// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Опасни природни явления.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно“

С цел предотвратяване или намаляване на материалните загуби от опасни природни явления (ОЯ) в рамките на Единната държавна система за предупреждения и ликвидацията на извънредни ситуации в Росгхидромет действа функционална под система за наблюдение и контрол за опасни хидрометеорологични и геофизични явления и замърсяване на обкръжаващата природна среда наречена „Щорм”.

Функционалната подсистема „Щорм” се осъществява от Управление на ХМС, Центъра за ХМС и „Хидрометеорологичен център на Русия”.

Щормови съобщения за възникването на ОЯ се изготвят от организациите от наблюдателната мрежа.

При реална заплаха за възникване на ОЯ незабавно се изготвят щормови предупреждения с указване на времето за възникване, продължителност и интензивност на прогнозираното ОЯ, които се насочват към организациите и длъжностните лица за вземане на решение за провеждане на защитни мероприятия.

При осигуряване на организациите от морските отрасли на икономиката щормовите предупреждения за ОЯ трябва да отчита:

– района (територията), за който се съставя предупреждението за дадената организация;

– списъкът на хидрометеорологичните величини, атмосферните явления и техните критични значения, които могат да предизвикат нарушаване на нормалната производствена дейност на дадената организация;

– способът за довеждане на щормовите предупреждения до обслужваната организация;

– необходимото предварително време за предупреждение за една или друга хидрометеорологична величина или атмосферно явление за конкретния потребител;

– редът за отмяна на предупрежденията за ОЯ.

Редът за действие на Управлението на ХМС и оперативно производствените организации при заплаха от възникване на ОЯ се определя в съответствие с ръководните документи „Положение за реда на действие на учрежденията и организациите при заплаха от възникване на опасни природни явления”.

Към ОЯ също се отнасят съчетанието на хидрометеорологичните явления, всяко от което по интензивност и сила не достига отделното ОЯ, но е близко до него. На основата на дадения документ се разработва документ наречен „Ред за действие на дежурните смени при заплаха от възникване на ОЯ”. В него трябва да има списък и критерии за ОЯ по обслужването на териториите, списък и последователност за действията на дежурния прогнозист и наблюдател, а също редът за предаване на щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ.

Приложение 5.

Типов списък за опасни природни явления.

Название на ОЯ Характеристики и критерии или определения за ОЯ
Метеорологични
Много силен вятър Вятър при достигане на скорост при пориви не по-малка от 25 м/с, или средна скорост не по-малка от 20 м/с; на крайбрежието на морето и в планинските райони 35 м/с или средна скорост не по-малка от 30 м/с.
Ураганен вятър (ураган) Вятър при достигане на скорост от 33 м/с и повече.
Шквал Рязко кратковременно (в течение на няколко минути, но не по-малко от 1 минута) усилване на вятъра до 25 м/с и повече.
Смерч Силен микро мащабен вихър във вид на стълб или вихрушка (фуния), насочена от облака към постилаща повърхност.
Силен проливен дъжд (порой) Силен пороен дъжд с количества паднали валежи не по-малко от 30 мм за период не по-голям от 1 час.
Много силен дъжд (много силен дъжд, много силен мокър сняг, много силен сняг с дъжд) Значителни течни или смесени валежи (дъжд, проливен дъжд, дъжд със сняг, мокър сняг) с количества на падналите валежи не по-малко от 50 мм (в опасни от порои планински райони – 30 мм) за период не по-голям от 12 часа (*).
Много силен сняг Значителни твърди валежи (сняг, проливен сняг) с количества на падналите валежи на не по-малки от 20 мм за период не по-голям от 12 часа.
Продължително силен дъжд Дъжд с кратки прекъсвания (не по-вече от 1 час) количеството на валежите е не по-малко от 100 мм ( в райони опасни от проливни дъждове с количества на валежа не по-малко от 60 мм) за период повече от 12 часа, но по-малко от 48 часа, или 120 мм за период по-голям от 2 денонощия.
Крупен град Град с диаметър 20 мм и повече.
Силна снежна буря (виелица) Пренос на сняг от повърхността на земята (често съпровождан със снеговалеж) от силен вятър (със средна скорост не по-малка от 15 м/с) и с метеорологична далечина на видимост не по-голяма от 500 м с продължителност не по-малка 12 часа (*).
Силна прашна (пясъчна) буря Пренос на прах (пясък) от силен вятър (със средна скорост не по-малка от 15 м/с) и с метеорологична далечина на видимост не по-голяма от 500 м с продължителност не по-малка от 12 часа (*).
Силна мъгла Силно помътняване на въздуха за сметка на натрупване (сгъстяване) на малки водни частици (прах, продукти от горене), при което значението на метеорологичната далечина на видимост е не по-голяма от 50 м с продължителност не по-малка от 12 часа (*).
Силна поледица – замръзнало отлагане Диаметър на отлагане по проводниците на ледения ствол: поледица – с диаметър не по-малък от 20 мм; сложно отлагане или мокър (замръзващ) сняг с диаметър не по-малък от 35 мм; слана, скреж с диаметър на отлагане не по-малък от 50 мм.
Силен студ В периода от ноември до март значението на минималните температури на въздуха достигат установените за дадената територия опасно значение или по-ниско от това (*).
Аномално студено време В периода от октомври до март в течение на 5 дни и повече значението на средно денонощната температура на въздуха е по-ниско от климатичната норма на 7ºС и повече (*).
Силна жега В периода от май до август значението на максималната температурата на въздуха достига установеното за дадената територия опасни значение или по-големи от тях (*).
Аномално горещо време В периода от април до септември в течение на 5 дни и повече значението на средно денонощната температура на въздуха е по-висока от климатичната норма на 7ºС и повече (*).
Извънредно пожарна опасност Показателя за пожарна опасност се отнася към 5-ти клас.
(*) Критериите за ОЯ се установяват от териториалните органи, управленията на ХМС с отчитане на 10% повторяемост на величините на метеорологичните характеристики.
Морски хидрометеорологични
Цунами Дълго периодни морски гравитационни вълни, възникващи в резултат на подводни земетресения, изригвания на подводни вулкани, подводни и брегови свличания, водещи до потапянето на крайбрежни населени пунктове, брегови съоръжения и стопански обекти.
Много силен вятър Скоростта на вятъра на акваторията на океана, на арктическите и далеко източните и антарктическите морета (включително поривите) е не по-малка от 30 м/с, на акваторията на другите морета – не по-малка от 25 м/с.
Ураганен вятър (ураган) Скоростта на вятъра на акваторията на океана и морето е 33 м/с и повече.
Силно вълнение Височината на вълните в крайбрежните райони е не по-малка от 4 м, в открито море не по-малка от 6 м, в открития океан не по-малка от 8 м.
Обледеняване на корабите Бързо и много бързо (не по-малко от 0,7 см/ч) на обледеняване на корабите.
Сгонно нагонни явления Нивото на водата е по-ниско от опасните отметки, при които се прекратява корабоплаването, умират рибите, корабите се повреждат, или е по-високо от опасните отметки, при които се заливат населените пунктове, бреговите съоръжения и обектите; критериите се установяват от териториалните органи или от управленията на ХМС.
Силен тягун в морските пристанища Резонантно вълнение с колебание на водата в пристанищата, предизвикващи циклични хоризонтални движения на корабите (не по-малки от 1 м), стоящи на пристан.
Ранно появяване на лед Поява на ледена покривка или натрупания на лед по брега в ранни срокове с повторяемост не по-често от 1 път на 10 години.
Интензивен дрейф на лед Дрейф на ледено поле (лед с размери не по-малки от 500 м) със скорост не по-малка от1 км/ч.
Свиване на леда Свиване с интензивност 3 бала.
Силна мъгла на море Мъгла с видимост по-малка от 100 м.
Появяване на лед, непроходим от кораби и ледоразбивачи в период на навигация по корабоплавателните трасета и в районите на промишлен риболов
Откъсване на крайбрежен лед в места на излизане на хора на леда
Натрупване на лед на брега и на морските хидротехнически съоръжения

Приложение 6

Типов списък и критерии за хидрометеорологични явления, съчетаването на които образуват ОЯ.

Наименование на явленията, съчетания на които се образуват ОЯ (*) Значения на не благоприятните явления
6.1 Силен вятър Скоростта на вятъра е не по-малка от 80% от установения регионален критерии за ОЯ за скорост на вятъра
6.2 Явления по замръзване и обледеняване Диаметър на отлагането на леда: Обледеняване – не по-малко от 10 мм; Оскрежаване – не по-малко от 18 мм; Мокър (замръзващ) сняг – не по-малко от 25 мм
6.3 Ниски температури Значението на температурата на въздуха се установява от териториалните органи
6.4 Силен дъжд (дъжд със сняг, мокър сняг, сняг с дъжд) Не по-малко от 35 мм (в планински и опасни райони от проливни дъждове – не по-малко от 20 мм) за период не по-малко от 12 часа
6.5 Проливен дъжд Не по-малко от 20 мм за период от 1 час
6.6 Град С диаметър не по-малък от 20 мм
6.7 Буря
6.8 Чести дъждове В течение на 7 дена ежедневното количество валежи превишават 1 мм и представляват за този период повече от 150% от декадната норма
6.9 Повишаване на влажността на въздуха В течение на 7 дни средно денонощното значение на относителната влажност е 80% и повече
6.10 Силни валежи (мокър сняг) с установена временна снежна покривка в аномално ранни (късни) срокове Критерии за явлението се установяват от териториалните органи
6.11 Високо ниво на водата в съчетание с вълнение на крайбрежието на морето Критериите се установяват от териториалните органи
(*) Списък, критерии и съчетание на явления, представляващи ОЯ, се установяват от териториалните органи

В задълженията на дежурния прогнозист влизат:

– при получаване от Управлението на ХМС на щормово предупреждение то се дублира и се предава в Росхидромет;

– предаването му става по „Схемата за довеждане на екстрена информация (щормови предупреждения и оповестяване) за ОЯ” като се използват съществуващите канали и средства за свръзка;

– в специален журнал се записват времето на предаването и фамилията на приелия съобщението.

Критериите за ОЯ се установяват или по вероятността за възникване на явлението, или „директно” с отчета на резултатите от анализа на данните за хидрометеорологичните наблюдения от многогодишен период. При това критериите за ОЯ или се приемат единни за цялата територия на страната, или се установяват диференцирано за различните физико географски и природно климатични райони.

При разработката на регионален списък и критерии за метеорологични и морски хидрологични ОЯ следва да се отчита, че повторяемостта и интензивността на явлението (критичните значения на хидрометеорологичните величини) трябва да бъдат достатъчно редки за дадена територия (климатичната повторяемост трябва да бъде 10%) и че тези явления представляват заплаха за безопасността на хората и могат да нанесат значителни щети на повечето морски отрасли.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар