// Вие четете...

Ниво на океана

Непериодични колебания на нивото.

Колебания на нивото обусловени от различни страни под въздействието на атмосферата и слънчевата радиация имат обикновено непериодичен характер. В много случаи обаче в тях може да се установи известен ритъм, свързан с наличието на денонощен и годишен ход определящ хидрометеорологичните фактори. Многообразието на атмосферната деятелност води до многообразие във видовете колебания на нивото. В общия режим на нивото на морето могат да се отделят следните главни непериодични колебания предизвикани от слънчевата радиация и деятелността на атмосферата.
Сгонно нагонни колебания, свързани с циркулацията на водата, възникваща в резултат на тангенциалното триене, възникващо между въздушния поток и водната повърхност, ограничено от бреговата черта.
Колебания на нивото, предизвикани от изменението на атмосферното налягане, представляват статична реакция на водата на измененията на атмосферното налягане. При повишаване на атмосферното налягане с 1 милибар (мб) нивото на морето се понижава с 10 мм и обратно при понижение на налягането с 1 мб нивото на морето се повишава с 10 мм.
Колебания на нивото в следствие неравномерности в процеса на влагооборота (изпарения, валежи, бреговия отток) са свързани с изменения на количеството вода в различни части на океана или в морето.
Колебания на нивото в следствие на изменения в плътността на водата. При увеличение на плътността нивото се понижава, при понижение се повишава. Плътността на водата, както е известно се изменя при изменение на нейната температура и соленост.
В природата не се наблюдават в чист вид колебанията на нивото. Наблюдателят фиксира сумарния ефект от различните причини. Интересно е да се отбележи, че между различните причини съществува определена връзка. По резултатите от наблюдения над нивото на Черно и Балтийско море е било установено, че основните ветрови колебания съвпадат с измененията на нивото обусловени от атмосферното налягане и плътността на водата. Това не е трудно да се обясни. Понижението на атмосферното налягане над сушата и повишението над морето се съчетава с нагонни по отношение на брега ветрове. Следователно нивото на морето се повишава едновременно под въздействието на два фактора, вятър и атмосферно налягане. В обратния случай, когато налягането над сушата се повишава, а над морето се понижава, нивото на морето в близост до брега се понижава под въздействието на двата фактора.
Но изменението на нивото вследствие изменение на налягането е статично изменение и е значително по-малко от динамичното изменение, обусловено от действието на вятъра и теченията, както по протежение на бреговата черта, така и в открито море.
Колебанията на нивото вследствие на неравномерност в процеса на влагооборота, валежи, изпарения, брегови отток, могат да бъдат доста значителни. Така например, при силни валежи количествата могат да достигнат даже и повече от метър за денонощие. Такива валежи могат да предизвикат кратковременни резки повдигания на нивото.
В някои райони се отбелязват силни изпарения, водещи към значително понижение на нивото. Така например, в Червено море слоя вода изпаряващ се за година достига 2,5 м.
Разглеждайки влиянието на плътността на водата върху положението на нивото на морето в близост до брега може да се отбележи, че действието на тази причина също съвпада с действието на вятъра. Най-естественото обяснение на това, произтича от самата същност на сгонно нагонните явления, чиито сумарен ефект определя и крайния резултат за режима на колебание на нивото на морето в близост до брега.
Явлението нагон винаги означава преместване на някакво количество по-леки повърхностни води в прибрежната област, а съответно и повишение на нивото. Това повишение на нивото се усилва за сметка на понижение на плътността на пренасяните към брега води. При сгонни ветрове обратно, по-малко плътни води се пренасят в открито море, а на тяхно място по континенталния склон се издигат по-плътни води. При това нивото се понижава, както за сметка на оттока на вода, така и за сметка на замяна на в близост до брега на по-малко плътни повърхностни води с по-плътни води от дълбочина.
На свой ред изменчивостта на теченията се свързва с колебания от голям мащаб в интензивността на циркулация на атмосферата. Поради това, разглеждайки колебанията на нивото под въздействието на измененията на вътрешните свойства на водните маси – нейната плътност, може да се установи в зависимост на динамичното състояние на океана от външни и изключително общи процеси с циркулация на атмосферата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар