// Вие четете...

Атмосфера

Наземна кондензация и валежи.

„Да се учи старик е губене на време, да се учи младеж – добра инвестиция.“

Наземна кондензация и валежи.

Потокът водна пара може да бъде, както положителен, така може да бъде и отрицателен, тоест насочен към земната повърхност. Такива условия се създават в тези случаи, когато дяла на водната пара расте с височината, тоест се наблюдава инверсионно разпределение на влажността във височина. Докато температурата на въздуха в непосредствена близост до земната повърхност не достигне точката на оросяване, водната пара постъпваща от въздуха прониква в порите на почвата и попълва запасите от влага в нея. Ако температурата на въздуха, съприкосновяващ се с повърхността на Земята (почва, растителност, предмети) се окаже по-ниска от точката на оросяване, то може да започне процес на кондензация на водната пара непосредствено до земната повърхност, съпроводена с формирането на такива видове наземна кондензация, като роса и слана, твърди и течни покрития (кондензация, изпотяване, заскрежаване), слана.
Роса и слана. Основната причина за образуването на роса е загубата на топлина от земната повърхност под влияние излъчването от нея, през нощта. При достигане от температурата на точката на оросяване и последващо допълнително охлаждане протича кондензация на водната пара. В общия случай парата кондензира както във въздуха под формата на мъгла, така и на земната повърхност под формата на роса. Но в тези случаи, когато въздуха е достатъчно чист (малко са ядрата за кондензация) или рязко е изразена инверсията на температурата, кондензацията на водната пара преимуществено протича на земната повърхност, тоест пада роса. При това от началото, на повърхността се образуват малки капки вода, които после се сливат в по-големи. Ако температурата на земната повърхност е по-ниска от 0°С, то на острите ръбове и неравности, кристалните частици на водната пара започват да се сублимират (да преминават в твърдо състояние – лед). Този процес се съпровожда с образуването на твърда роса или слана.
Условията за падане на слана са по-благоприятни в сравнение с тези за образуването на роса. Достатъчно е да се достигне състояние на насищане по отношение към леда за да започне сублимация на водната пара при което относителната влажност на въздуха близо до земната повърхност може да бъде доста по-малка от 100%.
Доколкото при падането на роса водната пара се пренася от атмосферата към земната повърхност, то абсолютната влажност на въздуха се понижава, което пък снижава възможността за образуването на мъгла. И обратно, ако се образува мъгла, то температурата на земната повърхност се повишава, което пък не способства образуването на роса.
Течни и твърди покрития (кондензации). За разлика от росата и сланата – явлението е обусловено от смяната на времето. След силни и продължително застудяване настъпи рязко затопляне. Топлия въздух, постъпващ на силно охладена повърхност, съприкосновявайки се с студените предмети (наветрени стени на здания и сгради, камъни, асфалта на пътя и други) се охлажда, водната пара достига точката на насищане, а при по нататъшно охлаждане и кондензира. Така, на студените предмети се формира тънък воден филм (покритие), който наричат конденз или още изпотяване. Ако периода на затопляне е бил предшестван от силно застудяване, то тогава се образува осланяване, което се подразделя на кристално, зърнесто и ледено. Усилването на покритието, освен кондензацията на водната пара, способства за полепването по предметите на капки от мъглата, която обикновено се образува в топъл въздух.
Скреж. Сама по себе си скрежта представлява бял, рохкав, приличащ на сняг валеж, образуващ се по клоните на дърветата и храстите, по стълбовете и електропроводите, по ръбовете и ъглите на сградите. Тя се образува или по пътя на сублимация на водната пара (кристална скреж), или в резултат на замръзване на капките на преохладена мъгла (зърнеста скреж). И двата процеса при температура по-висока от – 30°С протичат обикновено при мъгла. За разлика от сланата, скрежта може да се образува по всяко време на денонощието, преди всичко в студено и мъгливо време, когато в въздуха летят ледени кристали (леден прах).
Суграшица. Това явление е отлагане и последващо замръзване (при сблъскване) на преохладените водни капки при ръмеж или дъжд предимно на наветрената страна на различните предмети и по земната повърхност. Образувалият се при това слой плътен лед може да достигне няколко сантиметра. Суграшица се наблюдава обикновено в началото и края на зимата при температура на въздуха от 0°С до – 7°С. Но не са редки случаите, особено в приморските райони, когато суграшицата се образува в течение на цялата зима.
Принципното отличие на суграшицата от твърдите покритие (сланите) се състои в това, че при образуването на твърдото покритие сублимацията на водната пара се осъществява непосредствено на студена земна повърхност, в същото време суграшицата се формира под влияние на замръзване на водите капки на валежа, образували се в атмосферата и след това падащи на земната повърхност. Трябва да подчертаем, че в образуването на всички други наземни валежи, отлагането върху земната повърхност на капки и кристали лед от атмосферата играе напълно забележима роля. От друга страна в формирането на суграшицата, наред с отлагането на преохладените капки внасят някакъв принос за кондензацията и сублимацията на водата пара на повърхността на слоя лед.
Обледеняването (родствено на суграшицата явление) е процес на отлагане и замръзване на преохладените капки на облаците, мъглите и валежите на различните части на самолетите и различните летателни апарати, а също така силно се усложнява наземния и водния транспорт.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар