// Вие четете...

Поведенчески модели

Подвластност на страстите.

stres54„Страстта често причинява страдания. Делото, замислено за жената, се осъществява от мъжа.“

Подвластност на страстите.

Наложително е жената да осъзнае истинските мотиви, които я подтикват да постъпва по определен начин. Това е единственият път, по който може да поеме отговорност за собствените си действия. Докато се смята в правото си да обвинява мъжа или обществото за своите проблеми, тя ще е неспособна да се вгледа в самата себе си и винаги ще намира оправдание за своите конфликти и трудности. Когато се твърди, че тя не поема отговорност за своите действия, има се предвид факта, че е отчуждена поради неадекватни модели на поведение, част от които се дължат на самата нея, а друга – на диктата на обществото. Знае се например, че човек понякога се само заблуждава, за да избегне сблъсъка с неприятната действителност. Резултатът от тази практика е прогресивно отдалечаване от действителността, докато накрая човек заживява в един напълно измислен свят.
Погрешното в поведението на жената не е в евентуално неправилните й възгледи, а в несъзнателното приемане на модели, които са в ущърб на собственото й развитие. Познаването на тези модели е извънредно важно, затова ще дефинираме някои от тях съгласно симптоми, които всеки може да забележи.
Известно е, че жените са много по-емоционални, отколкото мъжете, в смисъл на излиятелност, пламенност, поривистост, импулсивност и жар, и че много лесно изпадат в състояние на възбуда. За съжаление това качество ги прави твърде податливи на самозаблуда, тъй като те са с по-богато въображение и по-мечтателни от мъжете и са склонни да смесват действителност с фантазия. По този начин обикновено с лека ръка се обвързват с неща, които впоследствие им причиняват сериозна емоционална вреда, а често и значителни материални щети.
Тези характеристики отговарят напълно на женските черти „раздразнителност“ и „чувствителност“, описани от Елис – механизми, които нарушават нервното и емоционално равновесие. Така жената става лесна жертва на изблици на омраза, агресивност и гняв, както и на доброта и майчина обич.
За нещастие съществува схващането, че подвластната на страсти жена е по-женствена, докато истината е съвсем различна, ако държим на понятието „личност“, а не „самка“ или обект за любов.
Страст (раззюп) произтича от „пасивност“ и означава пасивно, а не активно чувство, тоест положение, в което жената – личност остава отчуждена в качеството си на такава и се явява само като „любовна вещ“. Най-вредната последица в този случай е липсата на избирателност по отношение на отчуждаващите стимули, като жената попада в плен на външни внушения, принуждаващи я да действа по определен начин. Действителността, която е изключително активна, но абсолютно непредвидима и произволна в многобройните си прояви, я обсебва толкова силно, че нейната възбудена емоционалност излиза извън обичайното русло и й пречи да се самоконтролира и да разсъждава рационално. Това в действителност означава, че колкото по-отдадена на страстите е една жена, толкова по-малко е личност, тъй като поддържа пасивността на обект.
Истинската женственост трябва да се опира на избирателността; тази способност обаче не е наследствена, а е резултат от индивидуалното развитие, което от своя страна зависи от вътрешно решение, от проява на воля, която може да се мотивира единствено от пълното осъзнаване на собственото й положение на жена.
Никой човек няма да си направи труда да потърси самореализация, ако е лишен от една по-висока ценностна система, с помощта на която да прецени доколко самият той се е приближил до индивидуалната зрялост – първостепенно условие за пълнолетие, което преди всичко предполага поемане на отговорност за собственото си съществуване. Това виждане обаче изисква от своя страна съзнателно позитивен подход, защото реалната самопреценка в началото може силно да нарани самоуважението. Това е основната трудност при постигането на тази цел, защото хората обикновено идеализират себе си, убедени, че имат безброй качества и добродетели, каквито всъщност не притежават. Тъй като е много трудно да се превърнат в истински зрели личности, те се преструват на такива, като постъпват така, както предполагат, че постъпва една зряла личност. За жалост зрелостта много често се свързва с чисто външни белези. Употребата на алкохол, тютюнопушенето, непринуденият език и свободните обноски, пресилената и неестествена безгрижност, стремежът да се живее интензивно, като под това се разбира физическата наслада, са някои от често имитираните модели, чрез които хората искат да демонстрират зрялост пред себе си и пред другите.
Голяма грешка допускат онези, които смятат, че разумната възраст настъпва като естествен резултат от хронологичния ход на собствения им живот. Превръщането в истински зряла личност е възможно единствено в резултат на огромно и продължително усилие и малцина са тези, които наистина постигат това.
Многобройни са поводите, поради които жената става подвластна на страстите. Основните са: ревност, гордост, суетност, огорчение, наранено самолюбие, чувство, че е унижена или презирана, завист, защитна позиция, озлобление към мъжа. Тази изключителна чувствителност се дължи не само на класическата й впечатлителност, но и във висока степен на ранния й комплекс за малоценност, породен от липсата на външни полови органи. Това е обяснимо, защото когато някой усеща, че е поставен под съмнение, става свръхчувствителен към критиката и придава прекомерно значение на оценката на другите. Тази латентна несигурност поражда агресивност и необходимост от защитна позиция – качества, които водят до нервна и емоционална нестабилност и в крайна сметка се изразяват в неспособност за контролиране на собствените проблеми, тоест в подвластност на чувствата.
Това непостоянство на характера обуславя отчасти факта, че мъжът не приема жените много на сериозно с аргумента, че „на тях не може да им се има доверие, защото непрекъснато си променят мнението, много рядко държат на думата си или на първоначалното си намерение“.
Разбираемо е, че човек може да промени мнението си поради временни пориви или емоционални изблици. За съжаление обстоятелствата в живота показват, че е много по-вероятно човек да се разгорещи и да загуби контрол, отколкото да запази спокойствие и хладнокръвие. Пътят на пристрастността е плъзгане надолу, докато самоконтролът и здравият разум се нуждаят от непрекъснато възходящо усилие.
Съпругът, който безброй пъти се е опитвал да изложи своята гледна точка на жена си чрез разумни доводи, изпитва върху себе си последиците от това, което току-що посочихме, тъй като неговото убеждение произтича от логиката, докато убеждението на жената често се основава на някоя натраплива емоционална идея, изключваща други възможности. Това заслепение обаче нито е трайно, нито съществено, защото още на другия ден може да се обърне на 90 градуса, без жената да съзнава извършената промяна.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар