// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Планиране на океанографските изследвания.

„Трудът и науката са брат и сестра.“

Въведение. Един от най-важните етапи от изучаването на Световния океан се явява планирането. Без грамотно планиране е невъзможно ефективно да бъдат изпълнени каквито и да било океанографски работи. Планирането се подразделя на предварително и непосредствено. В настоящата публикация ние ще разгледаме същността на предварителното планиране.

Предварителното планиране се изпълнява за срок от една година до петнадесет и повече години. Цел на предварителното планиране се явява определянето на приоритетите на решаваните задачи по изучаването на Световния океан. Планирането е сложен процес и за неговото изпълнение се привличат научно – изследователските и производствени организации на ХС на ВМФ, а също така и организации от други ведомства (Академията на науките на РФ, Министерството на икономиката и т.н.). Общото ръководство на предварителното планиране се осъществява от ГУНиО МО на РФ.

Цели и задачи на изучаването на Световния океан в интересите на отбраната на страната. Преди всичко, следва да се изяснят редица основополагащи понятия, разкриващи същността и съдържанието на комплекса океанографски изследвания.

Океанографски изследвания се наричат комплекса от мероприятия по сбора и обработката на информацията за физическите полета на Замята и Световния океан, процесите и явленията в океана, изпълнявани в интерес на НХО и ХМО на ВМФ. Океанографското изучаване на Световния океан включва: хидрографски, хидрометеорологични и геофизични видове изследвания.

Хидрографското изследване предвижда изучаване на релефа на дъното, бреговата полоса, характера на дънния грунд и утаечните породи, а също така и сбора на сведения за корекция на картите и ръководствата за плаване.

Хидрометеорологичното изследване предвижда изучаване на естествените физични (динамично, температурно, радиоактивно) и химични (соленост, разтворени газове и др.) полета на водната среда и атмосфера.

Геофизичното изследване включва изучаване на магнитното и гравитационно полета на Замята.

Понятието океанографски изследвания, като комплекс от мероприятия е влязло в теорията и практиката на тяхното провеждане сравнително неотдавна, в последните десетилетия. До това време океанографските изследвания са носили, като правило, частен характер, били насочени към решаване на тясно специализирани задачи. С рязкото повишаване на изискванията от флота към обмен на океанографска информация, нивото на НХО и ХМО като цяло са предизвикали прехода от частни океанографски изследвания към комплексни. Този преход е обусловен от ред обективни закономерности.

Първо, според натрупването на знания за същността и природата на физическите полета на Замята и океана бил направен извод за единството на фактори, обусловящи причините за съществуването и развитието на стационарните и променливите полета на Земята и Световния океан. Произхождането на полетата е обусловено от процеси, които протичат в недрата на планетата и на нейната повърхност, а също така в резултат и от нейното взаимодействие с другите космически тела. Следователно, изучаването на полетата трябва да се води комплексно, с отчитане на многообразието на техните много образуващи връзки.

Второ, отдалечеността на много от изследваните райони предизвикват необходимост от оптимизация на изследванията по икономически съображения. Този фактор, от една страна, обуславя увеличаването на продължителността на изследванията, а от друга страна, свидетелства за целесъобразност на комплексния подход и организацията на океанографските изследвания.

Основна цел на дейността на ХС на ВМФ се явява навигационно – хидрографското и хидрометеорологично осигуряване в стратегическите, океанските райони и морските зони на ВС на РФ, а също така осигуряването на безопасността на общото мореплаване, както и решаването на други народностопански задачи с отчитане на международните задължения на РФ.

Независимо от това, исторически така са се случили нещата, че ХС на ВМФ са изпълнявали дейности в океана за решаване на фундаментални и приложни научни задачи в интерес на развитието на икономиката на страната, на натрупването на данни за различните параметри и физическите полета на Световния океан. Натрупаните океанографски данни могат да бъдат използвани за създаването на навигационни и специални морски карти, ръководства и пособия за плаване, морски атласи и други справочни пособия. Това е обусловено също от това, че океанографската информация, събирана от ХС на ВМФ може да се използва, както за военни, така и за народно стопански цели.

По този начин, комплексни океанографски изследвания се планират и изпълняват с цел:

1. Осигуряване на силите на флота с фактическа и прогностична информация за състоянието на средата в оперативно важни райони в океана.

2. Създаване на навигационно геофизични полигони.

3. Обосноваване и разработка на методи и средства за осветляване на подводната, надводната и въздушната обстановка за ТВД или в отделни райони на океана и моретата.

4. Разработка на нови образци въоръжения и военна техника.

5. Създаване на морски карти, ръководства и пособия в интересите на ВМФ, общото мореплаване, морски дейности и решаването на други народно стопански задачи в океана.

Хидрографска служба на ВМФ се явява единствената в страната организация, изпълняваща най-голям обем дейности в частта на навигационно – хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на усвояването на Световния океан, при това решава задачи, както от общодържавен, така и от ведомствен характер.

Основни задачи, решавани от ХС на ВМФ в областта на изучаване на Световния океан:

– изучаване релефа на дъното за целите на НХО на ВМФ, съставянето на морски навигационни карти, осигуряването на навигационна безопасност на мореплаването, навигационно – хидрографското осигуряване на търсенето и разузнавателната дейност по добива на полезни изкопаеми (нефт, газ и др.), строителството на хидротехнически съоръжения, общото геоморфологично представяне на океанското дъно и Земята като цяло, а също така и за решаването на други фундаментални и приложни задачи;

– изследване на състава и свойствата на морския грунд, утаечните породи и тяхното пространствено разпространение с цел осигуряване построяването на хидротехнически съоръжения, търсене на полезни изкопаеми, изучаването на законите за разпространение на звука в утаечния слой, осигуряването на различни изследвания по създаването на геолого – акустични модели на различни райони от Световния океан, на нови видове оръжия и технически средства за ВМФ, създаването на морски специални карти и т.н.

– изучаване на гравитационното, магнитното, електрическото, топлинното, радиационното и други полета в Световния океан с цел създаване на морски специални карти, повишаване на ефективността на НХО на ВМФ, осигуряване на скритост на силите и определяне на мястото с не традиционни способи, решаването на научни и практически задачи по изследване строежа на Земята, определяне на нейната фигура, уточняване параметрите на земния елипсоид, търсене на полезни изкопаеми и т.п.

– изучаване на временното и пространствено разпределение на температурата, както на повърхността на океана, така и по цялата негова дълбочина с цел осигуряване на информация за подводните и противолодъчните сили;

– наблюдение за нивото на водата на Световния океан за осигуряване на безопасността на военното и общо мореплаване, прогнозиране на наводнения, строителни дейности, търсене и разузнаване на шелфа, уточнение на данните за фигурата и размерите на Земята и т.п.;

– наблюдение за вълнението, както в крайбрежната зона, така и в откритите райони на Световния океан;

– изучаване на процесите на взаимодействие на океана и атмосферата, а също така и дълбочинните климатообразуващи процеси с цел изработване методика за дългосрочно и средно срочно прогнозиране на климата на Земята;

– изучаване на акустичното взаимодействие на океанската вода и дъното с цел създаване на геолого – акустични модели на отделни райони от Световния океан, позволяващи проектирането на линии за далечна подводна акустична свръзка, на системи за далечно подводно хидроакустично откриване и следене за подводни обекти;

– изучаване на арктическия басейн за военни, научни и комерсиални цели;

– изучаване на разпределянето на биологичните ресурсни в Световния океан съвместно с други ведомства.

Освен това в процеса на океанографските изследвания могат да се решават и редица допълнителни задачи. Например, изпитване на нови образци технически средства, проверка и оглеждане съответствието на лоцията, картите и ръководствата за плаване, изпълнение на външно политически мисии.

Достигането на поставените цели и решаването на задачите на комплекса океанографски изследвания трябва да съответстват на организационните форми за провежданите работи. Такава основна форма се явява експедиционния океанографски поход, в рамките на който, като правило се включват:

– геофизични и хидрографски изследвания;

– хидрологични и аерометеорологични изследвания;

– хидрографски и топографски изследвания в крайбрежните и близките морски зони.

От жизнена необходимост за Русия е изучаването на Световния океан, за неговото комплексно усвояване, разбира и ръководството на държавата. Така на 17 януари 1997 г. е бил издаден Указ на Президента на Руската Федерация №11 за федерална целева програма „Световен океан” и е прието постановление на Правителството на РФ № 192 от 22 февруари 1997 г. за разработка на федерална целева програма „Световен океан”.

Тази програма е била разработена от Министерството на икономиката. Програмата „Световен океан” била утвърдена с постановление на Правителството на РФ №919 от 10 август 1998 г. В програмата са обозначени целите и задачите за изучаване и усвояване на Световния океан. Поради обширността на поставените задачи и невъзможността за тяхното изпълнение със силите на едно ведомство, програмата включва в себе си редица подпрограми, които са закрепени към държавни поръчители. Като общ координатор на програмата се явява Министерството на икономиката на РФ. Програмата включва следните подпрограми:

– „Военно – стратегически интереси на Русия в Световния океан” – държавен поръчител Министерството на отбрана на РФ;

– „Международно – правни въпроси и техните политически аспекти” – държавен поръчител Министерството на външните работи на РФ;

– „Изследване на природата на Световния океан” – държавен поръчител Министерството на науката и технологиите на РФ;

– „Минерални ресурси на Световния океан, Арктика и Антарктика” – държавен поръчител Министерството на природните ресурси на РФ;

– „Създаване на технологии за усвояване на ресурсите и пространствата на Световния океан” – държавен поръчител Министерството на икономиката на РФ;

– „Използване на биологичните ресурси на Световния океан” – държавен поръчител Министерството на селското стопанство и на продоволствието на РФ;

– „Транспортни комуникации на Русия в Световния океан” – държавен поръчител Министерството на транспорта на РФ;

– „Усвояване и използване на Арктика” – държавен поръчител Държавен комитет на РФ по въпросите за развитие на Севера;

– „Изучаване и изследване на Антарктика”, „Създаване на единна информационна система за обстановката в Световния океан” – държавен поръчител Държавен комитет на РФ по опазване на околната среда.

Активно участие в изпълнението на повечето подпрограми има Хидрографска служба на ВМФ, като ведомство което разполага с най-голям потенциал от сили и средства за изучаване на Световния океан.

Основната цел на програмата „Световен океан” се явява комплексно решаване на проблемите за изучаване, усвояване и ефективното използване на ресурсите и пространства на Световния океан в интересите на икономическото развитие, осигуряване на безопасността на страната и охраната на нейните морски граници.

Програмата „Световен океан” е дългосрочна програма и нейното изпълнение предвижда три етапа:

Първи етап от 1998 до 2002 г.

Втори етап от 2003 до 2007 г.

Трети етап от 2008 до 2012 г.

Реализацията на програмата трябва да осигури защитата на руските интереси в Световния океан, повишаване на политическата стабилност, способност за отбрана на страната, да способства за съхранението и развитието на научно-техническото, икономическото и суровинния потенциал на Русия. Освен това, реализацията на дадената програма трябва да повиши достоверността и оперативността на получаваната информация за ситуацията в Световния океан и защитеност на населението в крайбрежните райони от стихийни бедствия и извънредни ситуации.

Планирането на комплексни океанографски изследвания, изборът на оптимални планове и програми за изучаването на Световния океан поставят пред ХС на ВМФ редица важни задачи.

В интерес на оптимизирането на комплексните океанографски изследвания се предвижда следната организация за тяхната подготовка и провеждане:

1. Планиране на океанографските изследвания (разработка на планова документация).

2. Подготовка на експедиционен океанографски поход.

3. Изпълнение на океанографски изследвания при поход.

4. Съставяне на отчетна документация по резултатите от изследванията.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар