// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Предупреждения за цунами.

„При буря всяко пристанище е добро.“

Службата за предупреждения за цунами (СПЦ) се явява между ведомствена функционална подсистема от единната държавна система за предупреждения за заплаха от цунами, осъществява се от центровете в системата за предупреждения за цунами на Росхидромет за взаимодействие с териториалните структури на Министерството на Извънредните ситуации и Министерството на информацията и свръзките, сеизмичните станции от Геофизическата служба, хидрометеорологичните станции и автоматизираните постове за нивото на морето. Центровете за цунами оперативно взаимодействат с задграничните центрове в рамките на международната система за предупреждение за цунами в Тихия океан. Подсистемата като цяло и центровете на системата действат на основата на утвърдени положения и инструкции.

Службата е предназначена за изпълнение на задачите по предупреждаване на населението, органите от изпълнителната власт и съответните органи за управление, организациите и учрежденията за заплаха от цунами с цел осигуряване безопасност на населението в крайбрежните райони и намаляване на възможните щети от цунами. Функционирането на СПЦ се осъществява в съответствие със законодателството и другите нормативни актове.

СПЦ действа на държавно и регионално ниво. На всяко ниво се създават координационни, постоянно действащи органи за управление, органи за ежедневно управление, резерви на финансови и материални ресурси, система за свръзка, оповестяване и информационно обслужване.

Координационните органи за СПЦ на държавно и регионално ниво се явяват комисиите за предупреждение и ликвидация на извънредни ситуации, осигуряване на противопожарната безопасност и съответните комисии от териториалните управления.

Постоянно действащите органи за управление на СПЦ на държавно и териториално ниво се явяват подразделения на Росхидромет за решаване на задачите в областта на защита на населението и територията от извънредни ситуации и аналогичните подразделения от териториалните управления на Росхидромет.

Органите за ежедневно управление на СПЦ се явяват отговорните дежурни, дежурните смени от териториалното управление на Росхидромет и дежурните служби на териториалните органи на Геофизичната служба и други.

Задействането на СПЦ на подразделенията за осигуряване на непрекъсната денонощна работа, включително наблюдение за сеизмичната обстановка и за състоянието на морето, подготовка и предаване за установяване на адреса за предупреждение за цунами и сеизмична информация. Мрежата от постове и станции осъществяват непрекъснато наблюдение за нивото на океана. По тези данни се откриват аномални изменения на нивото, идентифициращи се с вълните цунами и се разчитат техните параметри. Центровете на СПЦ осъществяват приема на данни от пунктовете на сеизмичната мрежа и мрежата за наблюдение за нивото на морето, другите центрове на СПЦ, в това число и задграничните, изпълняват разчети за времето на подхода на вълните цунами към пунктовете на крайбрежието, оценяват ситуацията и на основата на комплекса от критерии вземат решение за степента на заплаха от цунами, формират и предават по каналите за свръзка сигнали и съобщения в съответствие с регламента и схемите за оповестяване. Подразделенията на Министерството за свръзка довеждат сигналите и съобщенията до крайните абонати.

СПЦ осъществява постоянно взаимодействие със задграничните СПЦ в рамките на Международната система за предупреждение за цунами в Тихия океан, действаща под егидата на Между правителствения океанографски комитет (МОК) към ЮНЕСКО. Взаимодействието със задграничните центрове на СПЦ се осъществява по държавните свързочни канали. Информация за цунами постъпва по каналите на държавната телекомуникационна система от Тихоокеанския център за предупреждение за цунами, Хавайските острови, Хонолулу, предупреждения от центъра Аляска, от Японското метеорологично агентство (Токио), от сеизмичната обсерватория на Хонконг в съответствие с регламента за международен обмен. На свой ред центровете на СПЦ на Русия изпращат в международния обмен информация по съответния регламент.

Управлението на СПЦ се осъществява с използването на системата за свръзка и оповестяване, представляваща организационно техническо обединение на силите, средствата за свръзка, мрежа от радиопредавания, каналите от мрежата за свръзка за общо ползване и ведомствените мрежи за свръзка осигуряващи довеждането на информацията и сигналите за оповестяване до органите за управление на силите от СПЦ и населението.

Между ведомствата, участващи в дейността на СПЦ, функциите са разпределени по следния начин. Росхидромет осигурява:

– разработка (съвместно с другите участници) на план за действие (взаимодействие) по предупрежденията за цунами;

– ръководство и научно техническо развитие на СПЦ;

– наблюдение за преминаване на цунами по данни за изменението на нивото на морето в пунктовете за наблюдение или други средства;

– разчет за разпространението на вълните цунами и техните характеристики, оценка степента на опасност от цунами, своевременно вземане на решение за излъчване или отмяна на предупреждение за заплаха от цунами на регионално ниво;

– излъчване на предупреждения за заплаха от цунами и тяхната отмяна;

– своевременно довеждане на сигналите и съобщенията в съответствие със схемата за предаване на предупреждения за цунами;

– оперативно взаимодействие с задграничните служби за предупреждения за цунами;

– организация и дейност на центровете за предупреждения за цунами;

– натрупване, анализ и обобщение на информация за цунами и тяхното проявление.

Министерство на извънредните ситуации:

– информиране и оповестяване на населението, органите на властта и местното самоуправление, организации и предприятия за възможно възникване и степента на опасност от цунами по данни, получени от подразделенията на Росхидромет и Геофизическата служба на АН;

– организация в Далекоизточните региони на мероприятия по евакуация на населението, материалните и културни ценности и други неотложни работи, насочени към защита на населението и намаляване на щетите от цунами;

– организация и провеждане на работи по предупреждение и ликвидация на последствията от извънредни ситуации, предизвикани от цунами;

– методическо ръководство и контрол при решаване на въпросите по обучението на населението в областта на защита от извънредни ситуации.

Руската академия на науките осигурява:

– непрекъснати наблюдения за сеизмичната обстановка, откриване на подводни земетресения и своевременно оповестяване за техните параметри;

– предупреждение на органите от Министерството на извънредните ситуации, учрежденията на Росхидромет, органите на властта и местното самоуправление за заплахата от цунами при особено силни подводни земетресения;

– предаване в учрежденията на Росхидромет и други установени адреси сведения за времето, мястото и магнитуда на земетресенията в Тихия океан;

– развитие и надеждно функциониране на средствата за сеизмични наблюдения от СПЦ;

– разработка на средства и усъвършенстване на методите за регистрация на силни земетресения и критерии за издаване на съобщения за тях;

– провеждане на научни изследвания в областта на изучаване на цунами и предизвикващите го сеизмични процеси, разработка на методи за прогноза на цунами, разчети за неговите характеристики и степента на опасност от цунами, усъвършенстване на критериите за оценка на възможностите за възникване на цунами от подводни земетресения;

– райониране на териториите от възможността за възникване на цунами и предаване на заинтересованите органи на препоръки за безопасна дейност в крайбрежната зона за опасните територии от цунами.

Министерството на информацията и свръзките осигурява:

– своевременно предаване на сигнали и съобщения на абонатите в съответствие с схемите за оповестяване за цунами;

– участие в разработката на схеми за оповестяване за цунами, инструкции и нормативи от време по предаване на сигналите и съобщенията за заплахата от цунами;

– предоставяне в аренда на канали за свръзка за осигуряване на работата на СПЦ;

– поддържане в готовност на средствата за оповестяване и свръзка на СПЦ, давани за експлоатационно техническо обслужване от министерството;

– осигуряване приема на телеграми от категорията „извънредни” с отметка ЦУНАМИ.

Администрация на субектите, осигурява:

– разработка на схеми за довеждане на предупрежденията за заплаха от цунами до населението, предприятията, учрежденията и организациите;

– разработка и утвърждаване на правилата за стопанска дейност, застрояване и заселване на зони от крайбрежието, които могат да бъдат подложени на въздействието на цунами, систематичен контрол за изпълнението на тези правила;

– вземане на оперативни мерки по евакуацията на населението и ценното имущество от опасните зони по крайбрежието при заплаха от възникване на цунами;

– своевременно оповестяване и информиране на населението за заплахи от възникване или за възникване на цунами;

– обучение на населението за действия в областта на защитата от извънредни ситуации.

Надеждността за функциониране на СПЦ се осигурява с проверка на средствата за измерване, сертификация на методиката и математическите модели, а също така от систематичното инспектиране на съответните подразделения за проверка на подготвеността и качеството на работа на персонала.

Службата за предупреждения за цунами (СПЦ) се явява между ведомствена функционална подсистема от единната държавна система за предупреждения за заплаха от цунами, осъществява се от центровете в системата за предупреждения за цунами на Росхидромет за взаимодействие с териториалните структури на Министерството на Извънредните ситуации и Министерството на информацията и свръзките, сеизмичните станции от Геофизическата служба, хидрометеорологичните станции и автоматизираните постове за нивото на морето. Центровете за цунами оперативно взаимодействат с задграничните центрове в рамките на международната система за предупреждение за цунами в Тихия океан. Подсистемата като цяло и центровете на системата действат на основата на утвърдени положения и инструкции.

Службата е предназначена за изпълнение на задачите по предупреждаване на населението, органите от изпълнителната власт и съответните органи за управление, организациите и учрежденията за заплаха от цунами с цел осигуряване безопасност на населението в крайбрежните райони и намаляване на възможните щети от цунами. Функционирането на СПЦ се осъществява в съответствие със законодателството и другите нормативни актове.

СПЦ действа на държавно и регионално ниво. На всяко ниво се създават координационни, постоянно действащи органи за управление, органи за ежедневно управление, резерви на финансови и материални ресурси, система за свръзка, оповестяване и информационно обслужване.

Координационните органи за СПЦ на държавно и регионално ниво се явяват комисиите за предупреждение и ликвидация на извънредни ситуации, осигуряване на противопожарната безопасност и съответните комисии от териториалните управления.

Постоянно действащите органи за управление на СПЦ на държавно и териториално ниво се явяват подразделения на Росхидромет за решаване на задачите в областта на защита на населението и територията от извънредни ситуации и аналогичните подразделения от териториалните управления на Росхидромет.

Органите за ежедневно управление на СПЦ се явяват отговорните дежурни, дежурните смени от териториалното управление на Росхидромет и дежурните служби на териториалните органи на Геофизичната служба и други.

Задействането на СПЦ на подразделенията за осигуряване на непрекъсната денонощна работа, включително наблюдение за сеизмичната обстановка и за състоянието на морето, подготовка и предаване за установяване на адреса за предупреждение за цунами и сеизмична информация. Мрежата от постове и станции осъществяват непрекъснато наблюдение за нивото на океана. По тези данни се откриват аномални изменения на нивото, идентифициращи се с вълните цунами и се разчитат техните параметри. Центровете на СПЦ осъществяват приема на данни от пунктовете на сеизмичната мрежа и мрежата за наблюдение за нивото на морето, другите центрове на СПЦ, в това число и задграничните, изпълняват разчети за времето на подхода на вълните цунами към пунктовете на крайбрежието, оценяват ситуацията и на основата на комплекса от критерии вземат решение за степента на заплаха от цунами, формират и предават по каналите за свръзка сигнали и съобщения в съответствие с регламента и схемите за оповестяване. Подразделенията на Министерството за свръзка довеждат сигналите и съобщенията до крайните абонати.

СПЦ осъществява постоянно взаимодействие със задграничните СПЦ в рамките на Международната система за предупреждение за цунами в Тихия океан, действаща под егидата на Между правителствения океанографски комитет (МОК) към ЮНЕСКО. Взаимодействието със задграничните центрове на СПЦ се осъществява по държавните свързочни канали. Информация за цунами постъпва по каналите на държавната телекомуникационна система от Тихоокеанския център за предупреждение за цунами, Хавайските острови, Хонолулу, предупреждения от центъра Аляска, от Японското метеорологично агентство (Токио), от сеизмичната обсерватория на Хонконг в съответствие с регламента за международен обмен. На свой ред центровете на СПЦ на Русия изпращат в международния обмен информация по съответния регламент.

Управлението на СПЦ се осъществява с използването на системата за свръзка и оповестяване, представляваща организационно техническо обединение на силите, средствата за свръзка, мрежа от радиопредавания, каналите от мрежата за свръзка за общо ползване и ведомствените мрежи за свръзка осигуряващи довеждането на информацията и сигналите за оповестяване до органите за управление на силите от СПЦ и населението.

Между ведомствата, участващи в дейността на СПЦ, функциите са разпределени по следния начин. Росхидромет осигурява:

– разработка (съвместно с другите участници) на план за действие (взаимодействие) по предупрежденията за цунами;

– ръководство и научно техническо развитие на СПЦ;

– наблюдение за преминаване на цунами по данни за изменението на нивото на морето в пунктовете за наблюдение или други средства;

– разчет за разпространението на вълните цунами и техните характеристики, оценка степента на опасност от цунами, своевременно вземане на решение за излъчване или отмяна на предупреждение за заплаха от цунами на регионално ниво;

– излъчване на предупреждения за заплаха от цунами и тяхната отмяна;

– своевременно довеждане на сигналите и съобщенията в съответствие със схемата за предаване на предупреждения за цунами;

– оперативно взаимодействие с задграничните служби за предупреждения за цунами;

– организация и дейност на центровете за предупреждения за цунами;

– натрупване, анализ и обобщение на информация за цунами и тяхното проявление.

Министерство на извънредните ситуации:

– информиране и оповестяване на населението, органите на властта и местното самоуправление, организации и предприятия за възможно възникване и степента на опасност от цунами по данни, получени от подразделенията на Росхидромет и Геофизическата служба на АН;

– организация в Далекоизточните региони на мероприятия по евакуация на населението, материалните и културни ценности и други неотложни работи, насочени към защита на населението и намаляване на щетите от цунами;

– организация и провеждане на работи по предупреждение и ликвидация на последствията от извънредни ситуации, предизвикани от цунами;

– методическо ръководство и контрол при решаване на въпросите по обучението на населението в областта на защита от извънредни ситуации.

Руската академия на науките осигурява:

– непрекъснати наблюдения за сеизмичната обстановка, откриване на подводни земетресения и своевременно оповестяване за техните параметри;

– предупреждение на органите от Министерството на извънредните ситуации, учрежденията на Росхидромет, органите на властта и местното самоуправление за заплахата от цунами при особено силни подводни земетресения;

– предаване в учрежденията на Росхидромет и други установени адреси сведения за времето, мястото и магнитуда на земетресенията в Тихия океан;

– развитие и надеждно функциониране на средствата за сеизмични наблюдения от СПЦ;

– разработка на средства и усъвършенстване на методите за регистрация на силни земетресения и критерии за издаване на съобщения за тях;

– провеждане на научни изследвания в областта на изучаване на цунами и предизвикващите го сеизмични процеси, разработка на методи за прогноза на цунами, разчети за неговите характеристики и степента на опасност от цунами, усъвършенстване на критериите за оценка на възможностите за възникване на цунами от подводни земетресения;

– райониране на териториите от възможността за възникване на цунами и предаване на заинтересованите органи на препоръки за безопасна дейност в крайбрежната зона за опасните територии от цунами.

Министерството на информацията и свръзките осигурява:

– своевременно предаване на сигнали и съобщения на абонатите в съответствие с схемите за оповестяване за цунами;

– участие в разработката на схеми за оповестяване за цунами, инструкции и нормативи от време по предаване на сигналите и съобщенията за заплахата от цунами;

– предоставяне в аренда на канали за свръзка за осигуряване на работата на СПЦ;

– поддържане в готовност на средствата за оповестяване и свръзка на СПЦ, давани за експлоатационно техническо обслужване от министерството;

– осигуряване приема на телеграми от категорията „извънредни” с отметка ЦУНАМИ.

Администрация на субектите, осигурява:

– разработка на схеми за довеждане на предупрежденията за заплаха от цунами до населението, предприятията, учрежденията и организациите;

– разработка и утвърждаване на правилата за стопанска дейност, застрояване и заселване на зони от крайбрежието, които могат да бъдат подложени на въздействието на цунами, систематичен контрол за изпълнението на тези правила;

– вземане на оперативни мерки по евакуацията на населението и ценното имущество от опасните зони по крайбрежието при заплаха от възникване на цунами;

– своевременно оповестяване и информиране на населението за заплахи от възникване или за възникване на цунами;

– обучение на населението за действия в областта на защитата от извънредни ситуации.

Надеждността за функциониране на СПЦ се осигурява с проверка на средствата за измерване, сертификация на методиката и математическите модели, а също така от систематичното инспектиране на съответните подразделения за проверка на подготвеността и качеството на работа на персонала.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар