// Вие четете...

Приложни науки

Определяне на изкачванията и спусканията.

D33„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“

Определяне на изкачванията и спусканията.

По време на придвижване по непозната местност често се налага да се ориентират по релефа на карта, да се провери местоположението, наблюдавайки за редуването на срещащите се по пътя на изкачванията и спусканията. При това трябва да се определят по хоризонталите на картата границите на изкачванията и спусканията и да се отъждествяват с тях съответните точки от местността. Тези граници, като правило, съвпадат с характерните точки и линии на релефа (върхове, седловини, водораздели, водостоци), към чиито местоположение се свежда и задачата за ориентиране на местността.
За пример ще проследим характера на релефа по пътя от единично дърво (рис. 4.13, а) до моста. От дървото 1 започва изкачване, което продължава до водораздела на хребета 2. По нататък следва спускане към падината до водостока 3, следва отново изкачване до водораздела 4. От където започва спускане до завоя 7. Между точките 7 и 8 маршрутът върви паралелно на хоризонталите, поради което на дадения участък няма изкачвания и спускания. По нататък от точка 8 продължава спускане към моста.

Lin3

На рис. 4.13, б е изобразен вълнообразен скат от неравности, по които преминава пътя. За определяне на изкачванията и спусканията на този път трябва да се установи, по кои форми на релефа пътя преминава. Указател за ската в дадения случай показва общото направление на ската. Същото това направление на ската показва и положението на ручея. От ручея в дясно има повишение, при движение по пътя от моста към дървото на участъка 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ще има изкачване, а на останалите участъци спускане.
На рис. 4.13, в е показан случай, когато пътя преминава между два съседни хоризонтала и не ги пресича. В този случай при движение от дясно на ляво на участък 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 ще имаме спускане, а на останалите участъци – изкачвания. И само при движение по направлението на хоризонталите, например на участъка 8-9, няма да има нито изкачване, нито спускане.
Изучаване на формите на релефа, не изразяващи се с хоризонтали. Отделни форми и детайли от релефа, не изразяващи се с хоризонтали, но имащи важно значение се изобразяват с условни знаци. Естествените форми на релефа се показват на карта с условни знаци, с кафяв цвят, а изкуствените – с черен цвят.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар