// Вие четете...

Климат

Осигуряване управлението на ВМФ.

„Което най-малко очакваш, най-често се случва.“

Използването на силите и средствата на флота се планира в конкретна област на акваторията и за някакъв интервал от време. Очевидни и естествени свойства на процедурата за вземане на решение във ВМФ се явяват планирането на действията за бъдеще време. За оценка на ефективността на планираните действия на ВМФ с отчитане на влиянието на хидрометеорологичните условия е необходима информация за състоянието на тези условия в мястото и за момента на осъществяване на тези действия.

С други думи, на органите на военно управление на ВМФ, вземащи решение, са необходими прогнози за хидрометеорологичните условия в мястото и за момента на осъществяване на тези действия. Счита се, че под прогноза е достатъчно да се разбира всяка информация за хидрометеорологичните условия, която може съдържателно да се интерпретира в понятията за ефективност на действията на силите и средствата на флота. Така, например, приемлива форма на информация ще бъдат прогнозите за времето на действие на силите и средствата на ВМФ в благоприятни и неблагоприятни условия.

Решенията, вземани във флота, имат разнообразни интервали на предварителност. Тези решения имат и различни интервали от време, за които те се вземат (интервали на действие на решенията). С други думи, на ВМФ са необходими прогнози за хидрометеорологичните условия с различна предварителност и за различни интервали на действие за строго определена област от акваторията. С отчитане на практическата дейност на ВМФ, като правило, за изпълнение на поставените задачи от органите на военно управление (ОВУ) се изисква прогноза за хидрометеорологичната обстановка за предстоящия месец, седмица и денонощие с оценка влиянието на прогнозираните хидрометеорологични условия на планираните действия и внасяне в случай на необходимост на съответните корекции в плановите документи.

Но „експерименти с използването на глобалните модели за прогнозиране с високо разрешение предполагат, че две седмици се явяват краен предел на детерминистично прогнозиране даже за най крупно мащабните атмосферни системи”.

Зад този предел има само месечни прогнози, степента на детайлизация на които обикновено се представят с термините за вероятност на три критерия на усредняване за периода на прогноза на аномалии (повече/ по-малко/ около нормата), което не устройва много от потребителите.

Зад пределите на месечното прогнозиране към настоящия момент във ВМФ се използват само климатическите пособия, съдържащи статистически сведения за наблюдаваните хидрометеорологични характеристики за няколко предходни години. В тези пособия няма данни за прогноза, а има респективни сведения, използвани за проектиране и строителство на хидротехнически съоръжения, строителство на кораби и други съгласно действащите строителни норми и правила (СНиП).

Анализът на съществуващите климатически пособия за ВМФ показва, че основния принцип, лежащ в основата на тяхната разработка е стационарност. Такова утвърждение е основано на това положение, при което статистическите характеристики на хидрометеорологичните условия се изчисляват за фиксирани многолетни интервали от времето: месеци, сезони. Изчислените средни значения на характеристиките на хидрометеорологичните условия изглаждат изменчивостта за интервала на усредняването, във връзка с което се нивелират, уравняват други периоди на изменчивостта на хидрометеорологични характеристики.

Изборът на пространствено времевите, „елементарни квадрати”, по които се разчитат статистическите характеристики е фиксиран. Например, данните се привеждат за едноградусни „квадрати” за всеки календарен месец. В дадения случай мащаба на района и интервала от време, за които се планират задачите на ВМФ се определят с избора на „елементарните квадрати”.

При такъв избор е необходимо уточнение на отделните положения и изисквания – геостатистика за равенство на площите на „квадратите”, съгласуване на мащабите по време и пространство, оптимизация на разположението на „квадратите”.

Може да се приеме предположението за това, че принципа на стационарност, заложен в съществуващите климатически пособия за ВМФ, влиза в пряко противоречие със съвременната хидрометеорологична практика за разбирането на климата. Действително сега понятието климат се разбира като изменчив динамически процес, а за изучаването на неговата динамика се отделя огромно внимание.

При това относително не големите изменения в климата мога да доведат към големи изменения в условията на времето. Такива условия ще окажат съществено влияние на действията на флота, и тяхната изменчивост от измененията на климата, очевидно, трябва да се отчитат в хидрометеорологичното осигуряване на ВМС.

В съществуващите климатически пособия се привежда определена информация за екстремалните значения на хидрометеорологичните характеристики. Но тази информация само относително позволява да се съди за съществуването на екстремални значения в планирания период и за търсения район. Екстремалните значения са извънредно чувствителни към относително не големи изменения на средните значения при изменение на климата. От гледна точка на математическите основи, за всяко разпределение на вероятностите за незначителни изменения и неговото средно води към достатъчно значителни изменения в края на разпределението.

Да разгледаме съотношението между основните изисквания на процедурата за вземане на решение за ХМО и възможностите на климатическите пособия, които са сведени в приведената по-долу таблица.

Съотношение между основните изисквания по процедурата за вземане на решение към хидрометеорологичното осигуряване и възможностите на климатическите пособия.

Основни изисквания на процедурата за вземане на решение към ХМОКлиматически пособия за ВМФ
Дългосрочни метеорологически прогнози за мястото и времето на планираните действияАрхиви на статистическите данни за предишни хидрометеорологичните условия
Описание на изменчивостта в различни мащаби на планираните действияСтационарност на климата за всички мащаби във фиксирани „елементарни квадрати”
Дългосрочни метеорологични прогнози за екстремални явления за мястото и времето на планираните действияАрхиви на климатическите данни – осреднени, наблюдавани по-рано, характеристики
Погрешност на дългосрочните метеорологични прогнози

От таблицата следва, че органите за военно управление (ОВУ) за вземане на решение във ВМФ не се изисква никаква информация за преминали хидрометеорологични условия във всякаква форма: средни (норми), наблюдавана повторяемост и т.п. Очевидно е, че изложените по-горе факти свидетелстват за наличие на проблеми в областта на осигуряване на ВМФ с дългосрочна прогностична информация, в основата на която лежи противоречие между съществуващите методи за информационно обслужване на ВМФ във вид на климатически пособия и практически необходимите дългосрочни метеорологични прогнози за вземане на решения за планирани действия на флота.

По такъв начин, съществуващите климатически пособия не позволяват да се получи релативна информация за вземане на решение, така като не дават информация за бъдещите хидрометеорологични условия в районите, в които се планират действия на флота. За повишаване на ефективността на ХМО на ВМФ е необходимо от използването на климатическите справочници да се премине към използването на прогностични методи с различна предварителност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар