// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Оперативно хидрометеорологично осигуряване.

„Имай ум, всичко останало ще дойде.“

Зони на отговорност. Към настоящия момент работят две взаимно свързани между себе си системи за морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО): едната функционира в рамките на Световната метеорологична организация (СМО), а другата функционира в рамките на международната служба ГМССБ (глобална морска система за свръзка и бедствия).

С цел подготовка и издаването на хидрометеорологичните бюлетини и щормови предупреждения в рамките на ГМССБ, Световен океан е разделен между НМС на 16 зони на отговорност (МЕТЗОН), известни като МЕТАРЕА. Метеорологичните зони съвпадат с зоните НАВАРЕА, използвани от Международната хидрографска организация (МХО) за издаване на навигационни предупреждения. Форматът на метеорологичните съобщения е предназначен за включване в предупрежденията на НАВАРЕА, и трябва да съответства на изискванията на Техническия регламент на СМО (Глава С.1) и Наставлението за морското метеорологично обслужване. Но следва да отбележим, че включването на метеорологичните предупреждения в предаванията на НАВАРЕА не подменят регулярните радио предавания на метеорологични и морски бюлетини, които се издават в съответствие с Наставлението по морското метеорологично обслужване. МЕТЗОНИТЕ се координират от СКОММ на СМО, техните граници се съгласуват с Регионалните Асоциации и се одобряват от Изпълнителен съвет на СМО.

Зоните за отговорности и служби, отговорни за подготовката и издаването на щормовите предупреждения, морските и метеорологичните бюлетини за открито море чрез международната служба Safety Net ИНМАРСАТ са приведени в таблица 2 и в приложение 14.

Приложение 14.

Таблица 2. Зони за отговорност в открито море (ГМССБ).

Зони NAVAREA/METAREA Отговорни НМС Зонална БЕЗ за предаване по разписание
I Съединеното кралство Хунхили
II Франция Племур – Боду
III Гърция Фермопили
IV САЩ Саутбери (за РАО 3)
V Бразилия Тангва
VI Аржентина Саутбери (за РАО 3)
VII-регион Атлантически океан Южна Африка Хунхили (за РАО 3)
VII- регион Индийски океан Южна Африка Перт (за РИО)
VIII Индия Арви
IX Саудитска арабия Джида (за РИО)
X Регион от Тихия океан Австралия Перт (за РТО)
XI – Регион от Индийски океан Китай Пекин
XI – Регион на Тихия океан Япония Перт
XII- Регион на Атлантическия океан САЩ Саутбери (за РАО 3)
XIII Руска Федерация Находка (РТО)
XIV Нова Зеландия Перт (за РТО)
XV Чили Саутбери (за РАО 3)
XVI САЩ Саутбери (за РАО 3)
XVII – XVIII Канада
XIX Норвегия
XX – XXI Руската Федерация

Към Руската Федерация е закрепена МЕТЗОНА XIII, включваща морските райони към север от зона XI и към запад от зона XII, а също зона XX и XXI в Арктика.

Всяко изменение в зоната за отговорност или предложения на НМС в отношение на изменение за една или друга зона се утвърждават от Изпълнителния Съвет на СМО на основата на препоръките на СКОММ. За един район могат да носят отговорност няколко страни членки на СМО, тоест допуска се някакво дублиране при условие, че НМС са достигнали споразумение относно прилагане на еднаква терминология и еднакви указания за зоните в прогнозата.

Зони на отговорност на учрежденията на Росхидромет за МХМО.

Зоните на действие по издаване на морските и метеорологичните бюлетини се разпределят между управленията на ХМС в съответствие с уточнени в „Атласа на райониране на моретата и океаните за хидрометеорологично осигуряване на морските отрасли на икономиката” от 2009 г. В новия „Атлас” са отчетени измененията на границите на зоните за отговорност на управлението на ХМС за МХМО.

Отговорността за МХМО за всеки район и подрайон е закрепена за конкретно териториално управление на ХМС с предоставена от потребителите на информация за това, в кое управление на ХМС следва да насочат заявките си за МХМО на интересуващите ги акватории на моретата и океаните. За акваториите на моретата и океаните, не влизащи в зоните на отговорност на управлението на ХМС за МХМО, за постоянно оперативно осигуряване, се осъществява по специални заявки на потребителите.

На потребителите е предоставена възможност в заявките за хидрометеорологична информация с помощта на „Атласа” да указват много по-кратко и точно интересуващите ги акватории на моретата и океана, използвайки номера на района и на подрайона вместо тяхното географско описание.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар