// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Я.

k10„Малцина знаят колко много трябва да знаем, за да знаем, колко малко знаем.“

Морски дейности – Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Я.

Цвят на морската вода. Цветът на морската повърхност непрекъснато се изменя и е в зависимост от външните условия, като ъгъл на зрение и коефициент на отражение, цвят на небето, облаци и състояние на морската повърхност. Цветът на морето се определя в значителна степен и от собствения цвят на водата, който не зависи от външните фактори и се дължи изключително на оптичните свойства на самата вода. За оценка на цвета на морската водата се използва специална скала с 11 словесни определения. Освен това всеки цвят се подразделя (по интензивност) на два оттенъка, в резултат на това цялата скала има 21 номера.

Циклон, това е област на ниско атмосферно налягане, ограничена от една или няколко затворени изобари в която се наблюдава вихрово движение на въздуха около центъра. Движението на въздушните маси при циклони в Северното полукълбо е обратно на хода на часовниковата стрелка, а в Южното полукълбо е по часовниковата стрелка. Вертикалните размери на циклоничния вихър нараства от 1 – 2 км в началния стадий на развитие до 8 – 10 км в стадий на запълване.

Циклонична дейност се нарича възникването, развитието и преместването на циклоните, и антициклоните.

Цилиндрична проекция се нарича проекция при която меридианите от нормалната мрежа се изобразяват с прави паралелни линии, разположени на разстояния, пропорционални на разстоянията съответстващи на дължините, а паралелите представляват прави перпендикулярни на меридианите.

Цунами, това е общопризнато наименование на дълги морски вълни, предизвикани от сеизмични явления. Вълните Цунами се образуват в резултат на подводни земетресения или вулканични изригвания, когато в океана има значителни деформация на дъното, като не се изключва възможността за тяхното образуване и при земетресения на сушата.

Цъфтене на морето. Под цъфтене на морето се разбира такова масово развитие на фитопланктона, а по някога и на зоопланктона в повърхностния слой на морската вода, че това явление може да промени забележимо оптичните свойства на морската вода. Дебелината на този слой може да достигне от няколко милиметра до няколко десетки сантиметра.

Ч
Час, това е периодът от време между определена минута на астрономическия час и същата минута на следващия астрономически час.

Чиста вода, това е разстоянието от подводно препятствие до повърхността на водата.

Ш
Шелф, това е сравнително плитководна и равнинна част от морското дъно. Простира се между бреговата линия и континенталния склон. Международно правният режим на шелфа е регламентиран през 1958 г. на Женевската конференция по морско право. Крайбрежните държави имат суверенни права за проучване, използуване и разработване на естествените богатства на шелфа.

Шквал, това е внезапно и рязко усилване на вятъра за кратък период от време, често с изменение на посоката.

Шлюз, това е съоръжение във вид на камера, където се вкарват плаващите съдове за повдигането им от едно ниво на водата към друго.

Шхери, това е струпвания на много и различни по големина островчета, надводни и подводни скали и камъни в крайбрежната зона на морето. Шхерневите райони са характерни със сложните си в навигационно отношение фарватери. Външната зона на шхерите изобилства с навигационни опасности, а островите в нея са по-малки и са почти без растителност (скали).

Щ
Щил, това е състояние на пълно безветрие над морската повърхност.

Щорм, това е състояние на продължителен, много силен вятър със скорост 20 м/с и повече, съпроводен със значително вълнение на морето и големи разрушения на сушата. Явлението обикновено се наблюдава при преминаване на циклони.

Ъ
Ъгъл на възвишение, това е вертикален ъгъл във точката на наблюдение между хоризонта и линията към обекта.
Я
Яхта, това е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение.

Яхтено е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания, водни спортове, туризъм и развлекателни програми. Обслужването на яхти не е пътническа услуга.

Топоними.

Царево – (до 1934 г. Василико, от 1950 до 1991 г. Мичурин). Град в Бургаска област на 70 км югозападно от гр. Бургас. Основан е от гърци през ХІІ в. Население 5877 жители. Център на община, разположен на полуостров с височина 10 м. Развито лозарство, овощарство, животновъдство, дървообработване, лодкостроене. Пристанище. Присъединен към България съгласно Цариградския договор от 1913 г.

Царево–Попски, плаж – Плаж на 1,5 км северно от гр. Царево. Дължина 0,2 км. Пясъкът е среднозърнест, карбонатно– кварцов, с карбонатно съдържание 46 %. Плажът е бил посещаван от свещенниците на Василико.

Царево–централен, плаж – Плажът на гр. Царево. Дължина 0,4 км. Пясъкът е средно зърнест, карбонатно–кварцов, с карбонатно съдържание 30 % и съдържание на тежки минерали 10 %.

Ч

Черни нос (Карабурун, Мавро моло) – Нос на 5 км северно от гр. Бяла. Изграден е от сарматски пясъчници, в които скоростта на абразия е 16 см/год.

Черни нос–Белия нос, плаж – Плаж в устията на реките Карадере и Акдере (Бяла река) на 1,5 км северно от гр. Бяла. Дължина 3 км. Пясъкът е среднозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 6 %.

Черноморец, плаж–Северният плаж на с. Черноморец. Дължина 0,7 км. Пясъкът е средно зърнест, карбонатно–кварцов, с карбонатно съдържание 25 % и съдържание на тежки минерали 36 %.

Черноморец, град – (до 1951 г. Св. Никола, средновековно име Ая Никола). Град в Бургаска област на 9 км северозападно от гр. Созопол, разположено на н. Таласакра на височина 20 м. Население 2044 жители. Морски курорт. Развито лозарство, животновъдство, зърнопроизводство.

Чимово (Чимос) – (грц. гняв). Подводна банка на 1,5 км източно от Поморийска коса. Съставена е от литифициран детритусов материал, под който залягат чакъли и глини. Върхът и достига 3–4 м дълбочина. Банката е дълга 3 км в посока север–юг и широка 100–150 м.

Чиракман – (перс. фенер през тур.). Нос западно от пристанище Каварна, висок 125 м. Изграден е от сарматски варовици. До носа е съществувало тракийско селище, превърнато през V в. пр.Хр. в древногръцката колония Бизоне. Бизоне е разрушен от земетресение през І в. пр.Хр. През VІІІ в. на негово място възниква българското средновековно селище Карвуна.

Чукаля (Св. Анастасия) – (грц. гърне; тур. могила). Нос в южната част на Бургаски залив на 8 км югоизточно от гр. Бургас. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити. Името вероятно произлиза от множеството керамични отломки, които се срещат около носа.

Ш

Шабла, град – (лат. песъчлив). Град в Добричка област на 72 км източно от гр. Добрич. Център на община с 16 съставни селища. Разположен е на 6 км западно от морския бряг на височина 20 м. Население 4008 жители. Развито зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, говедовъдство. Под това име градът е известен от ХVІ в. По Букурещкия договор от 1913 г. е предаден на Румъния (с изключение на периода на Първата световна война 1916–18 г.). през 1940 г. по Крайовския договор е върнат на България. Според някои изследоветли Шабла на старобългарски означава място, залято от вода, а според други името произлиза от sabulosus–лат. песъчлив залив.

Шабла, нос – Нос на Добруджанското крайбрежие на 6 км източно от гр. Шабла, най-източната точка на Република България. Височина 8–10 м. Изграден е от горносарматски варовици, покрити от льос, в който скоростта на абразия е 44 см/год. На н. Шабла се намира най-старият български морски фар, посторен в 1856 год. Около него са разкрити останките на античното селище Карон Лимен.

Шабла, плаж – Плаж северно от н. Шабла. Дължина 5,6 км. Пясъкът е среднозърнест, карбонатен, с карбонатно съдържание 92 %. Дюни с височина до 5 м.

Шабленска тузла – Най-северната лагуна по Българското черноморско крайбрежие, разположена на 2,5 км северозападно от н. Шабла. Площ 20 ха, дълбочина до 0,6 м. Бреговете и са обрасли с тръстика.

Шабленско езеро – Лиман разположен на около 5 км северозападно от н. Шабла. Площ 80 ха, дълбочина до 10 м. Представлява удавено суходолие на Шабленска река. Отделено е от морето с пясъчна коса. Подхранва се от подводни карстови извори. През 1979 г. Шабленското езеро и площ от 403 ха около него са обявени за защитена местност.

Шкорпиловска (Фъндъклийска) река – (тур. фъндък–лешник). Река, вливаща се в Черно море при с. Шкорпиловци на 7,5 км южно от устието на р. Камчия. Дължина 27 км, водосборна площ 79 км2, водно количество 0,3 м3/сек., наносен отток 7500 т/год.

Шкорпиловци – (до 1934 г. Фъндъкли). Село във Варненска област на 18 км източно от гр. Долни Чифлик. Население 600 жители. Наречено е на братя Шкорпил, които през 1916 г. при археологически разкопки откриват антична крепост на левия бряг на Фъндъклийска река. Развито лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство.

Я

Яйлата – (тур. яйла–варовикова, обезлесена, карстова повърхност; лятно пасище). Местност на 1 км южно от с. Камен бряг, която на юг граничи с местността Тауклиман. Яйлата е изградена от сарматски варовици и представлява линейно–блоково свлачище с дължина 2 км и максимална широчина 250 м. През 1989 г. е обявена за археологически резерват с площ 90 ха. При археологически разкопки са открити находки от бронзовата, желязната, елинистичната, ранновизантийската епоха и от Дунавска България. Разкрита е запазена крепост от времето на византийския император Анастасий І от началото на VІ в.

Гео морфология.

Цокъл – скалната и гънкова основа на планините, която се разкрива на повърхността в резултат на продължителна денудация и относителен тектонски покой.

Цунами – огромни разрушителни вълни, които възникват при подводни или близки до брега земетресения или подводни вулкански изригвания. В плитководието увеличават своята височина и предизвикват катастрофални разрушения.

Цъфтеж на морето – промяна в цвета н морската вода, вследствие масовото размножаване на едноклетъчни планктонни водорасли (динофлагелати).

Ч

Чакъли – несвързани седиментни скали с диаметър на късовете 2–200 мм.

Чауда – етаж на долния плейстоцен в Черно море. Седиментите му имат възраст 350000–730000 г. и се характеризират с каспийска фауна.

Черно море – между континентално море между Европа и Азия, част от Атлантическия океан. Площта на морето е около 423000 км2, от които 100000 км2 е шелф; обемът–538000 км3, средната дълбочина–1271 м, най-голямата дълбочина–2245 м. Дължината на бреговата линия на Черно море е 4869 км. Край него са разположени държавите България, Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция.

Ш

Шисти – дребнозърнести, слоести, метаморфни скали, характеризиращи се с почти паралелно разположение на скалообразуващите минерали

Шпора – съоръжение от бетон или каменен насип, построено под прав ъгъл спрямо брега. Изменя направлението на теченията и предпазва брега от размиване.

Щил – безветрие (бунаца) или слаб вятър със скорост под 0,5 м/s. Щорм–продължителен и много силен вятър със скорост над 20 м/сек., който причинява значителни разрушения на сушата и силно вълнение в морето.

Ъ

Ъпуелинг – вж. апвелинг.

Ъгъл на подхода–ъгъл между вълновия лъч и бреговата линия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар