// Вие четете...

Ниво на океана

Световния океан – характеристика и подразделяне.

„Ако го пратиш на реката, няма да намери вода.“

Световния океан заема площ, равна на 361,3 млн. км², което представлява 70,8% от повърхността на нашата планета. Важна морфологична особеност на Световния океан се състои в непрекъснатото му простиране.

В южното полукълбо между паралелите 35° и 70° ю.ш. океанът заема 95,5% от повърхността на земното кълбо и само 4,5% остават за сушата. В Северното полукълбо в полосата между паралелите 40° – 70° с.ш. сушата на малко преобладава над океана, на 56% от общата площ. Това е най-контрастния участък от земната повърхност. Като цяло, в южното и в северното полукълбо океанът преобладава над сушата, заемайки 80,9% и 60,7% от техните повърхности съответно. Отбелязаното неравномерно разпределение на сушата и океанските води играе важна роля в формирането на природата на Земята.

За разчленението на водната обвивка материците служат като предпоставка за деленето на Световния океан на отделни части – океани. При това делене се отчитат, освен това, такива признаци, като релеф на дъното, разположението на островните архипелази, наличие на система от течения, температурен режим, соленост и други океанографски и биологични особености. Някои учени – океанолози са склони при делението на океаните да се отчитат преобладаващите океанографски особености. Но такава гледна точка не може да бъде реализирана по две причини: океанографските особености все още не са достатъчно изучени и което е особено важно, те не са стационарни. По тази причина границите на океаните се прекарват според островите, плитчините, линиите на подводните възвишения и плата, затрудняващи водообмена между отделните части на океана. Там, където такива линии отсъстват, границите на океана се прокарват по локсодромията, съединяваща характерни точки от материците или островите. Следва да се има в предвид, че в различните страни границите на океаните и другите подразделения на Световния океан се прокарват нееднакво.

През 1967 г. Международното хидрографско бюро приема и обявява границите и подразделенията на океаните. В качеството на основни подразделения на Световния океан се подразделят на океани, морета, заливи и проливи.

Океан се нарича онази част от Световния океан, разположена между материците. Понастоящем повсеместно Световният океан се подразделя на четири океана: Атлантически, Индийски, Северен Ледовит океан, Тихи океан. Понякога южната част на Тихия, Атлантическия и Индийския океан условно се нарича Южен океан.

Море се нарича онази част от океана, вдаваща се в сушата или отделена от другата част с острови, в която следствие на обособеностите се формират специфични черти на хидрологичния режим. По морфологичен признак моретата се подразделят на вътрешни, между островни и покрайни.

Вътрешните морета са дълбоко вдадени в сушата и са силно изолирани от океана. Тях, на свой ред, ги делят на между материкови (Средиземно, Червено) и вътрешно материкови (Балтийско, Бало, Черно).

Между островните морета са обкръжени с повече или с по-малко тесни пръстени от острови или островни дъги. Към такива морета се отнасят, например, Филипинското, Фиджи, Соломоново море.

Към покрайните морета се отнасят такива, които са разположени в пределите на подводното продължение на материковата кора в преходната зона. Такива са моретата, например, в Тихия океан, Берингово, Охотско и Японско; в Северния Ледовит океан такива са Баренцово, Карско, Лаптево, Източно-Сибирско и Чукотско; В Атлантическия океан такива са Карибско и Северно.

Заливи се наричат такава част от водния обект (океан, море, езеро, река), вдаваща се в сушата. Външните граници на заливите обикновено се прокарват условно по права линия, съединяваща носове, или по някоя изобата.

Тесните и дълбоки заливи с високи брегове са получили названието фиорди. Неголемите заливи се наричат бухти. Определени гранични размери между бухта и залив няма.

Относително тесни части от океана, морето между два участъка суша, съединяваща водните пространства се наричат проливи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар