// Вие четете...

Физика на Океана

Океанографията, като наука за Световния океан

Естествено, нивото на развитие на океанографията, в настоящия момент изисква определено разделяне, бившата единна наука за океана на частни науки.
Океанология, това е съвкупност от научни дисциплини, изучаващи различни аспекти на природата на Световния океан, като физични, химични, биологични и геологични.
Океанография, това е наука, изучаваща физичните и химичните свойства на водната среда, закономерностите на физичните и химични процеси и явления в Световния океан, като и неговото взаимодействие с атмосферата, сушата и дъното.
По отношение разделянето на океанографията на частни науки, отчитайки огромното количество термини следва да се изкажат някои съображения.
Съвременната океанография, като единна наука за водната обвивка на Замята – Световния океан, може да се подраздели на следните частни науки:
Физика на морето, изследва общите закономерности физическото състояние и динамиката на водата на океана.
Регионална океанография, изучава конкретните характеристики (параметри) на водата на океана в различните райони.
Морски хидрологични прогнози, разработва методи за прогнозиране на океанографските параметри и техните комплекси с отчитане на физиката на морето и регионалната океанография.
Практическа океанография (морска хидрометрия), занимаваща се с разработка на методи и технически средства за океанографски изследвания.
Тъй като процесите, протичащи в океана са неразривно свързани с процесите, протичащи в атмосферата и литосферата, то е напълно естествено да бъдат отделени такива частни науки, като морска метеорология, изследваща особеностите на атмосферните процеси над океана, и морска геология (геология на морето), занимаваща се с изучаването на релефа и грунда на дъното, морските брегове, тоест чашата на океана.
Определена роля за формирането на водните маси и тяхната динамика играят биологичните процеси. Разбира се, че в дадения случай по-голямо значение имат самите физични свойства на морската вода и нейната динамика от гледна точка на условията за съществуване на растителния и животинския свят в океана. Поради това биология на морето (морската биология) е целесъобразно да се отнесе към биологичните науки, а не към океанографията.
Заслужава особено внимание термина (морска геофизика), частна наука, занимаваща се с изследвания геофизичните полета на океана, магнитно, електрическо и гравитационно, както и с релефа на дъното.
През последните години все по-често се употребява терминът „океанография” в широкия смисъл на думата, като наука за процесите и явленията, протичащи не само във водната обвивка на Земята (хидросфера), но и близките до нея литосфера и атмосфера.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар