// Вие четете...

Атмосфера

Особености на атмосферата.

„Да изучава превръщанията може само оня, който е разбрал че промените и превръщанията не се отличават от процеса на живота и смъртта.“

Особености на атмосферата, като обект за изучаване в метеорологията.

Една от особеностите на атмосферата са не еднородността на нейните свойства в пространството и тяхната изменчивост във времето. Това се обяснява с изключително сложния характер на взаимодействие на атмосферата с земната повърхност, космическата среда и Слънцето. Непосредствено от Слънцето атмосферата се нагрява съвсем малко. Основно слънчевата радиация се поглъща от земната повърхност. Атмосферата се нагрява главно именно от земната повърхност. Не еднородността на земната повърхност и разликата в притока на слънчева радиация в различните географски райони създава неравномерност в нагряването на въздуха, което води до възникване на движения в атмосферата, което пък на свой ред способства за преразпределение на топлината.
Втората особеност на атмосферните процеси е свързана с наличието на вода пара в атмосферата. При определени условия водната пара се кондензира, образуват се облаци и мъгли. Облаците на свой ред са източници на много атмосферни явления, като валежи, гръмотевични бури и дълъг списък от оптични явления. Освен това облаците съществено изменят енергийните ресурси в атмосферата, доколкото при кондензация на водната пара се отделя голямо количество топлина, а появата на облаци забележимо понижава притокът на слънчевата радиация към земната повърхност и намалява загубите на излъчваната от нея топлина. Тези особености изключително много усложняват изучаването на атмосферните процеси и тяхното предсказване.
Третата особеност на атмосферните процеси се състои в това, че във всеки момент от време те се развиват над цялата територия на земното кълбо. Това изисква съответната организация на наблюдение за състоянието на атмосферата. Във всички страни по света е организирана мрежа от метеорологични станции. Сведенията за състоянието на атмосферата над моретата и океаните се получават с помощта на наблюденията на корабите. В настоящия момент за разширяване на наблюдението се използват изкуствени спътници на Земята. Техните предимства се заключават в това , че те могат да обхванат и наблюдават на практика цялата територия на земното кълбо.
И накрая четвъртата особеност на атмосферните процеси се явява тяхната много мащабност. Мащабът (размерът) на атмосферните явления и процеси се изменя от няколко метра до много хиляди километра. Ако се отчитат процесите на образуване на облаците и валежите, то този интервал на мащаба трябва да се разшири в страната на понижение на размерите до зародиша на капките . Така отделните облаци, смерч и други имат размери от няколко десетки метра до 100 км, облачната система на фронта, въздушните маси, циклоните и анти циклоните имат размери от стотици до 1000 – 2000 км. Най-крупен обект се явява спирало образната облачна система, открита с помощта на ИСЗ, струйните течения и така наречените дълги вълни, чийто мащаб е сравним с радиуса на Земята.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар