// Вие четете...

Приложни науки

Особености и свойства на картите.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“

Особености и свойства на картите.

Изхождайки от определението за карта, могат да се отделят следните отличителни особености:
1. Математически закон за построяване – това е използване на специални картографски проекции, позволяващи преминаването от повърхността на Земята към плоскостта на картата, и използването на специални мащаби. Математическия закон за построяването на картата се заключава в установяването на строга функционална зависимост между географските координати на точки от земната повърхност и правоъгълните координати на същите тези точки на картата.
2. Подбор и обобщение на обектите – на всяка карта се извършва подбор и обобщение на обектите и явленията, които е прието да се наричат картографска генерализация. На рис. 5 нагледно е показана генерализацията чрез сравнение на карти от различен мащаб, изобразяващи една и съща местност. С намалението на мащаба рисунката на местността става много по-малка и поради това трудно читаема. За съхранение на нагледността и четимостта от изображението е необходимо да се премахнат незначителните обекти от местността и да се опростят техните очертания съответно в мащаба на картата.

Рис. 5. Генерализация на съдържанието на топографските карти с намалението на мащаба: а) – изображение на местността в мащаба 1: 100 000; б) изображение на местността в мащаб 1: 200 000; в) изображение на местността в мащаб 1: 500 000

3. Използване на специални условни обозначения за обектите. Знанието на картографските условни знаци в голяма степен облекчават четенето и ползването на картата. Те предават различни характеристики на обектите (названието на реките, ширината на пътищата, типа растителност), могат да се изобразяват обекти, които човек не вижда (например, на морските карти подводния релеф, магнитното склонение и други). Условните знаци и надписите значително обогатяват картата.
4. Системен подход на изобразяване на действителността – предаването на елементите и свързаността между тях. Винаги при съставяне на карта всички обекти се нанасят в последователност от главните към второстепенните, от големите към малките.
Картата притежава и познавателни свойства, най-важните от които са:
– нагледност – възможност за бърз обзор и възприемане на най-важните елементи от съдържанието на картата. Нито един литературен или графичен материал не може да даде толкова информация, колкото може да се получи при изучаването на картата. За да бъде картата нагледна е необходимо щателно да бъде извършена генерализацията на елементите, съдържанието и да бъде направен правилен подбор на условните обозначения, и оформянето на картата;
– измеримост – осигурява възможност за използване на картата за решаване въпросите от научен и производствен характер, извършването на разчети и измервания;
– информативност – способност да запазва и предава на читателя разнообразни сведения за обектите и явленията. На всички карти информацията се предава с помощта на знаци и техните съчетания. Информацията ние четем с помощта на условни знаци, но на картата има и скрита информация, която може да се извлече разсъждавайки логично. Например, ние можем да определим по карта, че даден населен пункт се намира на десния бряг на реката; хребетът е разположен в определена посока или пътя се спуска стръмно или полегато към реката и т.н.;
– четимост – различимост на детайлите на елементите на картографското изображение;
– достоверност – правилност на сведенията, давани от картата към определена дата;
– точност – степен на съответствие на местоположението на точките на картата с тяхното местоположения в действителност.
На колко картата ще бъде четима, нагледна и информативна зависи от картографа, който ще съставя тази карта. Той, подбирайки знаците и способите на изобразяване, решава, кое и как ще бъде показано на картата, определя, кои обекти са важни за дадената карта и кои могат да не бъдат нанасяни. „Картата, за разлика от снимката, не се явява копие на местността, това е изобразяване на реалността, пропусната през главата и ръцете на картографа.”

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар