// Вие четете...

Приложни науки

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 1

„Който не знае едно нещо, знае друго.“

Въведение. Измерените в хода на снимката елементи на ГМП се нуждаят от изправяне с различни поправки (за вариации, девиация), привързване към мястото на измерване, контрол и т.н., тоест те се нуждаят от обработка или, както още я наричат, обработка на материалите от морската магнитна снимка.

Целта на обработката на материалите на морската магнитна снимка се явява обобщение, систематизация и анализ на информацията, получена в резултат на снимката, а също така оценка качеството на изпълнените работи и представяне на резултатите от измерванията на ГМП в форма, удобна за дълговременно съхранение и използване при съставяне и коректура на картите за разпределението на елементите на ГМП.

Етапи на обработката. Обработката на материалите от магнитната снимка се разделя на предварителна и окончателна (камерална).

Предварителната обработка се извършва непосредствено в процеса на снимката, което позволява да се контролира нейното качество, да се коригира системата на галсите с отчет на данните, получени в процеса на снимката и оперативно да се набележат участъците за нейната по нататъшна детайлизация.

Предварителната обработка се извършва в кратки срокове без значително изоставяне от общия ход на работа.

Окончателната обработка се извършва в базата, след завършването на магнитната снимка и приемането на полевата документация от ръководителя на магнитно метричната партия, или във времето на снимката при наличие на електронно изчислителна техника и изпълнители.

Обработката на материалите на снимката трябва да бъде организирана така, че да се осигури всестранен, системен и надежден контрол на всички нейни етапи.

Предварителната обработка на материалите от морската магнитна снимка (ММС) включва в себе си:

– проверка за правилността и пълнотата на оформлението на полевата документация;

– проверка и обработка за годност (бракуване) на магнитограмите и техническите носители на информация;

– обработка на информацията, зарегистрирана на магнитограмите и техническите носители;

– проверка на правилността на изчислените поправки за девиация;

– съставяне на работните планшети и калки на ГМП;

– предварителна оценка на точността на снимката;

– предварителна оценка на обема на изпълнените работи.

Проверката и обработката на магнитограмите, като правило, се провежда по пътя на визуалния преглед, след това се прави оценка за нейното качество и възможността за използване на материалите за обработка. При това всички бракувани материали не се унищожават и в последствие се предоставят в 280 ЦКП на ВМФ заедно с другите полеви документи.

За приемане за окончателна обработка на материалите на ММС се представят:

– магнитограмите;

– техническите носители на информация;

– журналите от магнитната снимка;

– таблиците с измерени значения на поправките за девиация;

– полевите журнали от магнитните вариационни станции (МВС);

– работните планшети и калки на ГМП.

Освен тези материали при аеромагнитна снимка се представят полевите листи, а при снимка от леда – работните карти на дрейфа на МВС.

Приемането на материалите от морската магнитна снимка, преминали предварителната обработка, се извършва от специално назначена комисия. Тази комисия проверява материалите за тяхната пълнота, правилно оформление и установява съответствието на материалите с изискванията на научно – техническия проект, ИМ-86, а също така и за тяхната пригодност за окончателна обработка.

Работните планшети трябва да бъдат изготвени на мека основа (на картографска хартия, пластмаса или калка). В качеството на работен планшет се допуска да се използват морски навигационни карти или карта – мрежа.

Комисията трябва да провери наличието на работните планшети за следните елементи:

– границите на района на снимката;

– границите на участъците на обследване;

– бреговата линия;

– резултатите от определяне на местата;

– свързаност на пътя на носителя (кораб, летателен апарат);

– номерата на галсите и определянето на местата;

– датата в началото на всеки галс и по нататък през 8 часа работа.

Освен това, при магнитна снимка от леда на планшета трябва да се отбележат местата на установяване на МВС и магнитните пунктове с указани на техните номера, а също така датите и времето на наблюдение за всеки пункт.

Към работния планшет се прилагат калки на ГМП, на които трябва да бъдат:

– измерените значения на ГМП;

– изодинамите на ГМП.

На калките на ГМП се нанасят значенията на геомагнитното поле с всички изпълнени галси с такъв разчет, щото те да са разположени на калката не по-рядко от 8-10 мм. Всички избрани значения преди нанасяне на калка, при необходимост се поправят с поправки за девиация, а при наличие на данни за вариации на ГМП, и с поправки за вариация.

Поправки обезателно се въвеждат, ако величината на интервала на изменението на поправките (разликата между максималното и минималното значение) превишава 1/3 средно квадратичната погрешност на снимката. При предварителната обработка материалите в качеството на величини на погрешност на снимката се използва значението на планираната погрешност на снимката.

По нанесените значенията на ГМП се прокарват изодинами със сечение 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 и 1000 нТл с такъв разчет, че калката на ГМП да бъде лесно читаема, и в същото време да позволява да се съди за разпределението на ГМП с цел приемане на решение за допълнително обследване.

Ако в процеса на извършване на снимката са се извършвали измервания на няколко елемента на ГМП (например, освен Т още и Н и т.н.), то всеки от тях трябва да има своя калка на ГМП.

При незначително натоварване на работния планшет може да не се съставя калка на ГМП, а се представят избрани значения на полето на работния планшет.

Работния планшет, калката на ГМП, други полеви материали трябва да бъдат оформени в строго съответствие с изискванията на ръководните документи. С завършването на приемането на материалите от морската магнитна снимка се предават за окончателна обработка.

Окончателната обработка включва в себе си:

– проверка за правилността на водене и оформяне на полевата документация;

– проверка за правилността на изчисленията на девиацията;

– обработка на данните и зарегистрираната информация на магнитограмите и техническите носители;

– оценка на точността на снимката;

– оформяне на отчетната документация.

В плана за окончателна обработка, който се съставя от нейния ръководител, трябва да съдържа основните етапи на обработката, сроковете за тяхното изпълнение, участващия личния състав, методичните прийоми и способи за работа, ръководните технически и методични документи. В процеса на обработка се разрешава дадения план да се коригира в зависимост от обстоятелствата, възникващи в хода на работа, с последващи пояснения в научно-техническия отчет. Прехода към всеки последващ етап на обработка се допуска само след щателна проверка на правилността на изпълнение на предидущите етапи. Окончателната обработка се изпълнява, като правило, на една ръка, при условие, че предварителната обработка е била приета на първа ръка.

Особено внимание в процеса на окончателната обработка се отделя на работата с на материалите от регистриращата апаратура. Тези работи включват в себе си:

– обработка на явните пропадания на информацията, предизвикани от случайни прекъсвания в работата на магнитометрите;

– подбор на характерните (екстремалните), а също така на допълнителните значения на ГМП и привързването им по време и място;

– поправяне на избраните значения с поправки за девиация и вариации на ГМП.

Под допълнителни значения на полето се разбират такива точки, нанасянето на които на отчетния планшет осигуряват дискретността по галса, равна на 8 – 12 мм.

Привързването на значенията на ГМП по място се осъществява със същите способи, с които се привързват и дълбочините при обработка на материалите от снимката на релефа на дъното.

Обработката на резултатите от измерванията за вибрации на ГМП, получени с помощта на МВС, включва в себе си:

– снемане на копие на магнитограмите от МВС;

– оформяне на магнитограмите от МВС;

– изчисляване на цената на деление на МВС;

– разчет на базисното значение на МВС;

– разчет на средно часовите относителни значения на ГМП;

– разчет на значенията на ГМП, приведени към средата на периода на снимката;

– изчисляване на поправките за вариации на ГМП.

Всички изчисления и разчети на резултатите от наблюденията на МВС се провеждат в съответствие с методиките, изложени в ИМ-86.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар