// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Общи ли са физическите закони при процесите в океана и атмосферата?

Общност на физическите закони при процесите в океана и атмосферата.

Океанът и атмосферата се характеризират не само с общност на източниците на енергия, но и с общност на тези физични закони, които управляват протичащите в тях процеси. Както при решаване задачата за физичното състояние и динамиката на водите на океана, така и при атмосферата широко се използват законите на термо хидро динамиката. Особеностите на прилагане на тези закони се определят преди всичко от това, че при изучаване на океана те се прилагат като към течност, която може да се счита за несвиваема, а при атмосферата да се прилагат като към газ.
Още повече, че съпоставяйки решаването на една или друга задача за динамиката на водите на океана и атмосферата, ние лесно се убеждаваме за единството на използване на апарата и изходните уравнения. Основните уравнения на термодинамиката, използвани в океанографията и метеорологията, действително служат уравненията за движение и неразривност. Към тях в зависимост от задачата се добавят уравнения за статиката, състоянието, дифузията, топлопроводимостта, баланса на енергия на турбулентност и други.
Решаването на указаните уравнения приложени към водите на океана в общия случай е по-просто, отколкото за атмосферата. Това е така, защото при решаване на някои океанографски задачи е допустимо да се приеме в първо приближение, плътността на водата за постоянна величина. Осен това, устойчивостта на процесите в океана са в по-голяма степен установени, отколкото в атмосферата.
При разглеждане на процесите протичащи в атмосферата, плътността не може да бъде приета за постоянна. Вследствие на голямата изменчивост на физическото състояние на атмосферата във времето, самите процеси само в редки случаи могат да се считат за установени. Освен това, изследваните процеси в атмосферата се усложняват от фазовите превръщания на атмосферната влага (кондензация и сублимация на водната пара). Още повече, че в развитието на теорията и методите за прогнозиране на времето са достигнати значително по-големи успехи, отколкото в хидрологичните прогнози. Така например, в оперативната практика са въведени хидродинамичните методи за прогнозиране на полето на налягането, вятъра и температурата за различни нива, но в същото това време за океана даже няма удовлетворителни методи за разчет на теченията и температурата при зададени външни условия, а не само за прогнозиране на полето.
Това положение се обяснява с две основни причини. Първата се състои в това, че Световния океан е разделен на части от континентите, които съществено усложняват решението на задачата по динамиката на водите на океана. Втората , не по-малко важна причина, това е отсъствието на подробна системна информация за физическото състояние на водите на океана, както такава се получава за атмосферата от мрежата на хидрометеорологичните станции. Напълно е разбираемо, че организирането на стационарна мрежа от станции в Световния океан, аналогична за сушата не е невъзможно. Поради това се организират попътни хидрометеорологични наблюдения от корабите на море, използват се автоматични хидрометеорологични станции, изкуствени спътници на Земята, увеличават се специалните океанографски кораби с цел получаване на систематична информация за физическото състояние на водите на океана и изучаване на процесите протичащи в нея.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар