// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – Т.

K20„Опитът се придобива скъпо, но глупците нищо друго не може да ги научи.“

Морски дейности – Т.

Такса за управление на отпадъците. Заплаща се за управление на отпадъците в резултат на корабоплавателна дейност от корабите за всяко посещение в пристанище за обществен транспорт.

Танкер химикаловоз, това е кораб, построен или приспособен за превозване на товар, представляващ вредни течни вещества в наливно състояние. Това определение включва и нефтен танкер, превозващ товар, напълно или в частично състоящ се от вредни течни вещества в наливно състояние.

Танк за изолиран баласт, това е танк, използван единствено за превоз на изолиран баласт.

Твърди отпадъци, това са битови отпадъци (хранителни, медицински, пакетиращи материали) и други отпадъци (батерии, бои, омаслени парцали и др.).

Териториално море. Включва прилежащата към брега и вътрешните морски води морска ивица с широчина 12 морски мили, измервана от изходните линии на най-големия отлив от брега или правите линии, съединяващи двете крайни точки на заливите и географския паралел от точката на сухоземната граница, опираща се на морския бряг. Външната и страничните граници на териториалното море са държавна граница на Република България.

Термични свойства на морската вода. Към термичните свойства на морската вода се отнасят нейната температура, относителната топлоемкост, топлопроводимост, температурата на най-голяма плътност и замръзване, топлота на изпарение, и ледообразуване. Относителна топлоемкост. Определя се с количеството топлина необходимо за загряването на 1 г вещество на 1ºС. Топлоемкостта на морската вода зависи от нейната температура и соленост. Високата топлоемкост на морската вода в сравнение със сушата оказва огромно влияние на топлинните и динамични процеси, протичащи в атмосферата, това осигурява натрупването на големи запаси топлина в океана през топлата част на годината и постепенното й отдаване към атмосферата през зимата.

Топлопроводимост. Под топлопроводимост на морската вода се разбира количеството топлина, пренесена за единица време през единична площадка разположена перпендикулярно на направлението на температурния градиент, когато последния е равен на единица.

Термоклин, това е зона на забележимо намаляване на температурата (слой на скока на температурата) при увеличаване на дълбочината, което е най-интензивно на горната му граница и постепенно отслабва с приближаването му към зоната на дълбочинните води.

Течения. Системите на постъпателните движения на водните частици в моретата и океаните, разглеждани като цяло, които имат известна устойчивост във времето или имат периодичен или случаен характер се наричат течения. Теченията се характеризират с посока, скорост и устойчивост. Посоката се определя в градуси, при което се посочва тази посока, на където е насочено течението. Скоростта се измерва във възли или сантиметри за секунда (1 възел е равен на 50 см/с). По произход теченията се подразделят на градиентни (гравитационни), ветрови и дрейфуви, приливно – отливни и компенсационни. По устойчивост теченията са квазипостоянни, временни и периодични. По дълбочина теченията са повърхностни, дълбочинни, при дънни и под повърхностни противотечения.

Тип товар, това е съвкупността от различни по вид товари, които се обработват по съпоставими технологии: насипни, наливни, контейнерни, генерални, ро-ро, фериботни и други.

Тонажна корабна такса. Събира се за всяко посещение на кораб в пристанище за обществен транспорт.

Топлинен баланс на постилащата повърхност, това е алгебричната сума на всички видове приход и разход на топлина на повърхността на сушата и океана. Основни съставляващи на топлинния баланс се явяват: радиационния баланс, загубата от топлина на изпарение, турбулентен топлообмен между повърхността на океана и атмосферата, вертикалния турбулентен топлообмен на повърхността на океана с ниско лежащите слоеве и хоризонталната океанска адвекция.

Топъл сектор на циклона, това е част от циклона, заключена между топлия и студения фронт при земната повърхност, съдържаща топъл въздух.

Топъл фронт. Фронтът между масите студен и топъл въздух, преместващ се към страната на студения въздух се нарича топъл.

Традиционен кораб, това е всеки исторически кораб или негово копие, включително такова, проектирано за насърчаване и развитие на традиционни умения и морска практика, който служи като културен паметник и се използва в съответствие с традиционните принципи на морското дело и практика.

Търсене, това операция, обикновено координирана от спасително координационен център или спасителен под център, при използване на наличния персонал и средства за откриване местонахождението на хора, търпящи бедствие.

Топоними.

Таласакра – (грц. морски нос). Нос на 0,5 км източно от с. Черноморец. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити. Според някои изследователи името произлиза от тюлените, обитавали в миналото залива до носа.

Тарха (Тарфа) – (грц. храсталак). Нос на 1 км източно от с. Лозенец. Изграден е от горнокредни вулкански туфи.

Тауклиман – (тур. птичи залив). Местност на 16 км североизточно от н. Калиакра, в която е разположено голямо линейно–блоково свлачище в сарматски варовици. В залива намират подслон много водоплаващи морски кокошки.

Тиризис Акра – (грц. нос на теризите, тракийско племе). Античното име на н. Калиакра.

Топола – (до 1942 г. Татар суютчук–тур. татарска върба). Село на 6 км западно от гр. Каварна. Население 63 жители. Развито зърнопроизводство и животновъдство.

Траката – (грц. пляскане). Местност в северната част на Варненски залив западно от Евксиноград. Брегът е висок, свлачищен и срутищен. Изграден е от сарматски мергели и пясъчници, в които скоростта на абразия е 20 см/год.

Тузлата – (тур. сол). Местност на 5 км източно от гр. Балчик, където край малко свлачищно езеро–лагуна е разположен калолечебен център.

Тюленово – (до 1942 г. Калъчкьой, тур. село Сърп, средновековно име Кълъч бег). Село на 12 км югоизточно от гр. Шабла, разположено на височина 30 м. Население 84 жители. Развито зърнопроизводство, овцевъдство и добив на нефт (от 1952 г.). Пещерите в скалите около селото са били обитавани в миналото от тюлени.

Гео морфология.

Таласогенен бряг – бряг, развиващ се предимно при въздействие на вълнови процеси.

Танатоценоза – натрупвания на измрели организми или техни останки в определени участъци на даден воден басейн.

Твърд речен отток – наносите, които реките внасят във водните басейни. Нарича се още наносен отток.

Текстура на морските утайки – съвкупност от белези, които отразяват измененията на състава, вътрешния строеж и начина на разположение на материала в морските утайки.

Тектоника на плочите – хипотеза за движението на литосферните плочи, свързано с образуването и развитието на океанската земна кора и релефа на океанското дъно.

Тераси морски – комплекс от древни брегови форми на релефа, разположени по-високо или по-ниско от съвременното морско ниво и фиксиращи положението на бреговата зона в минали епохи.

Теригенни утайки – механично отложени късови морски утайки, продукти на ерозията на сушата и морската абразия. Внасят се в Световния океан чрез твърдия речен отток, ледовете и ветровете.

Термохалинен анализ – метод за определяне на разположението, произхода и трансформацията на водните маси чрез диаграми за съответствията между температурата и солеността на водата.

Техногенен релеф – съвкупност от форми на земната повърхност, създадени от целенасочената дейност на хората с решаващата роля на техниката от началото на ХVІІІ в.

Тиня – силно оводнена морска или езерна утайка, съставена от частици с големина на алеврити и глини.

Титанит – титанов диоксид, един от най-разпространените тежки минерали в плажовите пясъци.

Томболо – брегова акумулационна форма, пясъчна коса съединяваща бивш остров с брега или два острова помежду им. Типичен пример е Поморийската коса.

Трамонтана – северен вятър по бреговете на България и Кримския полуостров.

Трансгресия на морето – настъпване на морето в сушата, поради потъването и при тектонски процеси или поради повишаване на нивото на Световния океан, например през между ледниковите епохи.

Трансформация на вълните – промени в параметрите на вълните при взаимодействието им с подводния брегови склон.

Трахит – вулканска (ефузивна) скала с повишена алкалност. Широко са разпространени по Българското черноморско крайбрежие южно от гр. Бургас.

Тренд – постепенно изменение на случайна променлива величина в течение на определено време, получено чрез изключване на краткопериодичните флуктуации.

Турбидити – морски утайки, отложени от суспензионни потоци при подводно свличане под действие на гравитацията или моретресенията.

Турбулентност в морето – режим на морските течения, при който хидродинамичните и термодинамичните им параметри (скорост, плътност, температура и др.) пулсират безредно и се изменят неравномерно във времето и пространството.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар