// Вие четете...

Приложни науки

Редакция и съставяне на картите.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“

Редакционни документи по създаването на картите.

Редакционните документи се подразделят на общи и редакционни документи по създаването на отделната карта.
Към общите документи се отнасят:
– основни положения по създаването на различни видове карти;
– ръководство по картографските работи;
– инструкции по създаване на картографските произведения;
– таблици с условни знаци;
– ръководни технически материали (РТМ).
Към редакционните документи по създаване на отделната карта се отнася редакционния план (редакционно указание).
Редакционен план – това е документ, съдържащ указания по въпросите за съставяне и подготовка на картата към издаване.
Редакционния план съдържа всички основни сведения за съставяната карта: название, мащаб, изисквания към нея, указания по генерализация, броя на листовете. Редакционните документи ще се отличават един от друг, тъй като технологията по създаването на картите могат да бъдат различни, освен това, назначението, съдържанието на картите също ще е различно.
Следните раздели се явяват общи:
1. Общи положения. В този раздел се дава пълното название на картата, сведения за нейното назначение, типа, способите за използване. Причисляват се изискванията към картата и елементите на съдържанието.
2. Математическа основа на картата. В този раздел се разглеждат изискванията към избора на математическа основа на картата: мащаб, проекция, координатна мрежа и компановка. Дават се указания по построяването на километричната и картографска мрежа, разбивката на вътрешната рамка на градуси (минути), по компановката на карта. Макет на компановката се прави, като правило, в мащаба на издаваната карта.
3. Картографски материали. Дава се списък и оценка на всички материали, които се използват за съставянето на картата. Указват се основните, допълнителните и спомагателните материали. При това се указват названията на картографските материали, мащаба, проекцията, година и място на издаване, автори, редактори на картите (тоест всички изходни сведения).
4. Географска характеристика на територията. Дава се кратка характеристика на елементите на географската основа на картата (хидрография, населени пунктове, пътища, релеф, граници и др.). При това е важно да се отделят типичните свойства и характерните особености на картографската територия и всеки елемент от съдържанието по отделно.
5. Указания по генерализация. Дават се за всеки отделен елемент от съдържанието на картата в реда за нанасяне. Дават се указания по подбора и обобщението на елементите от съдържанието, което зависи от мащаба на картата, нейното назначение и особеностите на картографираната територия.
6. Технология на съставяне и подготовка на картата към издаване. Разглежда се последователността и технологията по създаването на картата, отделят се етапите на коректура и редакторския контрол.
За всеки редакционен план обезателно се разработват следните приложения:
– макет на компановката;
– таблица на условните знаци, образци за цветно оформление.
При необходимост могат да бъдат разработени: схема на основните и допълнителните материали за съставянето на географската основа и специалното съдържание; схема на подбора на отделните обекти на съдържанието – речната мрежа, населените пунктове, границите и другите елементи (при необходимост).
Съставяне на карта.
След като редактора на картата състави редакционния план, се пристъпва към съставянето на карата.
Съставяне на картата – това е процеса по изготвянето на оригинала, което включва в себе си съдържанието на бъдещата карта, изпълнен в съответствие с установените картографски знаци с необходимата точност и генерализация на елементите от съдържанието.
До началото на съставянето, техник – картографа трябва щателно да е изучил редакционния план на картата. Съставителските работи се изпълняват в определена последователност, която зависи от приетата технология. В общия вид порядъка по изпълнението на работите са следните:
1. Изчисляване на математическата основа. Необходимо е да се изчисли картографската проекция за определяне на координатите на точките на пресичане на меридианите и паралелите, а също и координатите на ъглите на вътрешната рамка на картата. За топографските карти се изчисляват географски и правоъгълни координати на ъглите на рамката на трапеца.
2. Построяване на математическата основа. Построяването започва с нанасянето по координати на ъглите на картата, построяването на картографската мрежа – мрежа от меридиани и паралели, километровата мрежа (за топографските карти) или и двете мрежи заедно. Те служат за основа за полагането на елементите от съдържанието на картата, поради това се строи с много висока точност. Точността на всички графични построявания и нанасяния на опорните пунктове трябва да бъдат в пределите на ± 0,2 мм.
3. Подготовка на картографските източници към съставяне. Подготовката на картографските материали към съставяне (по традиционната технология) е свързана основно с подготовката им към фотографиране и последващ монтаж на сините фото копия.
При компютърно съставяне на географската основа се сканира, получавайки разстерно изображение. След това разстерното изображение се привързва към определена координатна мрежа и изображението се разбива на определени слоеве. След което се пристъпва към съставянето с едновременна генерализация на елементите от съдържанието.
4. Съставяне на елементите на съдържанието на картата. При съставяне на картата се установява определена последователност на нанасяне на елементите от съдържанието. Редът за съставяне може да бъде различен, но, като правило, общо за всички карти в началото се нанася хидрографията, тоест бреговата линия на морето, реките, каналите и езерата. След това се нанасят другите елементи от съдържанието и се завършва с надписването на обектите.
Топографските карти, като правило, се съставят в следната последователност: елементите на математическата основа, хидрографията и хидротехническите елементи; населените пунктове, промишлените, социално културните обекти, пътища и пътните съоръжения, релеф, растително покритие и грунд, граници и други елементи от съдържанието. За останалите карти е възможна друга последователност на съставяне на елементите от нейното съдържание.
При съставяне на всеки елемент се спазват следните правила: в началото се съставят главните обекти, след това всички останали в реда на тяхната значимост. Например, при съставяне на населените пунктове в началото се обработват градовете, след това селищата от градски тип и после селищата от селски тип; при съставяне на пътищата в началото се поставят автомагистралите, след това пътища с усъвършенствана пътна настилка, после следващия клас, като се спазва и тяхната значимост.
При съставяне на картите е необходимо да се следи за това, щото елементите от съдържанието да са свързани и съгласувани между себе си. Например, населените пунктове винаги се поставят преди пътищата, тъй като пътищата зависят от подбора на населените пунктове. Само чрез съгласуване на елементите от съдържанието между себе си, могат правилно да предадат особеностите на картографираната територия.
5. Коректура, изправяне на коректурните забележки, редакционен преглед. Коректура – това е проверка за правилността на съставяне на елементите на картата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар