// Вие четете...

Без категория

Океанографски изследвания по време на околосветското плаване.

„Виж, за да повярваш.“

Райони, обем и срок на работа. Задачи на океанографската група.

Околосветското плаване на океанографския изследователски кораб (ОИК) „Адмирал Владимирски” било организирано от Управление по Навигация и океанография от МО в съответствие със заповед на главно командващия на ВМФ и била изпълнена от 18 август 2014 г. до 18 януари 2015 година.

Районите на работа и поставянето на дрейфуващите океанографски станции (ДОС) по етапи са представени на рис. 1-3.

Рис. 1. Етап 1 и 2.

Етап 1. 18-30.082014 г. ДОС № 1-21. Преход от работата в Балтийско, Северно, Норвежко и Баренцово морета. 27-30.082014 г. – спиране в порт Севереморск.

Етап 2. ДОС № 22-135. Преход от работата в Баренцово море. Спиране в архипелага Нова земя: остров Панкратов, залив Руски Гаван, нос Желания (Карско море), 07-09.2014 г. стоянка на рейда на порт Диксон. Работа в море Лаптеви. Слизане на нос Челюскин, полуостров Таймир (77º43´N, 104º43´E); слизане на хидрографите на остров Андрея. 19-22.09.2014 г. – стоянка на рейда на порт Тикси. Слизане на хидрографите на наскоро открития остров Яя (73º59,27´N, 133º05,49´E) и на остров Столбови. Работа в Източно Сибирско море. 28-30.092014 г. – стоянка на рейда в порт Певек. 01-02.10.2014 г. – полигон и полудневна станция с измерване на теченията в Чукотски залив близо до порт Певек. Слизане на остров Врангел в Чукотско море.

Слизане на нос Дежньов. 08-12.19.2014 г. – работа в Берингово море и северозападната част на Тихия океан. 12-20.10.2014 г. – стоянка в порт Петропавловск Камчатка.

Рис. 2. Етап 3.

Етап 3. 20.10-15.12.2014 г. ДОС № 154-249. Работа в северозападната част на Тихия океан, в Охотско и Японско морета. 25-28.10.2014 г. – стоянка в порт Владивосток. 29.10-09.11.2014 г. – работа в Японско, Източно Китайско и Филипинско морета. 09.11-11.12.2014 г. – работа в тропическата и екваториалната части на Тихия океан. 12-15.12.2014 г. – стоянка в порт Коринто (Никарагуа).

Етап 4. 15.12.2014 г. – 18.01.2015 г. ДОС № 250-281. Преход от работа в тропическата част на Тихия океан по протежение на Панамския провлак. 18-19.12.2014 г. – стоянка на рейда в порт Бальбоа (Панама). 20.12.2014 г. – преминаване през Панамския канал. Карибско море. 23-28.12.2014 г. – стоянка в порт Хавана (Куба). Работа в Саргасово море, след това в централната част на Атлантическия океан. 12-17.01.2015 г. – преход през Северно море, преход през проливите и Балтийско море. 18.01.2015 г. – завръщане в порт Кронщат.

По време на експедицията на всички етапи от океанографската група се решавали следните задачи:

– изпълнение на наблюдение на ДОС и котвените стоянки, включително измерване на температурата, електропроводимост (соленост), налягане в морската вода и скорост на теченията;

– определяне на плътността и скоростта на звука и първичен анализ на получените данни от наблюденията;

– съставяне на архив от данни от наблюденията;

– подготовка на научно технически отчет с анализ на данните от наблюденията.

Рис. 3. Етап 4.

Обем на изпълнените работи: 281 ДОС с максимална дълбочина на сондиране от 2000 м, от тях на 208 станции били направени измервания на скоростта на теченията на хоризонти от 10 до 150 м.

Средства и способи на измервания.

Океанографските измервания се изпълнявали в стандартни срокове през 6-12 ч по Световното координирано време, равно на средното гринуичко време (GMT и UTC).

При изпълнение на океанографските (хидрологични) работи се използвали следните основни прибори и оборудване: сонда Sea&Sun Technology CTD90M, сонда ОЛД-1, измерител на скоростта на теченията „Вектор-2” (използван само на етап 1, по нататък – само акустически доплеровски измерител на скоростта на теченията „Work Horse Sentinel ADCP” на фирмата „Teledyne RD Instruments”), сонда Валепорт „MiniSVP Valeport Limited”, диск бял (диск на Секи) за измерване на прозрачността на морската вода и скала за цветност на морската вода.

Работата се извършвала от левия и десния борд на ОИК с помощта на електрическа лебедка ЛЕРОК-1. 2.

Измервания на температурата, електропроводимостта (солеността), налягане на морската вода се извършвали основно от борда на кораба, в отделни случаи – от борда на спомагателно плаващо средство в съответствие с Ръководството за хидрологичните работи в океаните и моретата. Сондите ОЛД-1, CTD90M и измерителя на теченията „Вектор-2” се пускали до зададения хоризонт или до дъното. Предварително дълбочината се определяла с помощта на корабния ехолот, при спускане на приборите дълбочината на потапяне на приборите се контролирала по отчета на брояча на блока и по каретата на лебедката по дължината на спуснатото въже. На всяка станция приборите се задържали на повърхностния слой в течение на 30-60 с за стабилизация на датчиците, после приборите се спускали от повърхността до зададения хоризонт.

Рис. 3а. Извършване на хидрологични измервания.

Измерване скоростта на теченията се извършвало от борда на ОИК в съответствие с ръководството („Ръководство по хидрологичните работи в океаните и моретата”) и съпроводителната документация на прибора. Доплеровския измерител на теченията ADCP се използвал в режим сондиране (Lowered ADCP). Приборът работел в автономен режим на дълбочина 10 м за намаляване влиянието на корпуса на кораб на магнитния компас на прибора. Измерванията се извършвали с прибора в течение на 6 мин, с дискретност 10 с, значението на елемента дълбочина (усредняване на прибора по дълбочина) е била 1 или 5 м в зависимост от дълбочините. Отчета на дрейфа се извършвал по пътя на точното определяне на координатите във времето на работа на прибора във водата с помощта на навигатора GARMIN.

На всяка станция данните от метеорологическите наблюдения се копирали от дежурния метеоролог, в работен журнал се фиксирали температурата и влажността на въздуха, направлението и скоростта на вятъра, направлението и височината на вълнението, атмосферното налягане, облачността, видимостта и състоянието на повърхността на морето (СМП). След това данните от метеорологичните измервания се записвали в таблици ТГМ-3М. Измерванията за прозрачност и цветност се извършвали в дневно време при вълнение до 3 бала от сенчестия борд на кораба.

Обработката на материалите се осъществявала в съответствие с ръководството. Измерените значения на температурата и електропроводимост (соленост на водата), скорост на теченията се обработвали с помощта на програмното осигуряване, приложено към сондата CTD90M и ОЛД-1 и доплеровския измерител ADCP.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар