// Вие четете...

Ниво на океана

Морски пунктове на плановата основа.

„Където има желание, има и път.“

Предназначението на морските опорни пунктове е аналогично на бреговите и се състои в продължително съхранение и предаване на координатите към потребителите, извършващи някакви работи (в дадения случай в океана). Конструктивно всеки пункт се състои от два обезателни елемента: център и знак.

Центърът трябва да съхранява неизменното положението на пункта в течение на продължително време и се явяват, по този начин, носители на координати.

Знакът представлява устройство, което позволява откриването на пункта и извършването на необходимите измервания за предаване на тези координати към надводните кораби, подводните лодки или дълбоководните апарати. В зависимост от дълбочината и отдалечението на района, знаците на пунктовете могат да бъдат надводни или подводни.

Знаците на надводните пунктове, в известна степен са подобни на бреговите конструкции и са предназначени за откриване, а също така за извършване на измервания с помощта на оптически или радиотехнически средства. Знаците на подводните пунктове са разположени в дебелината на водата, а откриването им и извършването на измервания е възможно само с помощта на хидроакустична апаратура.

Удържането на знаците над центъра на геодезичните пунктове се осъществява с помощта на котвени устройства. В качеството на котвени устройства се използват специални конструкции, позволяващи надеждното закрепване на центъра в дънния грунд. За установяването на пунктовете се избират места, отговарящи на определени изисквания:

– районът за установка трябва бъде сеизмично спокоен и да се намира извън зоните на разломите в земната кора;

– дънният грунд трябва да се състои от баластра или от пясък;

– наклона на дъното не трябва да превишава 0,2 – 0,3°;

– районът на установяване трябва да се намира извън зоната на силни при дънни течения и утаечни потоци.

В качеството на надводни пунктове често се използват сондажните кули, сондажните платформи, плаващите средства (кораби, буйове, вехи), надеждно стоящи на котва.

Основните елементи от конструкцията на пунктовете, установени на дъното се явяват акустично визирана цел. Тя е предназначена за надеждно откриване на подводния знак, неговото разпознаване и осигуряване на измерванията, необходими при определяне на координатите на хидрографските кораби или дълбоководните апарати. Подводните знаци могат да бъдат пасивни и активни.

На пасивните знаци визирните цели представляват сами по себе си повърхности, способни в максимална степен да отразяват излъчваните от корабната апаратура акустични колебания. Конструктивно такива отражатели могат да имат сферични, цилиндрични, правоъгълни или триъгълни повърхности, изработени от твърди материали. Интензивността на отразения сигнал зависи от интензивността на приходящия импулс, размера и формата на повърхността на отражателя, материала от който той е направен. Откриването на пасивния знак е възможно, ако отразения акустичен сигнал от неговата повърхност се отличава от отражателните способности на морското дъно. Пасивните знаци имат малка далечина на действие и поради това намират ограничено приложение при това само на морските геодезични пунктове, установявани на не големи дълбочини в шелфовата зона.

На активните знаци в качеството на визирна цел се използват хидроакустични устройства, способни да излъчват акустични сигнали с такава мощност, която да осигурява надеждно приемане на кораба. По принципа на действие активните знаци се делят на маяци – ответчици (МО) и маяци – пингери (МП).

При оборудването на знаците на маяците – ответчици кораба изпраща запитващ хидроакустичен импулс. Веднага след приемането на този импулс дадения маяк излъчва ответен сигнал. По този начин, маяците – ответчици позволяват измерването на наклоненото разстояние до знака на кораба по интервала от време между моментите на излъчване на запитващия и приемането на ответния сигнал.

Маяците – пингери излъчват акустични импулси по зададена програма и позволяват определяне на разстоянието по пътя на фиксирани моменти на приема на сигнала на кораба при условие на отчитане в системата от единно време. Направлението към знака от двата типа могат да бъдат определени чрез пеленговане на сигнала, идващ от маяка, с помощта на насочени на кораба хидроакустични антени или по времето на приемане на тези сигнали на пространствено разнесени корабни приемници.

Най-голямо приложение за оборудване на морски геодезични пунктове са получили маяците – ответчици.

По-рано беше отбелязано, че геодезичните мрежи в морето, заради не голямата далечина на действие на хидроакустичните средства нямат вътрешна свързаност. Следователно, за осигуряване на надеждно планово привързване е необходимо, геодезичния пункт да се състои от няколко знака, разнесени на такива разстояние, при които в коя да е точка от работната им зона могат да се наблюдават съвместно.

Най-голямо разпространение са получили морските геодезични пунктове, състоящи се от три знака, разположени по върховете на равностранен триъгълник. Отчитайки условията на разпространение на хидроакустичните колебания и стремейки се да бъде осигурена най-голяма площ на работната зона, разстоянието между знаците следва да се назначава в пределите на 0,3 – 0,5 от далечината на тяхното действие.

Например, руската навигационна хидроакустична система СНП-20 позволява, в зависимост от условията и изискванията за точност на геодезичното привързване да се използват един или три маяка – ответчика в качеството на знаци от геодезическия пункт. Тази система може да бъде използвана на дълбочини от 100 до 6000 м и при наклонена далечина на действие до 8 км, като осигурява привързване към геодезичните пунктове със средна квадратична погрешност не по-голяма от 70 м.

По продължителността на използване морските геодезични пунктове могат да бъдат постоянни или временни.

Временните пунктове се установяват само за периода на работа в дадения район. След приключване на хидрографските работи подводните знаци се изваждат и се поставят на нови пунктове.

Постоянните пунктове са предназначени за продължително използване и влизат в състава на опорната геодезична мрежа. Знаците от такива пунктове трябва да са снабдени с източник на захранване, способни да осигурят работата на хидроакустичната апаратура в течение на десетки години.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар