с ограничена мореходност (докове, дъночерпалки, плаващи електростанции, плаващи работилници и други);

– превозване на товари с кораби от клас „река – море” и не самоходни съдове в крайбрежните райони.

Основа на СМХМО на мореплаването по Северния морски път (СМП) се явява „Автоматизираната ледова информационна система за Арктика” (АЛИСА) или системата „Север”. Зоната на обслужване от системата „Север” обхваща Северен ледовит океан и устията на северните реки. Основни задачи на системата се явява регулярния оперативен мониторинг на състоянието на природната среда и СМХМО на всички видове морски дейности в Арктика, в това число и корабоплаването по СМП.

Системата „Север” включва четири подсистеми:

1. Подсистема за получаване на хидрометеорологична и ледова информация от отечествени и задгранични центрове за хидрометеорологична информация, включваща съвкупност от датчици с космическо, авиационно и наземно базиране за регулация на основните параметри на природната среда от арктическия регион.

2. Подсистема за приемане, сбор, обработка и анализ на информацията в центровете от различно ниво. Тя се базира на използването на:

– отечествените и задграничните станции за прием на спътникова информация;

– спътникова телекомуникационна система ИНМАРСАТ;

– информационна система Интернет;

– съвременни технологии за обработка и анализ на хидрометеорологичната информация.

3. Подсистема за предаване и разпространение на хидрометеорологичната и ледова информация към различните ползватели и потребители.

4. Подсистема за натрупване и съхранение на хидрометеорологична и ледова информация.

Инфраструктурата на системата „Север” се състои от главен център, регионални центрове за приемане и обработка на данни от ИСЗ и териториални центрове. Поддържането и развитието на средствата за информационен обмен между центровете от различните нива се осъществява от Държавно учреждение „Държавен радио метеорологичен център”.

Център „Север” осъществява:

– състоянието на заявките в регионалните центрове за приемането на спътниковата информация;

– приемане, обработка и архивиране на спътниковата информация;

– приемане на информация от автоматичните дрейфуващи буйове;

– съставяне на обзорни комплексни ледови карти за цялата акватория на Северен Ледовит океан;

– съставяне на детайлизирани ледови карти по райони на провеждане на морски операции;

– извършване на разчети, разработка на средносрочни и дългосрочни ледови, метеорологични и хидрологични прогнози;

– разработка на навигационни препоръки към ръководителите на морски операции.

Регионалните центрове осъществяват:

– оформяне на заявки за работа на бордовата апаратура на ИСЗ;

– приемане, първична обработка и архивиране на спътниковите изображения.

Териториалните центрове в зоните на своята отговорност осъществяват:

– административно управление, осигуряване и поддържане на работата на наземната наблюдателна мрежа;

– сбор на текущата хидрометеорологична информация;

– съставяне на краткосрочни ледови, метеорологични и хидрологични прогнози;

– съставяне на щормови предупреждения.

Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия” осъществява информиране на държаните органи за текущите и очакваните ледови и хидрометеорологични условия в Арктика.

Основни източници на информация за състоянието на обкръжаващата среда, използвана в системата „Север” се явяват:

– данни от космическия мониторинг за състоянието на ледовата и хидрометеорологична обстановка в арктическия басейн;

– наземната хидрометеорологична мрежа от брегови и островни хидрометеорологични станции;

– експедиционни НИС;

– автоматични метеорологични буйове, установени на дрейфуващи ледове в Северния Ледовит океан и неговите морета;

– отечествени и задгранични центрове за хидрометеорологична информация;

– самолети и въртолети, използвани за визуално наблюдения.

С помощта на системата „Север” в Арктика се издават широк асортимент на специализирана хидрометеорологична продукция (приложение 20).

Приложение 20

Списък на специализираната хидрографска информация за осигуряване на плаването на корабите по Северния морски път.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар