// Вие четете...

Атмосфера

Предмет и метод на метеорологията.

„Считай труда за почивка, когато пред теб има голяма цел.“

Предмет и метод на метеорологията.

Земята като планета се състои от три обвивки, твърда, (литосфера), течна (хидросфера) и газообразна (атмосфера). Физичните и химични процеси в тези обвивки се изучават от много науки, които носят общото название „науки за Земята“.
Метеорология, това е наука за физичните процеси и явления в атмосферата на Земята за тяхното взаимодействие с земната повърхност и космическата среда. Самата дума „метеорология“ произлиза от две гръцки думи „метеор“, с което в древна Гърция се е наричало всяко небесно явление (движението на облаци звезди и т.н.) и „логос“, тоест изучаване, познание. За съвременното съдържание на науката за атмосферата повече би съответствал терминът „аерология“ (аерос – атмосфера въздух).
По своите свойства атмосферата е доста не еднородна в пространството и е крайно изменчива във времето. Тя постепенно преминава в между планетна среда, поради което нейната връхна граница е достатъчно неопределена.
Практиката поставя пред метеорологията задачата за опознаване на законите, управляващи атмосферните процеси. При тяхното изучаване трябва да се има в предвид, че нито едно атмосферно явление не може задълбочено да бъде изучено и разбрано, ако не се вземат под внимание сложните процеси на взаимодействие на атмосферните обекти един с друг, както и със земната повърхност и космическата среда. Всяко атмосферно явление може да бъде разбрано, ако се знаят причините за неговото възникване, развитие и изчезване. Количествените изменения в атмосферата могат да доведат до качествени, при което този преход често се извършва чрез скок. Причина за развитие на кой да е процес в атмосферата служат действията на много и нерядко противоречиви фактори.
За изучаването на атмосферните процеси и явления се извършват много наблюдения и измервания. Данните от измерванията и визуалните наблюдения се обобщават и анализират, както и се установяват закономерностите присъщи на атмосферните процеси. Изучаването на закономерностите се използва за решаването на практически задачи, сред които най-важна се оказва предсказване на времето.
В последните години в метеорологията широко се използват експериментални методи за изследване на атмосферата, особено процесите на образуване на облаци и мъгли, оптични и електрични явления. Опити се провеждат, както в лабораторни, така и в природни условия.
Но метеорологията не се ограничава само с изучаване и предсказване на времето, а пред нея стоят въпросите за активната намеса в атмосферните процеси и управление на явленията протичащи в нея. Проведени са многобройни опити за активно въздействие върху облаците и мъглите за тяхното разсейване или предизвикване на валеж.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар