// Вие четете...

Календарът на българите

От кога датира името българи?

cbor31„Истината никога не вреди на делото.“

От кога датира името българи?

Най-важните свидетелства Златарски не съобщи, а онези, които той спомена, ги спомена в изопачена форма, казва д-р Ценов. И продължава, тъй например, Теофан, който нарича българи живеещите в Тракия и Илирия Прокопови хуни, отбелязвайки събитията в Източната Римска империя под година 494, пише: „В тази година (494) и тъй наричаните българи, които живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек.”
Теофан, като нарича българите „тъй наричаните сега българи”, иска да каже, че тракийците и илирийците сега били наричани българи. Ако става въпрос за народ, който отначало е носил името българи, той би бил наречен „българи”, а не „тъй наричаните българи”. Теофан говори и за араби, арменци и пр., обаче не ги нарича „тъй наричаните араби, арменци” и пр. Като казва „тъй наричаните българи”, той иска да каже, че името на този народ досега е било друго, а сега е българи.
В. Златарски споменава приведеното тук в своята История тъй: „Теофан пък, като говори за това нашествие (на кутригурите, за които Теофан тук нищо не говори), споменава, че българите нахълтали и в Илирия, преди да се узнае за тях!” Българите значи се били вдигнали от Азия и без да ги забележи някой, преминали реките Волга, Дон, Днепър, Днестър и Дунав. Прекосили Стара планина и Родопите и „нахлули в Илирия, тоест Македония и Албания, без да ги забележи някой”. Дяволи Българи! Когато от Теофан се разбира, че недоволните от римското владичество българи са водили в Илирия и Тракия партизанска война против римляните.
Теофан е живял в края на VIII и началото на IX век, а Комес Марцелин, който е илириец и съвременник на тези събития, отбелязва в своята хроника под година 499 следното: „Арист, военно началникът на илирийските войски, с петнадесет хилядна въоръжена войска и 250 коли, натоварени с нужното за бой снаряжение, тръгна против българите, които плячкосали Тракия.
Боят се завърза при р. Цурта (Чорлу), където бяха унищожени повече от четири хиляди наши, било като бягаха, било като падаха от брега в реката”.
Тук като българи са обозначени Прокоповите хуни, защото те обитавали прохода Цурта. Понеже пратената против българите римска войска била окончателно разбита, кой остана тогава господар на Тракия? Българите. Българите, след като разбили римската армия в Тракия, нахлули тогава в Илирия или Македония. Тези събития са станали по времето на император Анастасий, а в Манасиевата хроника се казва, че тогава българите били заели долната Охридска земя и цяла Илирия. Всичко това Златарски не е бил видял или пък не е бил разбрал. Сега нека обясним един факт, с който много пъти се злоупотребява.
Двамата Теодориховци: Теодорих, Триаровият син, и Теодорих, Теодомировият син, заплашвали съществуването на Византийската империя. Теодорих, Триаровият син заплашвал от Одринско Цариград, а другият Теодорих – Илирия, и бе завзел даже Епидамнус (Дурацо). Тогава император Знон се видял принуден да се свърже в съюз с тъй наречените българи, обаче Теодорих, Триаровият син, отблъснал хуните и се отправил за Цариград.
Като българи Йоан Антиохийски тук е означил хуните, защото Триаровият син отблъснал хуни, за да продължи пътя си, а трябваше да отблъсне българи.
В. Златарски предава това събитие по следния начин: „Към 80-те години на V век у съвременните писатели изпъква името не на хуните (?), а на българите. Така Йоан Антиохийски ни съобщава, че през 482 г., когато остготите нападнали придунавските провинции, император Зенон (474 – 491) се видял принуден да повика на помощ „за пръв път тъй наричаните българи”.
Зенон не „повика”, казва д-р Ценов, а се свърза в съюз с живеещите между Цариград и Адриатическото крайбрежие българи главно против остроготския Теодорих, който не се намираше на Дунав, а в Дурацо, на Адриатическия бряг, и се готвеше да навлезе в Тесалия. За да защити тезата, че българите са късни монголски пришълци, Златарски си служи с неистини, като казва, че това събитие е станало на Дунав, докато то е станало на адриатическия бряг. Според Златарски „Зенон бил повикан от Централна Азия българите против остготите, които заплашвали дунавските провинции”, без да знае, разбира се, че остроготите слязаха от Панония на юг и завзеха най-напред Македония; че бащата на Теодрих Теодомиров умря в Прилепско; че Теодорих Теодомиров тук наследи баща си и оттук заплашваше Цариград и пр.
Но да кажем, че Зенон е довел българите от Азия на Балканския полуостров. Добре. Тези българи отсега не изчезнаха оттук. Те, както по-горе посочихме, разбиха в 499 г. римската армия при Чорлу и станаха господари на Тракия, като завзеха и Македония. Но Златарски, който си е поставил за цел да докаже, че Тракия и Македония, които са нужни на други народи, никога не са били български, пише, че събитията, които са ставали в Илирия, били ставали на Дунав! Младенов би казал, че той волно, умишлено, заблуждава читателите си, заключава д-р Ценов.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар