// Вие четете...

Приложни науки

Предмет и задачи на геодезията.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“

Предмет и задачи на геодезията.

Геодезия – това е наука за измерванията на земната повърхност. Тези измервания дават възможност да се определи формата и размерите на Земята, а също така да бъдат изобразявани отделни нейни участъци на хартия във вид на топографски карти и планове.
Като наука геодезията е възникнала в дълбока древност и се е развивала с ръста на потребностите на човека в стопанството: разделяне на земните участъци, строителство на напоителни канали, пътища, мостове, тунели, изучаване на водния режим на крупни басейни, природни богатства и т.н.
За извършване на каквито и да е работи на местността на първо място е необходимо да бъде изучена нейната повърхност, за което се извършват измервания на тази повърхност, математическата им обработка и съставянето на планове, карти, профили, които пък се явяват краен продукт на геодезичното производство. По такъв начин, основна задача на геодезията се явява изучаването й със следните методи:
– измерване на линии и ъгли на повърхността, над повърхността (аеро фото снимки, космически снимки), под повърхността (в шахти, тунели, подземни галерии и т.п); математическа обработка и анализ на тези измервания;
– графично построяване и оформяне на карти, планове, профили.
Картите, плановете, профилите са необходими за решаване на различни задачи в народното стопанство; в земеустройството, строителството на жилища и промишлени обекти, при прокарване и строеж на пътища и водохранилища, търсене на полезни изкопаеми и т.н. Това изисква наличието на точни топографски планове, което позволява провеждането на подземни работи по предварително набелязан план. Геодезията има голямо значение за отбраната на страната за решаване на артилерийските, военно инженерните и други задачи. Знае се, че „картата – това са очите на армията”.
Вследствие на многобройните задачи, които геодезията е призвана да решава, понастоящем тя се дели на няколко научни дисциплини, като всяка от които се занимава с решаването на сравнително не голям брой въпроси. Така, разработката на методите за определянето на размерите и фигурата на Земята, изучаването на хоризонталните и вертикалните движения на земната кора е предмет на висшата геодезия. С изучаването на методите за изобразяване на сравнително не големи участъци от земната повърхност на плоскост се занимава геодезията или топографията. Разработката на теории и способи за изобразяване на плоскост на значителни участъци от Земята или на цялата планета се явява основна цел на картографията. Фото топографията и аеро фото топографията се занимават с разработката на методи по създаването на планове и карти по фото снимки и аеро фото снимки на местността.
Техническата дисциплина, имаща за своя задача определяне на вида и размера на някакъв обект по пътя на изучаване и измерване не на самия обект, а на неговото фотографско изображения се нарича фотограметрия (измерителна фотография). Най-голямо приложение фотограметрията е получила в топографията, където обект на изучаване и измерване се явява местността. Приложната (инженерната) геодезия се занимава с изучаването на методите на геодезични работи, изпълнявани при търсене, строителство и експлоатация на инженерни съоръжения, включително наблюдение за тяхното потъване и деформация.
Съдържанието на геодезията през последните години значително се е разширило във връзка с изстрелването на изкуствените спътници на Земята (ИСЗ) и космически ракети. Появи се нов раздел на геодезията – космическа и спътникова геодезия, в която се изучават въпросите по използването и наблюдението на космическите обекти, изкуствените и естествените спътници на Земята, за решаване на научните и научно техническите задачи на геофизиката и преди всичко, задачите на геодинамиката. Повишаването на точността на измерванията в космическата геодезия и усъвършенстването на методите за тяхната математическа обработка позволява получаването на количествени данни за еволюцията на фигурата и гравитационното поле на Земята във времето. Това позволява да се установи характера и особеностите на движение на материците, закономерностите на протичане на тектоничните процеси, получаването на данни за прогноза, търсене на полезни изкопаеми и ефективно предсказване на сеизмичните процеси, в това число и силни земетресения.
Актуален проблем при изпълнение на космическите и аеро фото грам метричните снимки се явяват автоматизираното получаване на точна навигационно геодезична информация за прокарването на равномерна мрежа на снимачните маршрути и привързването на точките по маршрутите в момент на измерване на параметрите на геофизичните полета.
Заради многообразието на геофизичните методите по разузнаване за полезни изкопаеми вследствие на големия диапазон от изисквания, предявявани към точността на определяне на координатите и височините на пунктовете на снимковата мрежа, при създаването на последните се използват голямо количество геодезични средства, способи, прийоми.
Потребностите на народното стопанство от топографско геодезични и картографски материали трябва да се определя на основата на анализа на топографско геодезичната осигуреност на териториите, постановленията на правителството, заявките на министерствата и ведомствата, а също така изхождайки от научните и най-важните народно стопански задачи.
Като инженерна наука геодезията е тясно свързана с математиката, астрономията, физиката, геофизиката и геологията, географията, геоморфологията, почвознанието, земеустройството и пътното проектиране, планинските дейности и други. В какво се заключава тази връзка се вижда от следните примери:
1. Определяне на положението на точките на земната повърхност по наблюдения на небесните светила (астрономични измервания).
2. Проектиране и пресмятане на обема на земните работи при строителството на инженерни съоръжения.
3. Съставяне на специални (тематични) карти – геологични, тектонични, геофизични, метеорологични и синоптични, учебни и др.
4. Крупно мащабни ведомствени снимки и извършване на геодезичните работи от ведомствата (например, при изучаване на деформацията на инженерни съоръжения при тяхната експлоатация, кадастрална снимка и други).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар