// Вие четете...

Чиста вода

Плаващи предупредителни знаци.

„Малката непредведливост, води до голяма грешка.“

Назначение, тип на плаващите предупредителни знаци и изисквания към тях.

Плаващи предупредителни знаци (ППЗ) – буйове и вехи представляват плаващи конструкции с определена форма и размери, поставени на котва в зададена точка и предназначени за ограждане на навигационни опасности, страни на канали и фарватери, а също така за обозначение на осите на фарватерите и препоръчителните пътища.

Освен това, предупредителните плаващи знаци са предназначени за обозначаване на отделни точки на вода, граници на полигони, зони за разделно движение и за други подобни цели.

Плаващите предупредителни знаци могат да се оборудват със светло оптически апарати, звуково сигнални установки, маркерни радио маяци, радиолокационни отражатели и топови фигури.

В зависимост от размерите, назначението и други признаци буйовете се подразделят на големи, средни и малки; морски, лиманни и канални.

Като правило, буйовете се използват само в периода на лятната навигация, когато морето напълно се очиства от лед.

Освен обикновените буйове за осигуряване на безопасността на плаване в течение на цялата година се използват буйове за целогодишна навигация и зимни (ледови) буйове. Причислените по-горе буйове могат да бъдат светещи и не светещи.

Използването на буйовете на радиолокационни пасивни отражатели и маркерни радио маяци позволяват използването им в условията на понижена видимост.

Големите морски буйове се използват за ограждане на навигационни опасности, обозначаване на осите на фарватерите, препоръчителните пътища, зоните за разделно движение в откритите части на морето на значително отдалечение от брега, а също така в качеството на приемни в подходните точки към каналите или фарватерите.

Средните морски буйове се използват за ограждане на навигационни опасности, страните на каналите, фарватерите и се обозначават осите на препоръчителните пътища в крайбрежните зони.

Малките морски буйове се използват за ограждане на навигационни опасности, страните на каналите и на фарватерите в закрити заливи, бухти и гавани.

Лиманните големи и малки буйове се използват за ограждане на навигационни опасности в закрити от вълнение, плитководни райони, а също така за обозначаване на осите на фарватерите в лиманите.

Каналните буйове се използват за ограждане страните на каналите в закрити от вълнение райони.

Вехи метални и дървени се използват за ограждане на канали, фарватери и навигационни опасности.

Дървените вехи в зависимост от района на постановка се подразделят на три вида: морски, рейдови и бухтеви.

На замръзващите морета през есенно зимния период се използват също така рейс вехи.

В зависимост от назначението буйовете и вехите се различават по оцветяването, вида на топовата фигура, а буйовете, освен това по цвета и характера на огъня.

Основните тактико технически данни на плаващите предупредителни знаци са приведени в приложение 23. В таблица с основните тактико технически данни за плаващите предупредителни знаци по стандарт са приведени в приложение 24 и 25.

Плаващите предупредителни знаци в процеса на експлоатация трябва да удовлетворяват следните основни изисквания:

– да запазят своето щатно място, външния вид и характера на огъня;

– надеждно да осигуряват установената далечина на видимост в светлата и тъмната част на денонощието.

– лесно да се разпознават по оцветяването на корпуса и надстройката, по топовата фигура през деня, по цвета и характера на огъня през нощта.

Конструкцията на плаващите предупредителни знаци трябва да бъде проста, надеждна и удобна за обслужване.

Система за навигационно оборудване с плаващи предупредителни знаци.

Във водите на морските държави е приета следната система за навигационно оборудване с плаващи предупредителни знаци:

– ограждане на навигационни опасности относно посоките на света (кардинална система);

– ограждане страните на каналите и фарватерите (латерална система);

– обозначаване на осите на фарватерите, препоръчителните курсове и зони (линии) за разделно движение;

– ограждане на потънали кораби;

– ограждане на райони с положени подводни кабели;

– ограждане на риболовни принадлежности;

– обозначение на котвени и карантинни места.

Навигационни опасности както намиращи се в открито море, така и простиращи се от бреговата линия, райони, опасни от мини, райони със свличане на грунда, забранени за плаване райони и полигони се ограждат по система, в която взаимното положение на опасност и ограждащия я плаващ предупредителен знак се определят относно посоките на света.

Към плаващите предупредителни знаци, използвани по тази система, се отнасят буйове и вехи:

– северни;

– южни;

– източни ;

– западни;

– кръстови.

Забележка. Кръстовите буйове и вехи се явяват общи за всички ограждащи системи.

Каналите и фарватерите се ограждат по системата, в която взаимното положение на опасността и ограждащия я плаващ предупредителен знак се определя относно пътя следван от кораба, плаващ по канала или фарватера.

Наименованието на страните на канала или фарватера – „десен“ и „ляв“ – използват се, считайки от морето, а в особени случаи се уговарят допълнително.

Плаващи предупредителни знаци, служещи за ограждане по тази система, се явяват буйове и вехи:

а) страните на каналите и фарватерите:

– лява страна;

– дясна страна.

б) поворотни:

– поворотни на лява страна;

– поворотни на дясна страна.

в) знаци за разделяне и съединяване на канали и фарватери.

Отделно лежащи на канала и фарватера опасности се ограждат както при системата за ограждане на опасности относно посоките на света, с кръстови буйове и вехи.

Обозначаване с плаващи предупредителни знаци на осите на фарватерите, препоръчителните курсове и зоните (линиите) за разделяне на движението се използват:

– при необходимост за указване на най-дълбоката част от фарватера;

– на мерните линии, за указване на линията на пробега;

– в някои случаи за осигуряване на плаването по фарватер в опасни от мини райони;

– за осигуряване на плаването в районите за разделно движение.

Плаващите предупредителни знаци, използвани по дадената система, се подразделят на осеви и поворотни осеви.

Осеви буйове се поставят също в качеството на приемни в подходните точки на каналите и фарватерите.

Потъналите кораби се ограждат с буйове и вехи в зелен цвят.

Риболовни принадлежности се ограждат по кардиналната система. За ограждане се използват светещи и не светещи вехи:

– северна;

– южна;

– източна;

– западна .

Ограждането на риболовните принадлежности се осъществява от съответните организации по съгласуване с хидрографска служба на флота.

Районите с положени кабели се ограждат с плаващи предупредителни знаци, поставени на границите на района на 0,25 мили от трасето на положения кабел.

Котвени и карантини места се обозначават с вехи, буйове и швартови бочки.

Системата за навигационно оборудване с плаващи предупредителни знаци във морски води е приведена в приложение 26.

Норми за разставяне на плаващи предупредителни знаци на каналите и фарватерите.

За осигуряване безопасността на плаване по каналите и фарватерите се използва двустранна система за ограждане с буйове и вехи.

В отделни случаи с плаващи предупредителни знаци се обозначават оси на фарватери и препоръчителни пътища.

При двустранна система на ограждане плаващите предупредителни знаци се поставят симетрично по такъв начин, че да се виждат напред по курса на кораба от мореплавателя:

– на каналите – не по-малко от две двойки буйове или вехи;

– на фарватерите – не по-малко от една двойка буйове или вехи.

При обозначаване на ос на фарватери или препоръчителни пътища мореплавателя трябва да вижда напред по курса на кораба два или в крайна сметка поне един плаващ предупредителен знак.

Разстояние а в мили на едната страна между съседна двойка буйове или вехи се разчита по следните формули:

а) на каналите:

– оборудвани със створове а=0,65Д ;

– не оборудвани със створове (рис. 21) а=0,5Д;

б) на фарватерите, оборудвани и на не оборудвани със створове а=Д .

където Д – дневна далечина на видимост на плаващите предупредителни знаци при коефициент за прозрачност на атмосферата, характерен за дадения район (приложение 23).

Рис. 21

Разстояние а между съседни буйове или вехи при обозначение на осите на фарватери и препоръчителни пътища се разчита по формулите:

– за осигуряване на видимост напред по курса на два знака а=0,5Д ;

– за осигуряване на видимост напред по курса на един знак а=0,5Д.

Количеството n на плаващи предупредителни знака се определя по следния начин:

а) при ограждане на страните на каналите и фарватерите n=2(1+L/a);

б) при обозначаване на осите на фарватерите и препоръчителните пътища n=1+L/a ;

където L – дължина на фарватера, канала или препоръчителния път, мили.

На широки фарватери с голяма протяжност с цел съкращаване на общото количество на плаващите предупредителни знаци разстоянието a между знаците от едната страна може да се разчитат по формулата a=Д+dк.

където dк – разстояние, фактически преминато от кораба от една двойка плаващи предупредителни знаци до друга и не отчитащ сумарен снос, мили. Величината dк се определя от условие, че сносът е равен на 10º. Такъв не отчетен снос практически се счита за максимално възможен.

dк=B/lg10º≈6B,

където 2B – ширина на фарватера.

Такова разстояние между съседни двойки буйове (рис. 22) позволява откриването на стоящите напред буйове до излизането на кораба зад страните на фарватера.

рис.22.

За съкращаване на светещите буйове е целесъобразно да се редуват с вехи.

В този случай между съседни светещи буйове, разнесени на разстояние на нощната далечина на видимост се поставя веха или няколко вехи.

Рис. 23.

Разстоянието между буй и веха (вехи) трябва да бъде равно на дневната далечина на видимост на вехите.

При двустранно ограждане на фарватери (рис. 23) мястото на поставяне на плаващи предупредителни знаци се избира на линия, паралелна на страната на фарватера и изместена към страната на оста на величината Zmin= r+M,

където Zmin – минимално отстояние на линията на поставяне на плаващите предупредителни знаци от страната на фарватера, м;

r – радиус на циркулация на плаващия предупредителен знак, м (приложение 27);

M – средна квадратична грешка на определяне на мястото на поставяне на знака, м.

При ограждане на канали, плаващите предупредителни знаци трябва да се поставят по долната вежда на канала отвесно или така, че дължината на котвената верига да е минимална с цел да се съкрати диаметъра на циркулация на знака.

В морета с приливи и в открити райони със силно вълнение при достатъчна ширина на канала се допуска поставяне на буйове на скъсена верига (вж. пр. 290 и 291).

В този случай мястото на поставяне на буя се избира на някакво разстояние Zmin от долната вежда към страната на оста на канала, равно на радиуса на циркулация на буя Zmin = r.

Долната вежда на канала се намира по измерени дълбочини, а мястото на знака се определя по най-точен способ.

За запазване на местоположението на буйовете при тяхната замяна или снемане през зимния период е целесъобразно:

– поставяне на новия буй до снемането на стария;

– използване на котвеното устройство на стария буй, след предварителен оглед;

– замяна на зимен период буйове и вехи с рейс вехи.

В системите за разделно движение плаващите предупредителни знаци се поставят за обозначаване:

– на центъра на района за кръгово движение;

– зоните за разделно движение.

Разстоянието а в мили между знаците в този случай се определя по формулата а=1,2Д .

където Д – далечина на видимост на знака, мили.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар