// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – Х.

K10„Начало на несъгласието е да превръщаш общото в свое.“

Морски дейности – Х.

Характеристики на навигационна светлина, това са свойствата на светлината, като цвят, далечина на видимост, надморска височина, брой на проблясъци и период.

Хелинг, това е съоръжение, което служи за изваждане и спускане във водата на ремонтиращите се (строящите се) плаващи съдове. Хелингът е наклонена плоскост с надводна и подводна част, по която върху колички, движещи се по релси, съдовете се изваждат от водата и се спускат обратно.

Хидрография, това е приложна наука, която се занимава с разработка на методи и технически средства за изучаване на специфичните географски и геофизични характеристики на хидросферата (океани, морета, реки, езера, водохранилища) с цел осигуряване на безопасност на корабоплаването и създаване на благоприятна навигационна обстановка за използване на различни плавателни средства. Основните елементи, които хидрографията изучава се явяват релефа на дъното, характера на дънния грунд, частично хидрологичния режим и физическите полета на океана.

Хидрографски изследвания. В хидрографията с цел изучаване на подводния релеф на дъното на морето се извършват определени измервания наречени хидрографски изследвания. В състава на хидрографските изследвания в общия случай влизат определени видове работи, като геодезическа подготовка на района, наблюдения за нивото, промер, хидрографско площно обследване, изучаване грунда на дъното, топографска снимка на крайбрежната полоса и сбор на сведения за лоцията. В организационен план хидрографските изследвания имат следните етапи, като подготовка, работа на море и обработка на получените материали. Към подготвителния етап се отнасят научно планиране, включващо изучаване на предишни материали, определяне на района и задачите на хидрографското изследване; техническо проектиране, установяващо вида на работа, методите и средствата, позволяващи правилно да се изпълнят всички задачи на изследването при най-малко разход на сили и време; подготовка на плавателните средства, апаратурата, личния състав, комплектуване на експедицията с необходимите материали, изпълнение на предварителни разчети и построяване на работните планшети. Към етапа работа на море и на брега се отнасят изпълнението на всички видове работи, предвидени в техническия проект, като получаване на информация по пътя на непосредственото измерване на различните параметри и извършване на наблюдения. Към етапа обработка се отнасят, достигане на най-висока точност и достоверност на изпълнените измервания, съставяне на отчетните планшети и описания, анализ на получените резултати, съставяне на обобщен научно технически отчет с оценка на получените материали.

Хидрографски промер. Дейностите по изучаване на подводния релеф на дъното на даден район при което се измерват голямо количество дълбочини, съответно в определени точки се наричат промерни работи или просто промер. Промерът се явява основна съставна част от хидрографските изследвания на океаните и моретата. Промерът има за цел получаване на материали за съставяне и коректура на морските навигационни карти и ръководства за плаване. Главна задача на промера се явява определянето на подводния релеф и характера на грунда на дъното; откриване и обследване характерните форми на релефа, навигационните опасности, участъците, които са удобни за излизане на брега; подробно, детайлно обследване на фарватерите, пристанищата и котвените места. Достоверността на морските карти се определя преди всичко от пълнотата и точността на обследване на подводния релеф. Промерните работи трябва да се изпълняват по такъв начин, че да изключват възможност да не бъдат открити съществуващи навигационни опасности, банки и характерни форми на морското дъно. В зависимост от плавателното средство с което се извършват промерните работи се различават корабен, катерен, лодъчен и други. В зависимост от отдалечеността на обследвания район, метода и точността на определяне на мястото, промерът се нарича крайбрежен, морски, и океански. Крайбрежен се нарича от бреговата линия до геометрическата далечина на видимост. Морски – от границата на крайбрежния промер до пределите на действие на високо точните радио навигационни системи, като правило се изпълнява в зоната на континенталното плитководие и континенталния склон. Океански – зад границата на морския промер и се провежда обикновено в пределите на ложето на океана. Промерна линия (галс) е линията от пътя на плаващия съд с който се извършва хидрографския промер, по която се разполагат измерените дълбочини в определено направление (от поворот до поворот).

Хидрографска служба, това е организация занимаваща се със събиране и съставяне на хидрографски данни, както и за публикуване, разпространение и актуализиране на цялата навигационна информация, необходима за безопасното корабоплаване.

Хидрология, това е наука занимаваща се с изучаването на физичните явления и процеси в моретата и океаните, засягащи въпросите за термиката, акустиката, оптиката, смесването, устойчивостта на водните маси и взаимодействието им с атмосферата.

Хидрологичен режим, това е типичния състав на океанографските явления, структурата и състоянието на водите и състоянието на техните движения, като следствие от цялата съвкупност на частните взаимно свързани и обусловени хидрологични процеси.

Хидрометеорологични изследвания. Процесът на получаването на данни с цел изучаване за хидрологичния и метеорологичния режим на океаните и моретата чрез наблюдения се нарича хидрометеорологични изследвания.

Хидрометеорологични наблюдения се извършват на следните елементи: температура, влажност и налягане на въздуха, скорост и посока на вятъра до повърхността на морето; приемане и отдаване на радиация и топлина, облачност, мъгли, валежи и видимост; температура на водата, соленост, плътност, разтворени газове, оптически и други физикохимични характеристики на водата; ледена покривка; хидробиологични явления; скорост и посока на повърхностните и дълбоководните течения; елементите на повърхностните и вътрешните вълни. Извършването на съвкупност от океанографски разрези, обхващащи морето или някаква част от него се нарича океанографска снимка. Разрезът е съвкупност от океанографски станции, разположени последователно по една линия. Океанографска станция, това е извършването на комплекс хидрометеорологични наблюдения в дадена точка от морето. Изследванията завършват с научно-технически отчети, които трябва да съдържат всички данни от наблюденията и измерванията, научна обосновка, анализ на данните, оценка на тяхната точност, описание на методите на работа, сведения за организацията и обобщаващи изводи от изследванията.

Хребет, това е дълго тясно възвишение на котловината на океана с определено направление и разчленени и стръмни склонове.

Топоними.

Хаджийска река – (до 1942 г. Хаджидере, тур. аджъ–горчиво). Река, вливаща се в Черно море при курорт “Слънчев бряг”. Дължина 55,3 км, водосборна площ 356 км2, водно количество 1,5 м3/сек., наносен отток 33800 т/год.

Харманите, нос – (тур. вършитба). Нос, на който е разположена южната част на гр. Созопол. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити.

Харманите, плаж – Плаж на гр. Созопол, разположен южно от н. Харманите. Дължина 1,2 км. Пясъкът е средно зърнест, карбонатно–кварцов, с карбонатно съдържание 47 % и съдържание на тежки метали 4 %. На плажа се провеждат археологически разкопки на елинистичния некропол на Аполония.

Хасекията – (тур. поземлено владение). Местност западно от н. Атлиман в поречията на реките Китенска (Караагач) и Велека (Велика). Дължина 50 км, широчина 20 км. През османското владичество е била привилегирована територия, освободена от данъци.

Хрисосотира (Червенка) – (грц. златно спасение). Нос на 3 км северозападно от гр. Созопол в северния край на Созополския залив. Изграден е от сиенити.

Христос (Чаюка) – (грц. помазаник божи). Най-южният нос на полуостров Божака на 3 км югоизточно от гр. Созопол. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити.

Хумата – (грц. пръст, могила). Нос на 1,5 км северозападно от устието на р. Ропотамо. Изграден е от горнокреден тефроиден флиш.

Гео морфология.

Характерна височина на вълната – средната от една трета от най-високите вълни. Има обезпеченост около 13 % и съответства на височината, която се фиксира при визуална оценка.

Хидравлична едрина – скорост на утаяване на частиците, която зависи от техния размер, състав и форма.

Холоцен – най-горната серия на кватернера, обхващаща седименти от последните 10 000 г. от геоложката история на Земята.

Хорст – издигнат участък от земната кора ограничен от вертикални или стръмни разседи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар