// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Плаване в акваторията на Северния морски път.

„Предпазливостта е майка на сигурността.“

Главно командващия на ВМФ на Русия поставил пред Хидрографска служба на Северния флот задачата да осигури сбор на сведения за коректура на картите, ръководствата и пособията на участъка от маршрута за околосветско плаване от Мурманск до Петропавловск Камчатка. В рамките на подготовката към похода възложили на к1р Корнис да разработи маршрута на преход на океанографския изследователски кораб „Александър Владимирски” по Северния морски път (СМП). Маршрута минавал с привързване към картите за плаване на Хидрографската експедиция по Северния ледовит океан (1910-1915), в хода на която е било направено великото географско откритие на съвременността – откриването на архипелага Северна земя.

В хода на разработка на маршрута се наложило да се обърнат за консултация към директора на Руския държавен музей Арктика и Антарктика Боярски и към други негови сътрудници, а също и да се изучи голямо количество исторически и съвременни източници, свързани с изследванията на полярните владения на Русия, включително „Записки по хидрография” от началото на XX век. Отделно бил разгледан вариант слизане на остров Яя. Неговото откриване, възприето през 2013 година като географски куриоз, през 2014 г. благодарение на дадения поход е трябвало да придобие географско политически характер. Важна съставляваща на експедицията е било взаимодействието със специалистите от Росхидромет, Федералната служба за безопасност, националния парк „Руска Арктика”, Централния полигон и капитаните на портовете на Арктика.

Основната идея на предложения маршрут е реализирана в плана за похода на ОИК „Адмирал Владимирски”, но били изключени участъци от пътя, свързани с риск, в частност преминаване на пролива Шоколски (като резерв се разглеждало преминаването около нос Астрономически архипелаг Северна земя).

В Североморск от началника на околосветската експедиция к1р Осипов е била сформирана група по сбора на сведения за коректура на картите, ръководствата и пособията за плаване, в която освен началника на отделения от ХС на СФ к1р Корнис били включени старши инженера на службата за океанографски измервания на кораба Микишин и техник Пишкин. За определяне на координатите на бреговите пунктове се планирало да бъде привлечен личния състав на топогеодезическия отряд 6 от Атлантическата океанографска експедиция в състав командира на отряда к3р Вахлаков и сътрудник Сидоров, а към сбора на сведения по състоянието на средствата за навигационно оборудване (СНО) – вахтените помощник капитани на кораба. В частта, касаеща сбора на сведения по организацията на хидрометеорологичното осигуряване на СМП, в работата на групата взели участие началника на хидрометеорологичното отделение на ХС на Балтийския флот к2р Уфимцев, а за обследване на геодезичните пунктове и определяне на координатите на радио маяците на ВМФ к3р Горохов.

По време на прехода се изпълнявали:

1. Оценка на навигационно хидрографската обстановка в портовете Диксон, Тикси и Певек.

2. Рекогносцировка на изоставени обекти на МО на островите Нова земя.

3. Изучаване на обекти от инфраструктурата на СМП в интересите на МО като обекти с двойно назначение.

4. Сбор на сведения за коректура на навигационните карти, ръководства и пособия за плаване.

5. Преглед и обследване на пунктовете от геодезичната мрежа и обектите на СНО.

За съставяне на отчетни материали се използвали фотографии на к1р Осипов, преподавател във Военно морския институт, а също така и материалите от рекогносцировката по портовете на СМП, изпълнена от комисията на ВМФ в периода от 12 до 22 август 2014 година.

Слизане на не оборудвано крайбрежие с цел сбор на сведения за коректура на лоцията било извършено: на остров Панкратов, в залива на Руски гаван, на носовете Желания и Челюскин, на остров Андрея, Яя, Столбови и Врангел, а също така на нос Дебьов.

Обем на изпълнените работи:

– събрани били сведения за частична корекция на 18 карти и 5 пособия за плаване;

– обследвани били 6 геодезически и 1 гравиметрични пункта;

– огледани от морето 74 геодезически пункта;

– огледани от морето и на брега 97 обекта на СНО.

Всичко в съответствие с ИКМ-74 и Методическите указания по сбора на сведения за коректура на навигационните карти и ръководствата за плаване били подготвени изходните данни за пет известия до мореплавателите, а за оперативно довеждане на навигационната информация до мореплавателите били отправени пет навигационни донесения на адреса на началника на ХС и оперативния дежурен на Северния флот (СФ).

Сбора на сведения за коректура на картите, ръководствата и пособията за плаване се извършвали с визуален оглед на крайбрежието с последващо сравнение на получената информация със сведенията, отразени на от коректираните навигационни морски карти (НМК).

Освен това, били изпълнени:

– фотографиране на изображението от екрана на радиолокационните станции (РЛС) на геодезическите знаци и СНО;

– приемане на информация от длъжностните лица от администрацията на портовете и населените пунктове, географските бази на МТ, а също и от Росхидромет (хидрометеорологични станции).

Прегледа на геодезичните знаци от море по крайбрежието на Баренцово море било осъществено с помощта на корабния пеленгатор или бинокъл по пътя на сравнение с топографските карти в мащаб 1:100000. Прегледът на геодезичните пунктове в другите райони бил изпълнен с помощта на корабния пеленгатор и бинокъл по пътя на сравнение на външността на знака с предварително нанесените на НМК места на разположение на пунктовете и с топографските карти в мащаб 1:200000, намиращи се в свободен достъп в мрежата на Интернет. Отделни наземни знаци СНО не се наблюдавали, възможно, заради условията на видимост, но за разрушени се предполагало само за тези, за които било получено фото потвърждение.

Обработката на материалите от прегледа на геодезическите пунктове от море и на брега се извършвала в съответствие с изискванията на Правила на хидрографска служба (ПГС) № 2. В качеството на отчетен материал била съставена Сводна ведомост на обследването на геодезичните пунктове. В случай на отсъствие на изходни данни за геодезичните пунктове било правено само фотографиране на външността на знака с цел на тяхното последващо идентифициране в процеса на камералната обработка. Фотографиите се надписвали с указание на местата за тяхното откриване (надписите се дублирали в Сводната ведомост).

За определяне на координатите на пунктовете била използвана автоматизираната система за геодезични определения „Алкор”, която се поставяла непосредствено над центъра на определяния геодезичен пункт или над определения визуално център на основата на СНО. Определянето на координатите на бреговата линия в момента на наблюдение се извършвало по линията на изнесените водорасли с помощта на навигационната апаратура GARMIN. Този приемен индикатор се използвал и за определяне на координатите на други обекти (например, заложения на остров Врангел).

Оценка за режима на работа на СНО се извършвало визуално. Проверявало се съответствието на характеристиките, обявени в ръководството „Огни и Знаки”.

Сбора на сведения по организацията на хидрометеорологичното осигуряване се осъществявало по пътя на сравнение на съществуващите в лоцията и пособията информация със сведенията, получени непосредствено от хидрометеорологичните станции на СМП.

За откриване на нови географически обекти се използвали спътникови снимки, поместени в мрежата на Интернет, с последващо потвърждение на информацията на местността.

Фотографирането на СНО в електронен вид били систематизирани по райони на наблюдение и предадени в заинтересованите организации.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар