// Вие четете...

Приложни науки

Пътна мрежа.

DSC_0105„Който пътешества сам, разказва после каквото си иска.“

Пътна мрежа.

Автомобилни и грундови пътища. Автомобилните пътища могат да бъдат с покритие и без покритие. Най-съществено влияние на придвижването оказва ширината, типа на покритие, величината на наклона и радиуса на завоите, наличието и характера на пътни съоръжения.
Типа покритие определя здравината на пътя и срока на неговата служба. Основни типове покритие се явяват асфалтово бетонно, паважно, от дребен чакъл, от по едър чакъл и калдъръм.
Грундовите (черните), полевите и горските пътища са пригодни за движение на автомобили основно в сухо време. Тяхната проходимост зависи много от характера на грунда и степента на неговата навлажненост. При интензивно движение те бързо се разрушават.
Стръмнината на изкачване и спускане на пътя се нарича наклон. Величината на наклона се изразява в проценти и се определя по формулата
i = (h/L)*100
където: h – височина на изкачването или спускането;
L – дължина на изкачването или спускането.
Наклон, равен на 1%, означава изкачване или спускане с 1 м, на всеки 100 м от пътя. Най-големия наклон на автомобилните пътища не превишава 6-7% на равнинен и хълмист участък и от 9-10% в планински местности.
Величината на радиуса на завоя оказва влияние на скоростта на движение. Като правило, завой с радиус по-голям от 350 м се преодоляват без намаление на скоростта. Наличието на голямо количество остри завои в значителна степен ограничава видимостта на пътя и по този начин снижават скоростта на движение.
Наличието и характера на пътни съоръжения (мостове, тунели, насипи, тръби и други) също оказват голямо влияние на движението по пътя. От военна гледна точка те, като правило се явяват обекти на разрушение с цел създаване на препятствия за придвижване.
Автомобилните и грундовите пътища при изобразяване на карта се подразделят в зависимост от тяхното техническо съвършенство или проходимостта по следните признаци показани в таблицата.

Lin10

Автостради, усъвършенствани шосета и шосета на карта се показват всички. Подобрени грундови пътища на карта с едър мащаб се показват всички, а на карти с по-дребен мащаб се показват с подбор. Грундовите (селски) пътища се показват на карта с най-едър мащаб.
На линията на условните знаци на подобрените грундови пътища със специални условни знаци се обозначават участъците с малък радиус на завои (по-малки от 25 м) и участъците с голям наклон (от 8% и по-голям).
Изображенията на автостради и шосейни пътища се съпровождат с надписи за техните характеристики; ширина на проходимата част, ширина на земното платно и материала на покритие. Обозначават се също така и границите при смяна на покритието.
Изображенията на подобрените грундови пътища се съпровождат с надписи за ширината и материала на добавката към земния грунд. Ширината на грундовите (селските) пътища се надписват в местата, където е възможно преминаване само по самия път, например, в гора, блата и други.
На карта се показват пътни разклонения, автостоянки, както и номера на пътя, леки крайпътни съоръжения и изходи от пътя.
Железопътните линии при изображение на карта се подразделят: по ширината на релсите на широко линейни и тясно линейни; по броя на линиите на еднопътни, двупътни, три пътни; по вида на задвижване на електрифицирани и не електрифицирани; по състоянието на действащи, строящи се и разглобени.
На карта се показват еднопътни линии, участъци от линиите на метрото, преминаващи на повърхността на земята, а също така и трамвайните линии и други.
На карта се показват, като правило, всички станции на метрото. Железопътни гари, платформи и спирки, които не се изобразяват в мащаба на картата, независимо от техния клас се показват с един и същ условен знак.
При изобразяване на железопътни станции, изобразяващи се в мащаба на картата се показват депа, гари, стационарни линии, платформа обръщач, пешеходни мостове и други обекти. Депата и гарите обикновено се обозначават с надписи.
Пътни съоръжения. Мостове и надлези, изобразяващи се в мащаба на карта, чиито дължина е по-голяма от 30, 60, и 120 м, в съответния мащаб, се изобразяват по техните действителни размери с разделяне по материала за постройка (дървен, метален, каменен, железобетонен) и конструкция (обикновена, двукатна, повдигаща, разделяща се). Останалите мостове независимо от материала на постройка и особеностите на конструкцията се показват с извън мащаби условни знаци, като се делят на мостове с дължина 3 м и по-голяма и мостове с дължина по-малка от 3 м (мостове през незначителни препятствия).
Обозначаването на железопътни мостове с дължина 100 м и повече се съпровождат от надписи за материала на постройка, височината на най-ниската ферма над нивото на водата или над повърхността на земята и дължината в метри. Около обозначението на мост с дължина по-малка от 100 м се поставя надпис само за материала на постройка.
Обозначенията на мостове на шосейни и грундови пътища се съпровождат с надписи при дължина на моста по-голяма от 3 м. При това се оказва материала на постройка, дължината и ширината на моста в метри, товароносимостта в тонове.
Тунели на автомобилни и железни пътища се показват на карта всички. Техните обозначения се съпровождат с надписи с указване на височината, ширината и дължината на тунела.
Насипи и изкопи също се показват на карта в зависимост от мащаба. Обозначенията се съпровождат с надписи за тяхната относителна височина (дълбочина) в метри.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар