// Вие четете...

Нестандартни размишления

Политики на държавата в навигационното осигуряване.

„Кораб с двама капитани потъва.“

Нормативно регулиране на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) на отбраната. Основните особености на съвременния период на преобразованията, свързани с широко мащабното реформиране на ВС, са обусловени от измененията на политическите виждания за ролята на въоръжената борба в системата от средства, осигуряващи достигането на целите на държавата. Естествено, реформирането не е могло да не засегне такива видове бойно и специално осигуряване като навигационното, навигационно хидрографското и топогеодезичното, доколкото преобразуването на тези видове осигуряване имат голямо значение за повишаване ефективността на бойната дейност на армията и флота.

Осигуряването трябва да включва комплекс от структурни (организационни) и съдържателни (качествени) преобразования, като всички предложения за което трябва да бъдат научно обосновани. При това съдържателната и организационната част на преобразованията трябва строго да съответстват на нормативната база в тази сфера на дейност, узаконени понятия, терминология и формулировки.

Навигационното (във ВМФ – навигационно хидрографско) осигуряване се явява най-важния вид бойно осигуряване на ВС и важен инструмент за повишаване на ефективността на икономическата дейност в държавата. То се реализира по пътя на изпълнението на редица организационни и технически мероприятия, насочени към създаване и поддържане на изискваното ниво на техническата база, точно функциониране на съответните органи от военното управление (администрацията), тяхното тясно взаимодействие с потребителите на навигационна информация.

Основа на техническата база на навигационното осигуряване са автономните средства за навигация, монтирани на подвижни обекти и изработващи навигационни параметри без използване на външна информация. Тези средства по силата на спецификата на принципите на тяхното действие изискват периодична корекция по зрителни, акустични или радио технически ориентири, които, на свой ред, са обединени в група средства за корекции. Най-перспективните радио технически средства за навигация, имащи масов характер на използване и общи принципи на измерване, могат да бъдат обединени в една система на координатно времево осигуряване.

Исторически се е случило така, че понятието „навигационно осигуряване” и „хидрографско осигуряване” във флота да се употребяват заедно като „навигационно хидрографско осигуряване” (НХО). Видимо това е предизвикано от това, че научната дисциплина „хидрография” и съответната й практическа дейност се е зародила и дълго време се е развивала именно като имаща единствена цел на своето съществуване за удовлетворяване потребностите на корабоводенето, тоест навигацията.

Едно от най-важните направления на националната политика се явява държавното регулиране в областта на навигационното осигуряване на стопанската и отбранителната дейност в страната. За изминалото десетилетие от органите на държавната власт са въведени редица укази, постановления и разпореждания, засягащи основно въпросите по развитието и използването на глобалната спътникова навигационна система ГЛОНАСС.

За съжаление, до настоящия момент законодателно не е определен редът за създаване и използване на единното навигационно пространство за страната, а също и разпределението на пълномощията на държавните органи от изпълнителната власт в тази област и особеностите на навигационното осигуряване на стопанските субекти в застрашителния период и военно време.

Една от главните причини за това следва да се счита отсъствието в страната на обща правова база в областта на навигационното осигуряване и на орган от изпълнителната власт, отговарящ за изпълнението в тази област на законодателни и други нормативни актове. Изключение представляват навигационно хидрографското осигуряване на морските пътища. Законодателната отговорност за навигационно хидрографското осигуряване на морските пътища в крайбрежните зони (освен Северния морски път) е възложено на държавен орган от изпълнителната власт в областта на отбраната.

В МО изпълнението на тези функции е поръчано на Главно управление за навигация и океанография. За осъществяване на тези функции е създадена система за навигационно хидрографско осигуряване (НХО), имаща организация и техническо оборудване.

В системата на НХО се използват широк кръг технически средства от автономните датчици за курс и скорост, инерционни навигационни комплекси до наземните радио навигационни и глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) и техните функционални допълнения. При това системата ГЛОНАСС се разглежда като основа за създаване на системата за Единно радио навигационно поле.

Теоретичните и методологичните основи на системата за навигационно осигуряване са сформирани във флотските научни школи, а тяхната коректност и практическа ценност са потвърдени от многовековния опит от суровите морски походи в „Задполярието” и в „ревящите четиридесет”.

Системата за НХО на ВМФ позволява осигуряване решаването на много задачи както във ВМФ, така и във ВС като цяло и има съществен принос в осигуряването на дейностите на морския флот и други структури на държавно ниво.

Многообразието на целите от отбранителен и икономически характер, които могат да бъдат достигнати благодарение на системата за НХО на ВМФ или достижения които се облекчават при използването на информацията от системата за НХО на ВМФ, позволява последната да се класифицира като информационна система с многоцелево назначение. Изхождайки от това системата за НХО на ВМФ може да бъде приета в качеството на основа за формиране на система за навигационно осигуряване на видовете ВС и държавата като цяло.

С цел формиране на единна политика на държавата в областта на навигацията, а също разграничаване на отговорностите на органите от изпълнителната власт по дадения въпрос, за определяне на основните принципи по организацията на навигационното осигуряване в страната, както и за механизмите за тяхната реализация и източниците на финансиране, се предлага да се подготви и се внесе по съответния ред правителствен документ в който да се направи предложение за разработката на основните положения на националната политика в областта на навигационното осигуряване, проекти на закони, регламентиращи навигационното осигуряване и в радио навигационен план, а също и комплекс от мероприятия по създаването и поддържането на военни и граждански регламенти по използването на ГНСС, по осигуряването на мобилизационната готовност на навигационните ресурси на държавата и навигационния надзор.

Към отработването на документите е целесъобразно да бъдат привлечени специалисти от Главно управление за навигация и океанография от МО, космическата агенция и други заинтересовани ведомства и учреждения.

Реализацията на гореизложените предложения ще позволи съществено да се подобри организацията на навигационното осигуряване в страната и като цяло да се повиши ефективността на отбранителната и икономическите дейности на държавата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар