// Вие четете...

Приложни науки

Основни елементи на съдържанието на картите.

E98„Когато тръгваш на път, твоят спътник трябва да бъде по-добър от теб.“

Основни елементи на съдържанието на картите.

Пълнота на изобразяване на местността на карта. На топографските карти се изобразяват всички важни елементи на местността: релеф, хидрография, растителност и грунд, населени пунктове, пътна мрежа, граници, промишленост, селско стопанство, социално културни и други обекти. Колкото по-крупен е мащабът на картата, толкова повече обекти и повече подробности ще бъдат показани на картата. При това с цел повишаване на нагледността на изображението се извършва картографска генерализация, тоест обектите, имащи второстепенно значение и не големи размери, не се показват на картите.
Пълнотата на изобразяването на елементите на местността на карта зависи и от географските особености на картографираната територия. Така, кладенците в жилищни райони с добре развита мрежа от реки и канали нямат съществено значение и на карти в мащаб 1:100 000 и по-малък, като правило, не се показват. Но в пустинните райони, например, кладенците придобиват важно значение и подлежат на обезателно изобразяване на карти в мащаб 1:200 000 и по-крупни.
Картографските условни знаци, използвани на картите, представляват обозначения на различни обекти и на техните качествени и количествени характеристики. Условните знаци са стандартни и задължителни за използване от всички, занимаващи се със създаването на карти.
За всяка група еднородни обекти са установени, като правило, общи условни знаци, определящи рода на предмета. Той обикновено има удобно и просто изчертаване и лесно запомняне, като със своя рисунък или цвят напомня на външния вид или с някакви други признаци на изображението на местния предмет.
Картографските условни знаци по предназначение и геометрични свойства се подразделят на три вида: линейни, извън мащабни и площни. Освен условните знаци на картите се поставят надписи, поясняващи вида или рода на изобразяваните на картата обекти, а също така и техните качествени и количествени характеристики.
С линейни условни знаци се изобразяват обекти с линеен характер, чиито дължина се изобразява в мащаба на картата, например, път, електро и нефто проводи.
С извън мащабни картографски условни знаци се изобразяват обекти, чиито площ не може да се изобрази в мащаба на картата. Положението на обекта на местността съответства на центъра на знака със симетрична форма, средата на основата на знака с широко основание, върхът на ъгъла на знака с основание във вид на прав ъгъл, центъра на долната фигура на знака, представляващ съчетание от няколко фигури.
С площните условни знаци се запълват площите на обекти, изобразяващи се в мащаба на картата. Площните знаци се изчертава вътре в контура на обекта (блата, горски масиви, градини и т.н.), но не указват положението на местността.
Пояснителните надписи дават допълнителна информация за характеристиките на обектите от местността: собствени названия на обектите, тяхното назначение, количествените и качествените им характеристики. Надписите в някои случаи се съпровождат с условни знаци, например, при посочване характеристиките на гора, обозначаването на посоката на течението на водата във реките, дълбочината на блатата. Пояснителните надписи могат да бъдат пълни или съкратени.
Топографските карти имат цветово оформление, единно за всички мащаби. Цветът в определена степен съответства на действителната окраска на местните предмети през лятно време. С черен цвят се изобразяват черните пътища, границите, различни постройки, съоръжения и т.н., със син цвят се изобразява хидрографията, с кафявия – релефа и пясъчните повърхности, със зеления – растителността. Условните знаци на най-важните обекти (градове, автомобилни пътища) се оцветяват с оранжев цвят.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар