// Вие четете...

Истината е в избора

Нови форми на семеен живот.

Младостта не грях, старостта не е за смях.“

С увеличаване на относителният дял на бездетните хора, голяма част от последващите генерации ще чувстват липсата на подкрепа между генерациите в стара възраст. Нарастването на броя на разводите има негативни последствия върху отношенията между родители и пораснали деца, както и върху браковете на децата. Нарастването на възрастта на сключване на първи брак, разводите и съвместните съжителства (с по-висока вероятност за разпадане), насочва вниманието към нови групи за изследване (неженени – неомъжени и романтични партньори, които не живеят заедно постоянно). Тоест има потенциал за изучаването на новите семейни форми, които могат да предадат смисъл и да подкрепят хората в късна възраст.

Увеличаване на относителният дял на живеещите без брак на съвместни начала, семействата на самотните майки и извънбрачните раждания са показатели за поява на нови семейни норми и форми. Тези тенденции демонстрират и подкрепят нарастващата хетерогенност на жизнения път. Опитът в най-ранното детство рефлектира в последствия за здравето, социално-икономическото благоденствие и интимните отношения. Това е реакция на нормативния натиск на социалните институции и невъзможността на традиционното семейство да им устои. Факт е деинституционализацията на брака и „дестандартизацията” на семейния живот, които имат последици в късна възраст. Веднъж възприета от младите, впоследствие тя се фаворизира от разведените на средна възраст, по-възрастните и дори родители, отглеждащи внуци. Все повече деца се налага да отделят време за своите родители (биологични, доведени, приемни), което създава проблеми. Подобно „серийно родителство” допълнително усложнява семейните отношения и прекратява или по-скоро създава формални отношения на децата със значими други (например баби / дядовци).

Тук се обръща внимание на все по-нарастващия натиск за възприемане на хомосексуалистите във връзка с институционализацията на нови семейни форми. Гейовете и лесбийките предизвикват традиционните институции с настояването за нови дефиниции на семейството, като подкрепят узаконяването на връзки, основани на взаимност и привързаност, а не просто на отношения, базирани на кръвта, брака или осиновяването. Двойките от един и същи пол не само отстояват правата си да сключват брак, но и да ползват всички предимства и привилегии, които му се приписват традиционно.

Остаряването и жизнения път са ценно средство в разбирането на тези промени в семейните форми. На макро ниво приемането на еднополовите отношения се увеличава в по-голяма степен, защото либерални кохорти заменят консервативните, на мезо и микро ниво в по-малка степен, защото смяната на възгледи по тези въпроси е процес, който изисква време. Така от гледна точка на жизнения цикъл се вижда нарастващо разнообразие в семейните отношения.

Промени в половите роли. В социологията на жизнения път съществува убеждение, че животът на мъжете и жените има различна траектория. Макар и да има прилики, и дори да се пресичат в последните десетилетия. Някога жените са напускали училище много по-рано от мъжете, които преди обикновено са били по-високо образовани. Днес в развитите нации броят на жените, които завършват висше образование, е по-голям от този на мъжете. Жените в много по-голяма степен се включват на пазара на труда, а мъжете в домашните задължения, предвид факта, че жените са ангажирани много време в платения труд и не им остава много време за домакинстване. Семействата днес имат по-малко деца, но бащите са по-ангажирани в тяхното отглеждане. Разбира се едночленните домакинства днес не са толкова рядко срещани като семеен тип както преди 30 години. Възприетите социални очаквания, че родителите от средната класа прекарват повече време с децата си от останалите социални групи, продължават да бъдат в сила и днес, независимо от конкуренцията между семейство и професионална кариера.

Неравенствата и различията в жизнения път на мъжете и жените продължават да бъдат част от живота, но сходствата днес са повече, колкото в миналото. Квалификацията в по-малка степен е специализирана по пол. Има много сходства в жизнения им опит. Там, където половата специализация на партньорите преди се допълваше от специфични за семейното разделение на труда (той осигурява прехраната, тя се грижи за домакинството), днес се заместват и заменят (тя работи повече часове, ако той загуби работата си). Повече жени са равнопоставени в това отношение с техните партньори и дори много жени печелят повече от техните съпрузи. С намаляване на разликата в средната продължителност на живота, вдовството ще стане в по-малка степен полово определено.

Преосмисляне значението на роднинските отношения. С демографските промени родството може да бъде по-важен ресурс за младите и за старите от преди. Намаляването на детската смъртност и воденето на здравословен начин на живот увеличава продължителността на живота с повече от 20 години през последния век. Броят на столетниците и на по-висока възраст се увеличава от 7 (1950) на 1990 (1999). Житейските траектории на деца, родители, баби и дядовци много често се застъпват. По-високият брой на разводите и повторните бракове сред поколението „бейби-бум” и техните пораснали деца включва доведените родители и доведените баби и дядовци към появилите се от тези съжителства деца. Някои казват, че роднинските отношения все повече ще стават мулти генерационни. Макар и да предупреждават, че при проблемни отношения не би могло да се очаква значима подкрепа, доколкото не всички отношения между поколенията са позитивни, както и обстоятелствата, при които се формират мулти генерационните домакинства.

Все пак е по-вероятно възрастните родители и внуците да споделят живота си в домакинството. Така, изследване показва, че повече от 10% от старите родители са се грижили изцяло за отглеждането на поне един внук, а повече от 4,5 милиона деца под 18 г. са живели с бабите и дядовците си в техния дом или този на родителите си. Социолозите, които изучават жизнените траектории обръщат внимание върху ползите, както и тежестите за мулти генерационните домакинства. Докато поколението „бейби-бум” може да са притиснати от отговорностите между децата и родителите, те могат да спечелят от допълнителната помощ, която получават вкъщи. Счита се, че за децата, които израстват в разширени семейни домакинства това е по-здравословна среда, от тази на семействата от 2 генерации (само родители и деца).

Старите печелят от семейната подкрепа при запознаване с достиженията на традиционната култура от внуците си. С възрастта социалните мрежи на подкрепа намаляват по размер и стават все по-роднински ориентирани. За да обяснят как остаряването влияе върху индивидуалната мрежа, членство и честота на контакти, социалните психолози изтъкват промените в стратегиите за достигане на желаните цели в края на живота (с оглед на минимизиране на риска и подкрепа в случай на неуспехи и загуби). Промените в социалните взаимоотношения във връзка с възрастта са свързани по-скоро с приоритетите на възрастните, отколкото със структурни промени, които да формират възможности за създаване и поддържане на социални връзки. Например, възрастовата структура ограничава взаимодействие, базирано на капацитета на членовете на групата и другите, които не са от нея.

Размерът на групата има значение. Както по-младите, така и по-старите кохорти население би трябвало да имат много голяма вероятност за взаимоотношения с поколението „бейби-бум”, доколкото, както вече споменахме, последните имат висок относителен дял. При смесване на генерациите по-малките кохорти имат много по-малки възможности да поддържат отношения помежду си (тоест при изолирането на всички други фактори, младите най-вероятно ще имат за съседи „стари хора”). Разбира се, тези генерализации се оспорват непрекъснато като се интегрират, сегрегират или дискриминарат групи по възраст, затова е необходимо да се тестват границите на предположението, че млади и стари се смесват свободно и непринудено. Защото в социалните мрежи на старите има повече роднински връзки. Освен това контактите им са предимно с такива на тяхната възраст и затова е по-малко вероятно да търсят други приятели.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар