// Вие четете...

Приложни науки

Населени пунктове и други важни обекти.

DSC_0107„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“

Населени пунктове и други важни обекти.

В зависимост от характера на производствената дейност на населението и броя на жителите населените пунктове се подразделят на град, селище от градски тип, селище при промишлени предприятия, железопътна станция, селище от селски тип и вилно селище. Най-важно значение имат градовете, като се подразделят на големи, средни и малки.
От военна гледна точка, като основни показатели за града, оказващи влияние на войските се явяват площта и конфигурацията на градската територия, особеностите на местността в чертите на града и на подстъпите към него, характера на планировка, плътността на застрояване, наличието на подземни съоръжения.
Регулярната планировка, отличаваща се с прави улици и с геометрично правилна форма на кварталите може да бъде правоъгълна, радиална и комбинирана. Правоъгълната планировка се характеризира с преобладаващи квартали, ограничаващи се от система пресичащи се под прав ъгъл улици и пресечки. При радиалната планировка магистралните улици излизат от центъра и водят към окрайнините на града по радиуса, а промеждутъчните – по затворени криви. Системата от улици и квартали е важно да се отчита при планиране на бойни действия в град. Улиците обикновено се използват като основен път за маневриране и действие на войските, а правилното разположение на кварталите, кръстовищата повишават тяхното значение като основни ориентири.
За не регулярната планировка са характерни тесни улици и неправилни по форма квартали. Такава планировка силно затруднява осъществяването на маневрирането на войските при настъпление.
Смесената планировка, като правило, е характерна за градове, имащи стара част с нерегулирана планировка и нова, обикновено крайните части, с регулирана планировка. Застрояването на градските квартали може да бъде плътна и разсъсредоточена.
Важно значение за войските имат различните подземни съоръжения (метро, канализация и тръбопроводи, тунели, подземни хранилища и складове, подземни помещения и т.п.), които могат да бъдат използвани в качеството си на укрития, за осъществяване на скрити маневри и за усилване отбраната на града.
Населените пунктове при изобразяване на карата се подразделят по типа на селището, числеността на жителите и политико – административното значение.
Типа (категорията) на населените пунктове и численост на жители се показват на карта с шрифта на надписа, използван за надписване на тяхното название.
На карта се показват улици, места за преминаване и задънени улици. Магистралните и главните улици се отделят с много по-широки условни знаци. Като правило, с такива условни знаци се показват тези улици, които се съединяват с най-краткото разстояние с пътища от по-висш клас, подхождащи към населения пункт. При изобразяване на малки селища от селски тип, през което преминават второстепенни грундови пътища, магистралните улици не се отделят.
Промишлени, селскостопански и социално културни обекти.
Заводи, фабрики и електроцентрали, чиито територии се изобразяват в мащаба на картата се показват с условни знаци като се надписват строежите и съоръженията за рода на обекта или производство. Ако тези обекти не се изобразяват в мащаба на картата се показват със съответните извън мащабни условни знаци, които при необходимост се съпровождат с надписи.
Обозначенията на заводските и фабричните комини, радио и телевизионните антени, съоръжения от типа на кулите с височина 50 м и повече, в населените пунктове, се съпровождат с надписи за височината на тези съоръжения в метри, а ако тези обекти се намират извън населените пунктове, тогава се записва и височината им над морското ниво.
Аеропортове, аерописти и площадки за кацане се изобразяват на карта със съхранение на действителните размери в мащаба на картата. Техните граници се обозначават с условни знаци за ограждане или с пунктир, а вътре в контура се поставя условен знак за аерописта (летище). Аерогара, хангари, работилници и други здания, отнасящи се до летището се изобразяват с условни знаци. Хидролетища и площадки за кацане на хидросамолети се показват на карта със съответните условни знаци, които се разполагат на площта на изобразяваното водно пространство.
Нефтените и газови кули, сондажи без кули се показват на карта със съответните условни знаци, като правило, всички, а при по-голямо количество от тях – с подбор, но с обезателно изобразяване на крайните обекти в групата.
Шахти, минни галерии и рудници при изобразяване на карта се подразделят на действащи и не действащи, тяхното обозначение се съпровожда с надписи. Местата за добив на полезни изкопаеми по открит способ се показват по контурите на усвоената площ. Участъците за добив на торф и сол, изразяващи се в мащаба на картата се показват, като правило, всички, за изключение на преминаващите през населените пунктове. Линиите на електропроводите се изобразяват с условни знаци в съответствие с вида на стълбовете: дървени, железни и железобетонни. На картата през 6-8 см се поставя височината на стълбовете в метри. На карта се изобразяват всички радиостанции и телевизионни центрове, а също така и метеорологични станции.
Бензиностанции, трансформатори, лесничейства, дъскорезници, мелници и други подобни обекти на карта се показват с извън мащабни условни знаци; обекти имащи значение на ориентири се съпровождат със съответните надписи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар