// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Океанографски изследвания.

„Не се гордей с звание, а се гордей със знание.“

Въведение. Важен етап от океанографските изследвания се явява непосредственото изпълнение на океанографските работи. От организацията на работите зависи тяхната ефективност и качество. Организира океанографските работи в района на изследване назначения от командването ръководител, на които се подчиняват командирите на кораби, катери, отряди и партии, заделени за изпълнение на работите от състава на една или няколко части на Хидрографската служба (океанографски експедиции, дивизиона хидрографски кораби и т.п.).

Различните видове океанографски изследвания имат свои особености в тяхната организация, освен това, организацията на изследванията, изпълнявани в прибрежни райони, също имат различия от организацията за изследванията, изпълнявани в откритите морски райони. Но в същото време те имат и много общо. Особеностите на организацията на този или онзи вид изследвания ние ще разгледаме по нататък при изучаването на тези видове океанографски изследвания, а в днешната лекция ние ще разгледаме общите черти на организацията на изследване на Световния океан и отчетните документи, които се разработват с завършването на океанографските работи.

1. Организация на изследванията.

Океанографските работи се изпълняват, както в прибрежни райони, така и в открития океан. При това организацията на прибрежните работи се отличават от организацията на работа в открития океан.

В общия случай океанографските работи включват изпълнение на рекогносцировъчни работи, извършване на изследвания (измервания), разчитане или получаване на различни поправки при изпълнение на измерванията (инструментални, поправки за морското ниво, за девиацията, за вариацията на магнитното поле на Земята и т.н.), предварителна обработка на материалите, дообследване на аномалните райони, изпълнение на различни изследвания (проверки) на апаратурата. Освен това, решават се въпросите с попълването на запасите от продоволствия, вода, горива, изпълнението на планово предупредителните ремонти на материалната част, разполагането на личния състав, организацията на неговото работно време и почивка, медицинското осигуряване и т.п. Всичко това влиза в понятието организация на океанографските изследвания.

Експедиционните океанографски изследвания в откритите райони на океана или в моретата се изпълняват от отряди кораби или единичен кораб. Изследвания могат да се изпълняват също така с дълбоководни апарати и подводни лодки. Всички работи, влизащи в комплекса изследвания се изпълняват от щатен личен състав в корабни лаборатории, от прикомандирован личен състав към експедицията (отделен отряд) и други подразделения на ХС на ВМФ, а също така и от прикомандировани специалисти от други ведомства. При това се създават групи (хидрографска, хидрологична, магнитометрична и т.п.), изпълняващи един или друг вид изследвания, които се разделят на смени. Освен това могат да се създават групи за камерална обработка. Командирът на групата отговаря за изпълнението на работата на своята група, състоянието на техническите средства на групата и за своевременния контрол за работата.

Организацията на експедиционни океанографски изследвания от отряд кораби се осъществява от командира на отряда кораби, който се назначава от началника на щаба на флота (флотилия) измежду заместниците на началника на експедицията, командирите на кораби или други лица, подготвени в специално отношение и имащи допуск за самостоятелно управление на кораб. Командира на отряда кораби се настанява на един от тях. В специално отношение командирът на отряда кораби се подчинява на началника на хидрографска служба на флота (флотилия). Управлението на отряда кораби се осъществява от командния пункт на флота, в зоната на отговорност където се намира кораба. При преминаване в район от Световния океан, който се намира в зоната на отговорност на друг флот, управлението се предава на новия команден пункт.

Командира на отряда кораби отговаря за изпълнението на поставените задачи, осигуряването на безопасността на плаване и съставянето на отчета за похода.

Общото научно – методично ръководство по изпълнението на програмата за изследване, възложена на отряд кораби, се осъществява от заместника на командира на отряда кораби по океанографските изследвания, който се назначава от началника на хидрографска служба на флота (флотилия) от най-подготвените командири на отряди (партии) от експедицията, заместниците на командирите на отряда кораби за океанографски измервания или други лица.

Заместникът на командира на отряда кораби за океанографски изследвания отговаря:

– за изпълнението от корабите в отряда и отрядите кораби като цяло на изискванията на методиката за провеждане на изследванията, предвидени в техническото предписание;

– за качеството на изследванията, изпълнявани от отряда кораби;

– за качеството и пълнотата на обработка на резултатите от изследванията в съответствие с техническото предписание.

Организацията и провеждането на експедиционни океанографски изследвания от единичен кораб се възлага на командира на кораба. Непосредственото ръководство на провеждане на изследвания в този случай се осъществява от заместник командира на кораба по океанографски изследвания. По въпросите на изпълнението на изследванията на него се подчиняват всички специалисти, прикомандировани за провеждането на океанографските работи.

С пристигането в района за основни изследвания се извършва рекогносцировъчно обследване на района и по резултатите от което се уточнява организацията и програмата за изследване, в това число:

– разпределение на корабите по участъци и видове работи, скоростта на тяхното движение и курсовете при изпълнението на работите;

– направлението на галсите и междугалсовото разстояние;

– разположението на океанографските станции, направленията на океанографските разрези, местата за постановка на грунд на прибори и устройства.

Експедиционни океанографски изследвания в прибрежните райони се изпълняват от отряди (партии), в състава на които влизат кораби, катери и брегови подразделения.

Организацията и провеждането на експедиционни океанографски изследвания в прибрежни райони се възлага на командира на отряда, който отговаря:

– за подготовката на техническите средства и личния състав за изпълнение на изследванията;

– за своевременното пребазиране на отряда от базата в района на работа и обратно;

– за изпълнението на изследванията в срок и в обем, определени в предписанието;

– за полевата обработка и оформлението на материалите от измерванията и подготовката на отчетната документация.

Ръководството на отделните видове работи и контрола за тяхното качество се осъществява от командирите на партии (хидрографска, геодезична, топографска, хидрологична, магнитометрична и т.н.). Всяка партия включва няколко групи, които изпълняват изследвания на своите участъци от изучавания район. В зависимост от вида на работа групите могат да бъдат базирани на кораби (катери) или на брега.

Преди началото на работа се създават рекогносцировъчни групи, оглавявани от командира на експедиционния отряд, в която влизат представители на подразделенията, изпълняващи основните работи, и от материално – техническото осигуряване. Тази група излиза предварително в района, подлежащ на изследване, където решават въпросите по базирането на корабите и катерите, настаняването на личния състав на бреговите групи, снаряжението, взаимодействието с местните власти и командването, уточняване местата за разполагане на теодолитите постове, станциите на РНС, постовете за наблюдение на нивото, необходимостта за развитие на геодезичната мрежа и т.п. След провеждане на рекогносцировката се уточнява техническото предписание по изпълнение на океанографските работи и се внасят корекции в плана за изследване.

Управлението на експедиционните отряди, като правило, се осъществява от началника на океанографската експедиция (района на хидрографска служба) с повседневното командване на пункта.

При изпълнение на работите се изпълняват ежедневен полеви контрол на измерванията.

2. Отчетна документация.

С завършването на експедиционните океанографски изследвания се съставя отчетната документация. В зависимост от организацията, изпълнила изследванията, такива документи могат да бъдат:

– отчет за похода от командира на отряда кораби (кораба);

– научно – технически отчет за океанографските изследвания, изпълнени от експедицията или отделен отряд;

– технически отчет за работата, изпълнени от районите на Хидрографска служба (РХС), маневрените подразделения, хидрометеорологичните центрове (ХМЦ ) и базовите хидрометеорологични станции (БХМС) на флота;

– сведения за океанографските изследвания и таблици за резултатите от измерванията за Световния център за данни (СЦД) в гр. Обнинск.

Отчета за похода се съставя в два екземпляра и съдържа информация за изпълнението на изследванията, организацията и осигуряването на похода, навигационно – хидрографските и хидрометеорологични условия на плаването, най-важните резултати от изследванията. Първия екземпляр на отчета се представя в 10 дневен срок от завръщането в базата на началника на ГУ НиО, а втория – на началника на хидрографска служба на флота.

Отчета за похода се състои от текстуална и графична част. В графичната част се представят отчетни схеми за изпълнението на изследванията, а текстуалната част се състои от няколко раздела:

1. Задачи на похода.

2. Организация на управление и свръзка.

3. Изпълнение на плана за изследванията.

4. Навигационно – хидрографски и хидрометеорологични условия на плаване.

5. Бойна и общодържавна подготовка.

6. Посещения на пристанища.

7. Характеристика за работата на техническите средства.

8. Материално – техническо и медицинско – санитарно осигуряване.

9. Изводи.

В първия раздел на отчета трябва да бъдат указани документите, в изпълнение на които се е осъществил похода, задачите на океанографските изследвания и границите на района на работа, корабите, изпълнили изследванията, измененията, внесени в плана на похода и техническото предписание, а също така и допълнителните задания.

В раздела „Организация на управление и свръзки” се привежда информация за командния пункт, от който се е осъществявало управлението на корабите, датите на предаване на управлението от един КП на друг, организацията на управление на отрядите, командния състав на корабите. А също така за организацията на свръзките с командването и между корабите, за прикомандированите специалисти, за разписанието на личния състав по видовите работи и за ръководителите на тези работи.

Разделът „Изпълнение на плана за изследване” трябва да съдържа данни за границите на районите на снимка, местоположението на хидрологичните разрези и станциите, за отстъпленията от техническите предписания, за мероприятията по контрола на качеството на работа, календарния план, причините за неизпълнение на плана. Там също се привеждат статистически сведения за похода (продължителност, количество на преплаваните мили, разход и остатък от мото ресурс, разход и попълване на гориво, вода, продоволствия, сведения за обема на изпълнените работи и т.п.).

В четвъртия раздел на отчета освен краткото навигационно – хидрографско и хидрометеорологично описание на района се дават препоръки по отчета на навигационно – хидрографските и хидрометеорологичните условия за безопасност на плаване и ефективното провеждане на изследванията, указва се оправдаемостта на хидрометеорологичните прогнози. Освен това се привежда анализ на работата на РНС и КНС.

Съдържанието на останалите раздели се разкрива от тяхното название.

На отчетните схеми се показват пътя на корабите в района на изследване и обратно, посетените пристанища, районите на работа, изпълнените океанографски станции и опорните гравиметрични пунктове.

Научно – техническия отчет в общия случай включва:

1. Общи сведения за изпълнените океанографски изследвания (том 1);

2. Специален том по отделните видове изследвания:

– Хидрографски изследвания (том 2);

– Хидрометеорологични изследвания (том 3);

– Геофизични изследвания (том 4).

Първи том съдържа сведения за изпълнението на експедицията или за работата на отделни отряди за календарната година по състояние към 31 декември и се съставя обикновено в три екземпляра. От тях 1-вия екземпляр се представя в ГУ НиО към 1 февруари през следващата за отчет година, отделно от специалните томове на отчета, 2-рия екземпляр остава в организацията, изпълнила работите, а 3-тия се представя в хидрографска служба на флота (управление или отдел).

Първи том включва следните раздели:

1. Анализ на изпълнение на плана.

2. Характеристика на резултатите от изследванията.

3. Организация на изследване, състав на силите и средствата.

4. Технически средства на изследването.

5. Използване и оценка на плавателните средства.

6. Обработка на материалите от изследванията.

7. Изводи по организацията и осигуряването.

В първия раздел се указват задачите, районите, сроковете и обема на изследванията в предишни години, измененията на плана, сведенията за изпълнение на плана и извън плановите работи, изпълнението на нормите на океанографските работи и предложенията по корекция на нормите, стойността на работите и т.п.

В раздела „Характеристика на резултатите от изследванията” се привеждат обобщени изводи по изпълнените изследвания, сведенията за съответствието на изследванията с техническите изисквания, пригодността на получените резултати за по нататъшна обработка, материалите с понижени качества, откритите недостатъци в методите на изследване, нови данни за навигационно – хидрографските и хидрометеорологични условия и предложения за тяхното изучаване. Дават се предложения по тяхното доизучаване. Дават се предложения по коректура на пособията и ръководствата за плаване и т.п.

В раздела „Организация на изследванията, състав на силите и средствата” се отразяват сведения за разпределението на подразделенията и плаващите средства по видовете и районите на изследване, ръководителите на изследванията, разпределението на личния състав по подразделения и неговата подготвеност, порядъка на преобразуване на подразделенията в районите на изследване, сроковете за излизане и връщане на корабите към местата на постоянно базиране, условията на базиране и особеностите на режима на плаване, измененията в приетата организация. Освен това се указват сведения за разходите по видовете работа, организацията на контрола и приемането на работата и т.п.

В четвъртия раздел се привеждат използваните в периода на изследванията прибори и системи и техните характеристики. В петия раздел се дават сведения за ефективността на използване на корабите и катери при изпълнението в изследванията и предложения по тяхното по нататъшно използване.

В раздела „Обработка на материалите от изследванията” се отбелязват материалите от изследванията и обема на тяхната обработка в периода на изследването, предполагаемия обем на камерална обработка и очакваните срокове за тяхното представяне, списък на бракуваните материали, привеждат се сведения за изпълнение на плана на камерална обработка и т.п.

В изводите по организацията и осигуряването се указват характерните особености на организацията и осигуряването на изследването, откритите неточностите, недостатъците на апаратурата, предложения за подобрение използването на апаратурата и организацията на изследванията и тяхното осигуряване.

В отчетните схеми се показват видовете изследвания, районите на тяхното провеждане, нарезката на планшетите и техния мащаб.

Специалните томове на научно – техническия отчет, за разлика от 1-ви том, се съставят за всеки поход или за отделен прибрежен район, където са се провеждали океанографски изследвания. Те също обикновено се съставят в три екземпляра. Първия екземпляр от тези томове с всички приложения се представят за приемане, използване и съхранение:

– в 280 ЦКП ВМФ – том 2 и 4, след завършването на обработката;

– в НИЦ – том 3 в три месечен срок след завръщане в базата.

Втория екземпляр от специалните томове се оставя в организацията, изпълнила дадените работи. А третия екземпляр от отчета – в хидрографска служба на флота.

Експедициите на ТОФ първите два екземпляра от 2-рия том на научно – техническия отчет се представя в 874 на Картоиздателското производство ТОФ (874 КИП ТОФ), което след приемане на материалите, 1-вия екземпляр се връща в НИЦ, а третия 3-тия екземпляр остава в експедицията.

Освен това, по гравиметричните изследвания се съставя 4-ти екземпляр от 4-ти том (част 6-9), който след получаването на акта за приемане от 280 ЦКП ВМФ се изпраща на адреса на Централния научно – изследователски институт по геодезия, аерофото снимки и картография.

Втория том на научно – техническия отчет в общия случай съдържа следните части:

1. Обща (подробна, детайлна) снимка на релефа на дъното по способа промер.

2. Маршрутен промер.

3. Детайлна снимка на релефа на дъното по способа промер от леда.

4. Детайлна снимка на релефа на дъното по способа хидрографско тралене.

5. Подробна (детайлна) снимка на релефа на дъното по способа площно обследване.

6. Детайлна снимка на релефа на дъното по способа аерофото снимка.

7. Грундова снимка.

8. Определяне на астрономични пунктове.

9. Геодезични пунктове.

10. Топографски работи.

11. Коректура по местността на навигационни карти и пособия за плаване.

12. Специални изследвания.

Третия том на отчета включва следните части:

1. Сведения за изпълнените хидрометеорологични изследвания.

2. Материали от измерванията, записани на технически носители и тяхното описание.

3. Метеорологични наблюдения.

4. Аерологични наблюдения.

5. Наблюдения за теченията.

6. Наблюдения за вълнението.

7. Дълбоководни наблюдения за температурата и определения за химическия състав на водата.

8. Измервания на температурата и електропроводимостта на водата при ход на кораба и при дрейф.

9. Хидро оптични наблюдения

10. Измервания за радиоактивността и замърсяването.

11. Хидробиологични наблюдения.

12. Специални изследвания.

Четвъртия том съдържа материалите от изучаването на магнитното и гравиметрично полета на Земята и включва следните 11 части:

1. Площна морска магнитна снимка.

2. Маршрутна морска магнитна снимка.

3. Аеро магнитна снимка.

4. Магнитна снимка от леда.

5. Брегова магнитна снимка.

6. Гравиметрична снимка от надводен кораб.

7. Гравиметрична снимка от подводна лодка.

8. Гравиметрична снимка от леда.

9. Дънна гравиметрична снимка.

10. Създаване на брегови опорни пунктове.

11. Създаване на специални гравиметрични полигони.

Техническите отчети на районите на ХС и маневрените подразделения се съставят отделно за всяка работа по три екземпляра със завършването на обработката на материалите. Първите два екземпляра, а на Тихоокеанския флот само 1-ви екземпляр, се представят за приемане от началника на хидрографска служба на флота, третия екземпляр остава в подразделението, изпълнило работата (в подразделенията на ТОФ остават 2-ри и 3-ти екземпляр на отчета). След приемането първия екземпляр на отчета се изпраща от началника на ХС на флота в 280 ЦКП на ВМФ. Подразделенията на ТОФ след получаването на акта за приемане от началника на ХС ТОФ изпраща 2-рия екземпляр на техническия отчет в 874 КПИ ТОФ.

Основния текст на техническия отчет се състои от два раздела: „Общи сведения за работите” и „Описание на работите по видове”.

Техническите отчети на ХМЦ и БХМС по изпълнените за календарната година за хидрометеорологичните работи се съставя също в три екземпляра. Първите два екземпляра се изпращат за приемане от началника на ХС на флота към 1 февруари през следващата отчетна година, а третия екземпляр остава в подразделенията. След приемането 1-вия екземпляр на отчета се изпраща от началника на ХС на флота в НИЦ.

Освен това, едновременно с представянето на научно – техническите и техническите отчети от експедицията, ХМЦ на флота и БХМЦ изпращат в НИЦ копия на списъка от отчета за хидрометеорологичните изследвания и списъка от отчета на отделните видове наблюдения.

Материалите от океанографите изследвания, подлежащи на международен обмен се привеждат в форма РОСКОП и с връщането им в базата в пет дневен срок се изпращат в НИЦ, от където се изпращат в МЦД в гр. Обнинск. Заедно с тези материали се изпращат също сборни таблици от резултатите от наблюденията, подлежащи на международен обмен, с пояснителна записка и акта за експертна проверка на материалите от изследванията с указания по видовете наблюдения, обемите на работа и номерата хидрологични станции, наблюденията на които подлежат на предаване за международен обмен.

Заключение.

Както вие видяхте в лекцията, организацията на океанографските изследвания се явява сложен процес, изискващ както специални знания, така и знания и опит в управленската област.

Що се отнася до отчетната документация, то тези документи представляват сами по себе си обемни отчети, включващи всички сведения по изпълнението на работите, техните характеристики, използваните сили и средства, предложенията за коректура на ръководствата и пособията за плаване, а също и предложения за подобряването на организацията на изпълнението на изследванията.

При отсъствие на някакъв вид работа съответния том от отчета (част от тома) не се съставя. Научно – техническите отчети се съставят от командния състав на експедицията (том 1) и от експедиционния отряд (специалния том) и определените от ръководните документи срокове се изпращат във висшестоящите организации. На основание дадените отчети и работните материали от изследванията се съставят карти, ръководства и пособия за плаване. По този начин, от качеството на съставяне на отчетите зависи и качеството на картографските и описателните материали, издавани по тези отчети.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар