// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Ред за осигуряване на морските дейности.

„Навреме казаната дума е по-скъпа от злато.“

Общи положения. Морското хидрометеорологично осигуряване се осъществява на всички нива в системата – от хидрометеорологичните станции до Централния апарат. Осигуряването на централните държавни органи на властта, министерства и ведомства, се осъществява, като правило, на основата на материалите, подготвени от органите по направленията на тяхната дейност.

МХМО се осъществява от научно оперативните отдели на научно изследователските учреждения и териториалните органи в съответствие с регламентиращите и нормативно правни документи.

МХМО на ползвателите (потребителите) се осъществява както за сметка на средства от държавния бюджет, така и от извън бюджетни средства.

МХМО за общо назначение се провежда от прогностичните органи на постоянна оперативна основа по план схеми, съгласувани и утвърдени от ръководството и обслужваните организации. Еднократното хидрометеорологично осигуряване може да се осъществява по специално искане на производствените организации или за отделна поръчка.

Ако производствена организация или друга организация е заинтересована от получаването на прогнози или други хидрометеорологични материали за акватория, обслужвана от няколко ХМС, то редът за осигуряването й се установява от началника на управлението на ХМС, на територия на която се намират ръководния орган от заинтересованата организация.

Хидрометеорологична информация и информационна продукция с общо назначение се разпространява на постоянна (регулярна) основа и се довежда до ползвателите (потребителите) безплатно или им се предоставя срещу заплащане, покриващо разходите за нейната подготовка (копиране и предаване по мрежата за свръзка) и не допълване в пълен размер изразходваните средства за тези услуги. Разходите за тези услуги се компенсират от средствата на държания бюджет.

Безплатно информация от общо назначение се предоставя на органите от държавната власт и органите от единната държавна система за предупреждение и ликвидация на извънредни ситуации.

МХМО от общо назначение се осъществява без да се отчитат спецификите на конкретните видове морска дейност. Информацията включва прогноза за времето и прогноза за състоянието на повърхността на морето, щормовите предупреждения, обзор и други, издавани по райони на морето и океана.

За разлика от осигуряването на потребителите с хидрометеорологична информация с общо назначение, специализираното МХМО се осъществява в интерес на дейностите на конкретния потребител с отчет на характера на неговата производствена дейност.

Специализираното МХМО се осъществява по заявка на физически и юридически лица, в това число, органите от държавната власт за сметка на средства на конкретния потребител (ползвател) по договори за услуга по МХМО, а също така в рамките на съвместни програми или споразумения.

Стойността на информационните услуги в областта на хидрометеорологията се разчитат в съответствие с методическите препоръки „Ред за ценообразуването на хидрометеорологичната продукция и информация за състоянието на обкръжаващата природна среда, и нейното замърсяване”.

Вътрешно отрасловите условия на взаимодействие на организациите и учрежденията в областта на хидрометеорологията за обмяна на хидрометеорологичната информация и информационната продукция, и представянето им на потребителите се определят от „Ред за взаимодействието на организациите и учрежденията при информационно осигуряване”.

Формата, съдържанието и способите за довеждане на специализирана информация до потребителите се определя от съответните договори между заявителите (потребителите) и изпълнителите (прогностичните органи).

Специализираната хидрометеорологична информация обикновено е предназначена за провеждането на разузнавателни и спасителни операции в открито море, сондажни работи на шелфа, за провеждане на риболов в открито море и в крайбрежните райони на морето, за борба със замърсяването на морската среда.

В договорите за специализирано МХМО Потребителя и Изпълнителя приемат взаимни задължения предвиждащи следното:

– от страна на органите на службата за морски хидрологични прогнози (СМХМП) – предоставяне на потребителя на необходимата хидрометеорологична информация в посочените от потребителя срокове и във вид, удобен за използване;

– от страна на потребителя – осигуряване и осъществяване на установка на корабите на метеорологични и океанографски прибори и оборудване, а също така осигуряване на специалистите със средства и канали за свръзка с потребителите.

Към договора се прилагат план схема за СМХМО, в което се указват видовете на предоставената информация, сроковете за предаване и способите за довеждането й до потребителите.

СМХМО е получило нормативно правна основа с прието от Правителството постановление „За повишаване на ефективността от използването в народното стопанство на хидрометеорологичната информация”. По нататък в закона „За Хидрометеорологичната служба” това важно направление на дейностите е било закрепено законодателно. Съгласно този закон ползвателите на хидрометеорологична информация за първи път са сключили контракти за предоставяне на услуги за хидрометеорологично осигуряване без провеждане на конкурси.

Със създаването на мрежа от териториални метеорологични агентства е било положено началото на структурна реформа на всички системи за взаимодействия с потребителите на хидрометеорологична информация.

СМХМО се осъществява или регулярно, или по еднократно искане. Във всеки конкретен случай се уговаря редът за обслужване: срокове, мястото за провеждане на работата и ограниченията от атмосферните условия.

Ориентировъчен списък на специализираните продукти и списък на работите със специално назначение и услуги са приведени в приложение 3 и 4.

Приложение 3

Ориентировъчен списък със специализирана информация.

1. Данни за фактическото състояние на времето (температура на въздуха, валежи, направление и скорост на вятъра, количеството облачност, видимост, атмосферно налягане) по районите на провеждане на морските операции, корабоплавателните трасета, морските пристанища.

2. Данни за фактическото състояние на морето (ниво на водата, температура на водата, ледови явления, дебелина на леда, височина на вълните, вълнение на морето и други).

3. Краткосрочни (1 – 3 денонощия) прогнози за времето и състоянието на морето по райони на провеждане на морски операции, корабоплавателните трасета, морските пристанища.

4. Средносрочни (до 6 денонощия) прогнози за времето и състоянието на морето по районите за провеждане на морски операции, корабоплавателните трасета, морските пристанища.

5. Прогнози за времето, температурата на водата в океана и морето за месец.

Освен специализираната информация, предоставяна на потребителите на регулярна основа, може да се подготви и предостави по заявка на потребител информация със специално назначение и услуги за осигуряване на работите, не планирани предварително.

6. Прогнози за ледовите условия за месец и зимния период по акваториите на морето и корабоплавателните трасета.

7. Прогнози за опасни природни (хидрометеорологични) явления: силен тягун в морските пристанища, ранно появяване на лед, интензивен дрейф на лед, натрупвания на лед по брега и морските хидротехнически съоръжения, притискане на леда с интензивност 3 бала и повече, обледеняване на корабите и други.

8. Консултации за неблагоприятните хидрометеорологични явления.

9. Режимно справочни хидрометеорологични материали (ежегодници, справочници, атласи, таблици и други).

10. Анализи (доклади, справки, консултации) метеорологични условия и състояния на морето по зададени райони на провеждане на морски операции.

11. Аналитични материали за преиздаване на лоции, ръководства, пособия, правила за плаване по трасетата на Северния морски път и т.н.

12 Специализирани масиви от данни на магнитен носител.

Забележка:

1. Специализираните метеорологични и океанографски данни включват хидрометеорологични наблюдения, изпълнени в допълнителни срокове и по време на организирани пунктове за наблюдения.

2. Списъкът на специализираните продукти може да се променя в зависимост от изискванията на заявителя.

Приложение 4

Ориентировъчен списък от работи със специално назначение и услуги.

1. Организирането на допълнителни пунктове за хидрометеорологични наблюдения в районите на корабоплавателните трасета.

2. Провеждане на авио разузнаване с цел уточняване на ледовата обстановка и съставяне на ледови прогнози за морските трасета и в низовите корабоплавателни реки.

3. Провеждане на специални наблюдения и осигуряване на хидрометеорологични прогнози, и щормови предупреждения за товаро разтоварните работи и операции при ледови натрупвания.

4. Осигуряване на прогнози за времето, за състоянието на морето и препоръки за сложни морски привеждания на плаващи докове, аварийни кораби и други плаващи средства с ограничена мореходност.

5. Осигуряване с хидрометеорологични прогнози, щормови предупреждения и препоръки към буксировките на плавателни средства с ограничена мореходност.

6. Обслужване на мореплавателите с препоръки за безопасност и за най-изгодните (по хидрометеорологични условия) маршрути на плаване на корабите в океана и морето (препоръчителни курсове).

7. Хидрометеорологично осигуряване на работата на морските пристанища.

8.Осигуряване на хидрометеорологичните прогнози и препоръки за провеждане на кораби през леда в моретата и по трасетата на Северния морски път.

Забележка: списъкът може да бъде допълнен по заявки на потребители при сключени договори.

Хидрометеорологичното осигуряване на администрацията на Президента и Правителството се осъществява от ДУ „Хидрометеорологичен център”, а всички останали се осигуряват от териториалните центрове по пътя на:

– доклади до ръководствата на организациите и производствените предприятия за сложилите се и очакваните хидрометеорологични условия, особено в периодите на неблагоприятни условия;

– осигуряване на хидрометеорологични материали (щормови предупреждения, прогнози, справочни материали, обзори и т.н.);

– съвместно разглеждане на реда за хидрометеорологично осигуряване на специалните операции (буксировка на кораб или док, проекти за строителство на големи хидротехнически съоръжения и други).

За своевременното довеждане на хидрометеорологичната информация до потребителите прогностичните органи използват следните канали за свръзка: – радио, телевизия, телеграф и преки канали за свръзка (съгласно действащото разписание за предаване); – телефон, факс, електронна поща; – интернет; – поща.

Освен това, оперативната хидрометеорологична информация е достъпна чрез портала на Единната информационна система за метеорологично осигуряване (ЕИСМО), осигуряващ отдалечено търсене и достъп към информационните ресурси на отечествените и задграничните източници за оперативна информация, масивите и базите данни, в това число и прогностична продукция.

За довеждане на хидрометеорологичната информация до широк кръг от обществеността и населението се препоръчва в публичните места да се оформят специални хидрометеорологични витрини и електронни табла.

Хидрометеорологичните материали се довеждат до ръководството на пристанищата, риболовните предприятия, нефтогазо добивните платформи, корабите на море и т.н. по средствата за свръзка на тези организации или чрез радиопредавателни станции. В Арктика и Антарктика предаването на тези материали се извършва по радио в основните районни радио метеорологични центрове и антарктическите метеорологични станции.

При заплаха от възникване на ОЯ, предизвикани от хидрометеорологичните условия, довеждането на щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ се извърша по утвърдени схеми.

Редът за осигуряване на морските отрасли на икономиката с космическа информация, постъпваща в ДУ НИЦ „Планета”, в регионалните центрове за приемане на и обработка на спътникова информация и в мрежата на автономните пунктове за приемане на информацията се регламентира от съответните споразумения (договори).

За оценка на ефективността на МХМО и за приемане на управленски решения в оперативен режим териториалните центрове и други оперативно производствени организации представят отчети за резултатите от своята дейност в съответствие с утвърден списък за най-важната оперативна информация и за резултатите от тяхната дейност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар