// Вие четете...

Чиста вода

Приоритети в развитието на ХС на ВМС.

„Да управляваш е трудно изкуство.“

Приоритетите в развитието на ХС на ВМС произтичат от членството на Република България в Международната Хидрографска Организация. Освен това Република България е ратифицирала „Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74, което я задължава да спазва всички правила описани в нея, както и да организира режима на корабоплаване в пълно съответствие с изискванията на Конвенцията.

Организация на режима на корабоплаването в морските пространства на Република България. Съвременното корабоплаване се характеризира с непрекъснато повишаване на корабния трафик, скоростта на плаване и степента на техническото оборудване на корабите, което води до повишаване изискванията към организацията на режима на корабоплаване, навигационното осигуряване, безопасността на плаване и опазване на човешкия живот на море, както и опазване на моретата и океаните от замърсяване.

Съвременните кораби са снабдени с високо технологични навигационни прибори, които дават възможност на корабоводителя да се ползва от високо точни методи за навигация. Практически по този начин, по всяко време на денонощието и във всякакви хидрометеорологични условия, корабоводителят може да осигури безопасност на корабоплаването.

Независимо от това на корабоводителя се налага непрекъснато да се съобразява с усиления корабен трафик и организацията на режима на корабоплаване, особено при подходите към пристанищата.

Пренебрегването на тези условия и режима на корабоплаване може да доведе до значителни грешки в маневрирането и плаването на корабите в отговорните райони на пристанищата, а от там и до сериозни аварии. Повредите по кораба и по товара, могат да бъдат в значителни размери, а понякога може да се стигне и до загубата на човешки живот.

Организацията на режима на корабоплаването в морските пространства, както и в отговорните райони на българските морски пристанища е базирана на съвременните международни правила за безопасно корабоплаване и най-вече на основата на националното ни законодателство, свързано с безопасността на корабоплаване и опазването на човешкия живот на море.

Международни организации за безопасно корабоплаване.

За целта на навигационното осигуряване на корабоплаването и опазването на човешкия живот на море към Организацията на Обединените нации са създадени няколко организации, които да се занимават с тези въпроси и да създават между народните правила и изисквания за осигуряване на безопасно корабоплаване.

Международната Морска организация (IMO) се занимава с изискванията и стандартите за техническата безопасност на корабите и правилата за предпазване от сблъскване на море.

Международната Хидрографска организация (IHO) се занимава с изискванията и стандартите за подготовката и публикациите на навигационно хидрографска информация.

Световната Метеорологична организация се занимава с изискванията за сбора на метеорологична информация и подготовка на прогнози и предупреждения за опасни и особено опасни явления.

Международната Асоциация на Фаровите служби (IALA) се занима с изискванията и правилата за използване на средствата за навигационно осигуряване.

Всяка от тези международни организации са изработили свои конвенции и те се приемат и ратифицират от правителствата на съответните държави т.е. те са между правителствени на базата на които се изработва и приема националното законодателство.

Република България, като морска държава.

Република България, като морска държава и член на ООН е подписала и ратифицирала конвенциите на тези международни организации и е създала национално законодателство с което е регламентирала правилата и изискванията за навигационното осигуряване в морските си пространства.

Такива нормативни актове са Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България (ЗМПВВПП), различните правилници и наредби с които се детайлизират правилата и нормите за организацията на режима, навигационното осигуряване на корабоплаването в морските пространства на Р. България.

С Закон за морските пространства (ЗМПВВПП) държавата е възложила своите задължения на различни организации:

– Изпълнителна Агенция Морска Администрация (ИАМА) – осигуряването и контрола на техническата безопасност на плавателните средства;

– Хидрографска служба на ВМС – осигуряването на навигационно хидрографска информация;

– НИМХ-БАН – осигуряването на мореплавателите с метеорологична информация;

– Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

С цел уясняване на понятията и определенията използвани в организацията на режима на корабоплаването и навигационното метеорологичното осигуряване ще посочим някои от тях, така както са регламентирани от международните и национални нормативни документи.

Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74.

Хидрографски служби. Договарящите се правителства се задължават да вземат мерки за събиране и съставяне на хидрографски данни, както и за публикуване, разпространение и актуализиране на цялата навигационна информация, необходима за безопасното корабоплаване.

В частност договарящите се правителства се задължават да сътрудничат при извършване на следните навигационни и хидрографски услуги за целите на подпомагане на корабоплаването:

1. да осигуряват извършване на хидрографски проучвания, които отговарят на изискванията за безопасно корабоплаване;

2. да изготвят и издават морски навигационни карти, лоции, фарови книги, таблици за приливите и отливите и други навигационни пособия удовлетворяващи нуждите на безопасното корабоплаване;

3. да разпространяват известия до мореплавателите с цел поддържане на морските навигационни карти и пособия в коригирано състояние;

4. да осигурят мерки за управление на данни за поддържане на тези услуги.

Договарящите се правителства се задължават да обезпечат максимално възможното еднообразие на картите и морските навигационни пособия и, ако това е възможно, да вземат под внимание съответните международни резолюции и препоръки.

Договарящите се правителства се задължават до максималната възможна степен да координират своите действия с цел осигуряване на достъпност, доколкото това е възможно, на своевременна, надеждна и недвусмислена, хидрографска и навигационна информация в световен мащаб.

Своевременна, надеждна и недвусмислена, хидрографска и навигационна информация.

Морска навигационна карта или морско навигационно пособие е карта или книга със специално предназначение или специално съставена база от данни, от която е получена тази карта или книга, официално издание на правителство, упълномощени хидрографска служба или друга съответна правителствена институция или по тяхно възлагане, която е предназначена за удовлетворяване на потребностите на морското корабоплаване.

Навигационни предупреждения.Всяко договарящо се правителство взема всички мерки, необходими за обезпечаване на това, че информацията за каква да е опасност, получена от всякакъв надежден източник, без отлагане ще бъде доведена до знанието на всички, които тя касае и ще бъде съобщена на други заинтересовани правителства.

Метеорологични служби и предупреждения. Договарящите се правителства се задължават да насърчават събирането на метеорологични данни от намиращите се в морето кораби и да организират тяхното изучаване, разпространение и обмен по най-подходящия начин за целите на подпомагане на корабоплаването.

Определяне на маршрути за движение на корабите.

1. Системите за определяне на маршрутите за движение на кораби допринасят за опазване на човешкия живот на море, безопасността и ефективността на корабоплаването и/или защитата на морската среда от замърсяване. Системите за определяне на маршрути за движение на корабите са препоръчителни, но могат да станат задължителни, за всички кораби, определени категории кораби или кораби, превозващи определени товари, когато са приети и се прилагат в съответствие с насоките и критериите, разработени от ММО.

2. Корабите трябва да използват задължителна система за определяне на маршрути за движение на кораби, приета от Организацията както се изисква за кораби, от неговата категория или за превозвания товар и в съответствие със съответните действащи разпоредби, освен ако не са налице принудителни причини да не се използва конкретна система за определяне на маршрути за движение на корабите. Всяка такава причина трябва да бъде отразена в корабния дневник.

Поставяне и експлоатация на средства за навигационно осигуряване.

1. Всяко договарящо се правителство се задължава да осигурява, когато счете за практично и необходимо или самостоятелно, или в сътрудничество с други договарящи се правителства, такива средства за навигационно осигуряване, каквито се изискват от интензивността на движение на кораби и степента на опасност.

2. За постигане на максимално възможното еднообразие на средствата за навигационно осигуряване, договарящите се правителства се задължават да вземат под внимание международните препоръки и насоки при поставяне на такива средства.

3. Договарящите се правителства се задължават да вземат мерки за това, че информацията, отнасяща се до средствата за навигационно осигуряване, ще е достъпна за всички, които тя касае. Необходимо е, доколкото това е възможно, да се избягват промени в предаванията на системите за определяне на мястото на кораба, които биха могли да се отразят неблагоприятно на работата на корабните приемници, и тези промени ще се извършват едва след изпращане на своевременно и надлежно уведомление.

Навигационното осигуряване на корабоплаването.

Морските навигационни карти и пособия, като лоции, фарови книги, известия до мореплавателите, таблици за приливите и отливите и всички други навигационни пособия, необходими за предстоящия рейс, трябва да бъдат подходящи и достатъчни и надлежно коригирани.

„Навигационно осигуряване“ е съвкупност от мероприятия, осигуряващи безопасността на корабоплаването.

Навигационното осигуряване на корабоплаването има следните елементи:

1. събиране и съставяне на навигационно – хидрографски данни;

2. публикуване, разпространение и актуализиране на цялата навигационна информация, необходима за безопасното корабоплаване;

3. извършване на навигационни и хидрографски услуги за целите на подпомагане на корабоплаването;

4. извършване на хидрографски проучвания, които отговарят на изискванията за безопасно корабоплаване;

5. изготвяне и издаване на морски навигационни карти, лоции, фарови книги, таблици за приливите и отливите, и други навигационни пособия, удовлетворяващи нуждите на безопасното корабоплаване;

6. разпространяване на известия до мореплавателите с цел поддържане на морските навигационни карти и пособия в коригирано състояние;

7. вземане на мерки за управление на данните за поддържане на тези услуги;

8. осигуряване на максималното еднообразие на картите и морските навигационни пособия;

9. вземане под внимание съответните международни резолюции и препоръки;

10. координиране своите действия по осигуряване на достъпност на своевременна, надеждна и недвусмислена, хидрографска и навигационна информация;

11. изготвяне на навигационни предупрежденияза каква да е опасност, получена от надежден източник и информацията да бъде доведена без отлагане до знанието на всички, които тя касае;

12. поставяне и осигуряване на експлоатация на такива средства за навигационно осигуряване, каквито се изискват от интензивността на движение на корабите и степента на опасност;

13. вземане под внимание международните препоръки и насоки при поставяне на средства за навигационно осигуряване за постигане на максимално възможното еднообразие;

14. осигуряване на достъп до информацията, отнасяща се до средствата за навигационно осигуряване;

15. избягване промени в предаванията на системите за определяне на мястото на кораба, които биха се отразили неблагоприятно на работата на корабните приемници, без да бъдат изпратени, своевременно и надлежно уведомление за тях до заинтересованите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар