// Вие четете...

Приложни науки

Реки и канали.

AA100„Четенето без разбиране е полупразно занимание.“

Реки и канали.

Реката сама по себе си е воден поток, течащ в естествено русло и захранващ се за сметка на повърхностния и подземен сток. Изворът (началото) на реката се намира около водораздела, по-ниско по течението реката приема редица притоци и завършва с устие – мястото на нейното вливане в морето, езерото или друга река.
Падината, по която тече река се нарича долина, а нейната най-ниска част, където тече водата – русло. Част от дъното на долината, запълващо се при пролетно разливане на реката се нарича речна низина. Бреговете на реките могат да бъдат високи и ниски, а дъното твърдо или тинесто. Основен елемент на реката се явява нейното русло. То се състои от тесни и дълбоки участъци, имащи сравнително спокойно течение и широки плитководни участъци със сравнително бързо течение. Участъци от руслото, по протежение на които се наблюдава рязко пропадане на реката при значителна скорост на течението се наричат прагове.
Линията на най-големите дълбочини на руслото образува фарватер, които в съответствие с разположението на плитководните и дълбоководните участъци се премества ту към единия, ту към другия бряг на реката. Разликата във височините на нивото на водата при устието на реката и нейния извор се нарича падане на реката, а отношението на падането на реката или отделните нейни участъци към дължината – наклон на реката (участъка).
Свойствата на реките много зависят от техния воден режим. Под режим на реката се разбира сезонното колебание на нивото на водата в нея и свързаното с това изменение на нейната ширина, дълбочина и скорост на течението, а също така на явленията като осушаване, замръзване и други. По водния режим, тоест по изменението на разхода на вода, се различават пълноводие (ежегодно повтарящи се в годината в един и същ период) и наводнение (сравнително краткотрайни и непериодични повдигания на нивото на водата в реката, възникващи обикновено за сметка на бързо топене на снега или силен дъжд).
Реките се подразделят на планински и равнини. Планинските реки текат в дълбоки долини с тесни дъна, падането достига няколко метра на 1 км, течението е бурно (до 7 м/с), дъното е твърдо (каменисто), много спускания, прагове и водопади, бреговете са стръмни и обривисти. Равнините реки текът в широки долини, падането е няколко сантиметра на 1 км, течението е спокойно (0,1 – 1,5 м/с), руслата са виещи се, дъното е твърдо (пясъчно) или тинесто, бреговете са полегати.
Речната мрежа се характеризира с гъстотата, тоест с отношението на сумарната дължина на всички реки към площта на техния басейн. Тя може да бъде рядка (по-малка 0,2 км/км2), средна (0,2-0,4 км/км2), гъста (0,4-0,7 км/км2).
Дълбоките речни долини и широките заблатени разливи представляват сериозна преграда, особено след силни дъждове. Тесните и дълбоки долини на планинските реки, особено в горната си част, също представляват голяма трудност за преодоляване. В долното си течение долинните на планинските реки постепенно стават по-широки, а склоновете по-полегати.
Равнините реки имат не дълбоки долини и полегати склонове. Коритата на такива реки по ширина достигат до 20 км и в сухо време обикновено допускат преминаване. Пролетта и есента, а също така след силни дъждове коритата на равнините реки се насищат с вода и стават трудно проходими.
Наличието на удобни подходи към реките, а също така възможността за оборудване на проходи на много зависи от стръмнината на склоновете на речната долина, изрязаността на техните оврази и ровове.
По ширина реките се подразделят на тесни (до 60 м), средни (от 60-150 м) и широки (над 150 м), а по дължина те се подразделят на малки (до 100 км), средни (100-150 км и повече) и големи (над 500 км).
Дълбочината на реките определя възможността за преодоляване по нейния брод и използването на различни плавателни средства. За преодоляване на реките с достъпни дълбочини преди всичко се определят широки плитки места, които позволяват преодоляване на реката по най-краткото разстояния. Признаци за определяне на бродове могат да бъдат: разширение на реката на прав участък, наличие на път и пътеки подхождащи към реката, набръчкване на повърхността на водата.
Важна характеристика на реките, оказващи съществено влияние за избор на място за преминаване се явява скоростта на течението на водата. Тя влияе на продължителността на преминаване и на проходимостта на брода. На преминаването силно влияние оказва и характера на грунда на дъното. Слабия грунд бързо се разрушава и пречи на преминаването. Най-добър за преминаване е твърдия грунд. Тинестото дъно значително отслабва сцеплението с дъното. Големите камъни, разположени по дъното също силно затрудняват преминаването.
На много реки има построени различни хидротехнически съоръжения, които могат бързо да изменят нивото на водата в реките, като създават обширни изкуствено наводнени площи. Каналите също влияят на придвижването. Тяхното преминаване представлява сложна задача, заради нуждата от оборудване на бреговете.
На придвижването сериозно влияние оказва не само ширината на реките, но и наличието на многобройни тесни реки и ручеи с изрязани брегове, заблатени ровове, а също така и голяма мрежа от оросителни и осушителни канали и канавки.
Реките и ручеите изобразявани на карта се подразделят на постоянни и пресъхващи. С особени условни знаци се изобразяват подземните и пропадащите участъци на реки, когато руслото им не е достатъчни изразено. На картите се изобразяват подробно характера и относителната гъстота на речната мрежа, точното положение на руслата, ясно се показват главните реки, показва се връзката на речната мрежа с другите елементи на местността. Всички реки се изобразяват с една или две линии в зависимост от тяхната ширина. Каналите и канавките също се изобразяват с една или две линии в зависимост от тяхната ширина.
Оросителните канали и осушителните канавки се изобразяват, като правило, всички със съхраняване на тяхната праволинейност и точност на завиване, с показване на основните направления и относителна гъстота.
Водопадите и праговете на реките се показват, като правило, всички. Тяхното изобразяване се съпровожда с надписи (буквени и цифрови) за височината им в метри.
Изображенията на реки, канали и канавки с постоянен водосток се съпровождат със стрелки, указващи направлението на стока на водата, като се указва и скоростта на стока.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар