// Вие четете...

Приложни науки

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 3

„Не се гордей със звание, а се гордей с знание.“

Оценка на качеството на снимката. Оценката на качеството на морската магнитна снимка се извършва на основата на сравняването на резултатите от измерванията на ГМП от редовите и контролните галси. При това се определя:

– наличието на систематични разминавания на ГМП в точките на пресичане на галсите;

– точността на измерванията на ГМП на галса;

– средната квадратична погрешност на между галсовата интерполация.

Оценка на точността следва да се извършва както за целия район, така и за отделните участъци на полето в районите с различен характер на ГМП, чиито еднородност се определя в резултат на визуален анализ на разчленеността на полето (по плътността на изодинамите). Количеството на такива еднородни участъци не трябва да бъдат повече от два – три. В общия случай количеството на точките, използвани в разчетите за всеки участък, трябва да бъдат от порядъка на 100, но във всеки случай на не по-малко от 30.

Наличието на систематични разминавания в значенията на полето в точките на пресичане на галсите може да се определят по следния начин:

1) Изчисляват се средните значения на разминаванията на ГМП в точките на пресичане Тср по формулата

където Тср – разлика в значенията на ГМП в точките на пресичане, нТл;

n – брой на пресичанията.

2) Изчисляват се средните значения, взети по модула на разминаванията на ГМП в точките на пресичане Тср по формулата

3) Оценява се наличието на систематичните разминавания по формулата

Ако неравенството (3) се изпълнява, то регистрираните систематични разминавания могат да се пренебрегнат.

Ако на някой от галсите е регистрирано наличие на систематични разминавания, превишаващи величината на очакваната СКП на снимката и не подаващи се на отчитане, то дадения галс (или участък от галса) при прокарване на изодинамите не се вземат под внимание, на отчетния планшет не се нанасят, а се представят на отделна калка.

Точността на измерванията на галсите на ГМП се характеризира от величината на СКП mГ, която се изчислява по формулата

където Тi – разлика в значенията на ГМП в точките на пресичане на редовите и контролните галси на участъка, за който се извършва оценка за точността на снимката;

n – брой на точките на пресичане.

Получаването на величината mГ се явява оценка на сумарната СКП на измерванията на ГМП на всеки галс, обусловен от погрешността на обсервациите, на инструменталната погрешност и отчета на поправките за вариации и девиация.

СКП на между галсовата интерполация се определя само на основата на резултатите от измерванията на ГМП на контролните галси. При това се препоръчва (ИМ-86) да се придържаме към следния порядък на разчет.

1) За всеки контролен галс от магнитограмата със стъпка съответстваща на половината от средното между галсово разстояние, се снимат измерените значения на ГМП. По нататък се оценява величината на СКП на интерполацията на дадения галс за интервал, равен на между галсовото разстояние по формулите:

където к – брой на измерените по контролния галс значения на ГМП.

2) Провежда се оценка на величината на СКП на между галсовата интерполация mи по района (участъка) като цяло:

където p – брой на контролните галси, преминаващи през дадения район (еднороден участък);

mинт j – величина на СКП на интерполация на j-я контролен галс;

kj – брой на значенията на ГМП, снети от магнитограмите на j-я контролен галс, приети да участват в изчисленията.

Изчисленията по формула (8) на величината mи се явява оценка на средната квадратична погрешност на линейната интерполация на истинските значения на ГМП, на средата между редовите галси, обусловена само от вертикалната и хоризонталната разчлененост на ГМП в дадения район (участък).

Знаейки точността на измерванията на галсите и величината на СКП на между галсовата интерполация може да се определи и точността на самата магнитна снимка.

Точността на магнитната снимка, осъществена с кораб или летателен апарат mc, се характеризира със средно квадратичната погрешност, определяна по формулата

където mг – СКП на измерванията на параметъра на галса;

mи – СКП на между галсовата интерполация.

Величината, получавана в съответствие с израза (9), се явява оценката на средно квадратичната погрешност на определяне на значенията на ГМП във всяка точка на изследвания район (участък) по данните на изпълнената снимка, обусловена от погрешността на определяне на мястото, интерполацията, отчета на поправките за вариация и девиация, инструменталната погрешност. Точността на магнитната снимка, изпълнена от леда, се характеризира с величината на средно квадратичната погрешност mсл изчислена по формулата

където i = Тинт – Тi – разлика между значенията на ГМП, получени на i-я пункт по пътя на линейната интерполация на значенията на ГМП на редовите галси, и значенията на полето, измерени на i-я пункт;

n – брой на пунктовете на контролния галс.

Точност на магнитната маршрутна снимка се характеризира с величината на средната квадратична погрешност mсм определяна от израза

където М – СКП на определяне на местата;

g – средното значение на градиента на полето по маршрута;

mвар – СКП на определяне на вариациите на ГМП.

С завършването на обработката на всички материали, указана по-горе, в срокове, установени от действащите ръководни документи (РИО-80) се изпращат в 280 ЦКП на ВМФ, където те се подлагат на техническа експертиза, определяща пригодността на представените материали към картографиране или към необходимата по нататъшна обработка. По резултатите от приемането 280 ЦКП ВМФ изпраща в организацията – изпълнител акта от техническата експертиза, чийто главното съдържание се явява:

– оценката на материалите от морската магнитна снимка;

– тяхната пригодност към по нататъшно използване;

– а също така недостатъците, не доработките и грешките, снижението на качеството на тези материали.

В подразделението, изпълняващо снимката и обработката на материалите се провежда щателен разбор на акта на техническата експертиза, формулират се изводи и предложения по оптимизацията на методите за полева работа и обработката на материалите.

Заключение. Както се убедихме, обработката на материалите от магнитната снимка е сложна, трудоемка, процес изискващ много старание и време. Обработката на материалите се явява заключителен етап от провежданите магнитно метрични работи и от качеството на нейното провеждане в значителна степен ще зависят пълнотата и качеството на картографските и описателните материали по ГМП, използвани в практиката на бойната подготовка, бойната служба и при воденето на бойните действия от силите на флота.

Обработката на материалите от снимката трябва да бъде организирана така, че да бъде обезпечен всестранен, систематичен и надежден контрол на всички нейни етапи.

В процеса на обработката на материалите от магнитната снимка понастоящем се автоматизират всички работите, на всички етапи. Цел на автоматизацията на обработката на материалите се явява повишаване на нейното качество и получаване на отчетните материали, включително и отчетния планшет от непосредствената работа на море.

Знанията, получени с дадените публикации ще намерят своето практическо приложение в работата на океанографските (хидрографските) експедиции, в Централното картографско производство на ВМФ и в научно – изследователски учреждения на флота.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар