// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – С.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Златото се добива от земята, знанията – от книгите.“

Морски дейности – С.

Сферични координати, представляват такъв вариант на географските координати, в който повърхността на Земята се отъждествява със сфера.

Светлини такси се събират за навигационно осигуряване на корабоплаването.

Светене на морето. Някои видове морски бактерии, планктонови организми и по-големи животни имат способността да светят. Физическата същност на това явление е биолуминесценцията, при която люцеферинът (протеин с голяма молекулна маса) се окислява. Процесът се нарича люцифераза и се получава вещество, близко до витамин К. Енергията от химическата реакция, съпроводена от биолуминесценцията почти напълно се превръща в светлина без загуби на топлина.

Световен океан се нарича общата съвкупност от цялата водна обвивка на земното кълбо, която образува непрекъснат слой. Световният океан се дели на четири океана: Тихи, Атлантически, Индийски и Северен ледовит.

Сейша, това е колебание на нивото на морето в резултат на рязкото изменение на атмосферното налягане. Сейшите са свободни колебания на водата в закрити или полузакрити водни басейни, морета или езера, които стават по инерция след прекратяване на въздействието на външните сили, например, атмосферното налягане. Класическите сейши се наблюдават при преминаване на циклон или антициклон над даден воден басейн.

Сероводород (H2S). Появява се в морската вода поради липсата на кислород в дълбочина по някаква причина. В Черно море съдържанието на сероводород достига до 6,5 мл/л. Вертикалното размесване на водата е достатъчно добре развито само до хоризонта 75-125 м. По-надолу от този слой количеството на кислорода бързо спада и на хоризонт 175-225 м става равно на нула. Образуването на сероводорода в морската вода се обуславя от гнилостни или сероводородни бактерии, или от източници на дъното на морето, но във всеки случай слабото вертикално разместване на слоевете и отсъствието на кислород се явява необходимо условие за натрупването на сероводорода.

Синоптичен процес, това e възникване, еволюция и смесване на барични образувания (в частност циклони и антициклони) и свързаните с тези изменения атмосферна циркулация за определено време на големи географски пространства.

Система географски координати. Положението на всяка точка от земната повърхност се определя със сферични координати, ширина и дължина. Координатната мрежа на сфероида се явява мрежа от меридиани и паралели. Меридианите се образуват в резултат на пресичането на елипсоида с плоскости преминаващи през оста му на въртене. Екватора и паралелите представляват следата от пресичането на сфероида с плоскости перпендикулярни на оста на въртене. Географска дължина. Определя се от ъгъла между плоскостта на началния меридиан и меридиана на дадената точка. Географска ширина. Представлява ъгъл между нормалата към повърхността на Земята и плоскостта на екватора. Геодезически координати. Получават се в резултат на изпълнение на специални геодезически работи и се отнасят към повърхността на сфероида.

Система геоцентрични координати. Отнасят се към елипсоида и се използват за решаване на някой задачи на математическата картография.

Система полярни координати. Оказва се изключително удобна при изучаване на някой картографски проекции и широко се използва за изчисляване на координатите при различните способи за определяне на мястото.

Система за движение. СРДИма за цел да повиши сигурността на човешкия живот на море, осигуряване безопасност на корабоплаването, по-добра защита на околната среда от замърсяване от кораби и намаляване на риска от произшествия в корабоплаването. Системата за движение включва, схеми за разделно движение, двупосочни пътища, препоръчителни пътища, райони, които трябва да се избягват, райони, в които е забранено заставане на котва, крайбрежни зони за движение, зони за кръгово движение, предпазни зони и дълбоководни пътища. Одобреното от Международната морска организация и влязлото в сила изменение в системата за движение в морските пространства на Република България се оповестява в „Известия до мореплавателите“.

Система за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Правилата за плаване в районите на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се оповестяват от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в „Известие до мореплавателите“.

Скала, това е отделно, малко по площ, под или над водата рязко възвишение на дъното, съставено от твърди породи (гранит, базалт, варовик). Скалата се характеризира с резки и остри грапавини на повърхността, с отсъствие на почвена и растителна покривка и със стръмни склонове. Скалите като правило са заобиколени с големи дълбочини.

Скорост на разпространение на звука в морската вода. Разпространението на звука във водата представлява само по себе си свиване и разреждане на водата в направление на движение на звуковите вълни. Скоростта на предаване на колебателните движения от една частица вода към друга се нарича скорост на разпространение на звука. Разпространението на звуковите колебания в морската вода представлява сложно явление и зависи от разпределението на температурата и солеността, изменението на налягането, дълбочината на морето и характера на дъното, състоянието на повърхността на морето, замътеността на водата от примеси, от органичен и неорганичен произход и наличието на разтворените газове.

Скрита топлина на изпарение. Това e количеството топлина, което се изразходва при изпарение на 1 л течност.

Слънчева радиация. Енергията, излъчвана от Слънцето се нарича слънчева радиация. Количеството слънчева радиация, постъпваща за единица време на площ 1 см², разположена перпендикулярно към слънчевите лъчи, извън границите на земната атмосфера, при средно разстояние между Земята и Слънцето се нарича слънчева константа.

Слип. Това e хелинг в съчетание с хоризонтален стапел, на който извадените от водата плаващи съдове се преместват в направление, перпендикулярно на направлението на изваждането им. Плавателните съдове се нареждат така, че да могат да се спускат на вода след ремонта им, независимо един от друг.

Смерч, това e възходящ атмосферен вихър с почти вертикална ос. Обикновено се образува под добре развити купесто дъждовни облаци и се премества със скорост 30-40 км/ч във вид на гигантски облачен стълб или фунии с диаметър няколко десетки метра.

Сняг, това са ледени кристали с разнообразна форма получена в резултат на кристализацията на течен валеж.

Соленост на морската вода, това е сумарното съдържание в грамове на всички твърди минерални вещества, съдържащи се в 1 кг морска вода, при условие, че бромът и йодът са заменени с хлор, карбонатните соли са превърнати в окиси, а органичните вещества са изгорени при температура 480ºС. Сумарната концентрация на разтворените във морската водата соли се определя с прибор наречен Солемер. Количествено се изразява в промили [‰].

Сондажна платформа. Техническо съоръжение за дълбокоморско сондиране. Използува се за търсене, проучване и добиване на нефт и газ.

Спасяване се нарича операцията по откриване на хора, търпящи бедствие, оказване на първа медицинска помощ или други грижи и отвеждането им на безопасно място.

Спасително координационен център, това орган, отговорен за организацията на ефективно търсене и спасяване и за координиране на провежданите операции по търсене и спасяване в района за търсене и спасяване.

Специализирани обекти, това са местата за обслужване на риболовните кораби при риболовни дейности, за разтоварване на улова от прясна риба или други водни организми, както и места за временно укритие на риболовни кораби.

Специални водолазни работи. Изпълняват се за търсене, изваждане или унищожаване на боеприпаси и за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания.

Специален кораб, това е кораб, употребяван за научни, учебни, културни, противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за пилотаж, за упражняване на надзор, за разбиване на ледове, за търсене и спасяване, за ликвидация на последствия и щети на погинало имущество и др.

Средства за навигационно оборудване (СНО), това са специални съоръжения, конструкции или устройства, разположени, като правило извън кораба и са предназначени за ориентиране и определяне на мястото на кораба в морето, а също така и за ограждане на канали, фарватери и навигационни опасности. Зрителни СНО. Представляват специални стационарни съоръжения с характерна форма и окраска, предназначени за визуално определяне на направление и разстояние до тях. За използване в тъмната част на денонощието зрителните СНО са оборудвани със светло оптична апаратура създаваща кръгово, насочено или секторно осветяване. Всички зрителни СНО трябва да бъдат определени като геодезични пунктове с точност не по-малка от ±2 м. Фар, това е денонощен навигационен ориентир, представляващ съоръжение предимно с кулообразна форма и отличителна окраска, установено на брега или в морето на което е поставено светло оптично устройство с помощта на което се осигурява далечина на видимост през нощта 15 мили и повече. Светещ знак, това е денонощен навигационен ориентир представляващ съоръжение от ажурна конструкция с щитове за повишаване на видимостта на което е поставена светло оптична апаратура с далечина на видимост през нощта до 15 мили. Огън (навигационна светлина), това е нощен навигационен ориентир представляващ светло оптичен апарат, действащ автоматично и е установен на сграда, мачта, стълб или на друго не специално построено за него съоръжение. Не светещ знак, това е съоръжение от същия вид като светещия, но е без поставен светло оптичен апарат. Створ се нарича система от няколко средства за навигационно оборудване разположени на местността в определен порядък и образуваща линия на положението, наречена ос на створа. Плаващи навигационни знаци, това са буйове и вехи, представляващи плаващи конструкции с определена форма и размери, установени на котва в зададена точка и предназначени за ориентиране на мореплавателите, за ограждане на навигационни опасности, страните на каналите и фарватерите, а също така и за осигуряване осите на фарватери и препоръчителните пътища. Освен това, плаващите навигационни знаци се използват за обозначаване на отделни точки на вода, граници на полигони, зоните за разделно движение и за други подобни цели.
Радиотехнически СНО, това са тези средства, които позволяват определяне на пеленг, разстояние, разлика в разстоянията използвайки радиосигнали. Радио навигационни системи се наричат съвкупността от предаващи радиостанции, излъчващи взаимно синхронизирани сигнали на определена честота и в определен порядък, и корабни приемоиндикатори, приемащи тези сигнали с цел определяне на мястото на кораба. Радиофарове, това са предаващи радиостанции с фиксирано, известно на мореплавателите местоположение, които излъчват в определено време присвоени им опознавателни знаци и сигнали на зададени честоти за определяне на направленията към тях. За определяне на направлението е необходимо на кораба да има радиопеленгатор или обикновен корабен радиоприемник, притежаващ съответния честотен диапазон. Радиолокационни отражатели. Пасивните РЛО се използват за повишаване на отразяващата площ на навигационните знаци, плаващите оградителни знаци, а също така за обозначаване на отделни точки на водната повърхност или на ниско крайбрежие на което няма характерни радиолокационни ориентири. Активните РЛО представляват устройства излъчващи радиосигнали от импулсен характер в отговор на запитващ сигнал от корабната станция и са предназначени за определяне на мястото на кораба по пеленг и дистанция.
Звукосигнални СНО, това са излъчватели на звукови сигнали и са предназначени да предупреждават мореплавателите за навигационни опасности в условията на лоша видимост с далечина на видимост от няколко кабелта до няколко мили.

Сточни води, това са води, които систематично се събират от промишлени, битови, военни и др. обекти в канализация или водоем. Обемът и съдържанието на замърсителите в сточните води строго се регламентира.

Стратификация, това е по слойно разпределение на хидрологичните елементи по дълбочина в океаните и моретата.

Съдоподемни водолазни работи. Изпълняват се при обследване на потънал обект, при подготовката и изваждането му на повърхността.

Съпътстващи дейности, това са услуги по поддържане, санитарно хигиенна обработка на транспортните средства и товарите, ремонт на плавателни съдове, спортно развлекателни услуги, ресторантьорско търговски, агентийско – спедиторски услуги, други съпътстващи дейности, предлагани на територията на пристанището.

Топоними

Сакъма дере – (тур. дол, задържащ вода и пясък). Плаж на 6 км южно от н. Галата. Пясъкът е средно зърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 5 %.

Сарафово, квартал – (до 1931 г. Папарос). Квартал на гр. Бургас на 10 км североизточно от града. В близост е разположено голямо циркусообразно свлачище с дължина 3 км и широчина до 280 м. Развито е зърнопроизводството и птицевъдството. Морски курорт.

Сарафово, плаж – Плажът на Бургаския квартал Сарафово. Дължина 3,3 км. Пясъкът е среднозърнест, магнетитов, с карбонатно съдържание 8 % и съдържание на тежки минерали 75 %.

Св. Агалина (Ая Галина) – Нос на 6 км югоизточно от гр. Созопол, висок 20–40 м. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити.

Св. Анастасия – (от 1945 до 1991 г. о. Болшевик). Остров в Бургаски залив на 6,5 км югоизточно от гр. Бургас, на 1,8 км североизточно от н. Чукаля. Площ 22 дка, височина 12 м. Изграден е от вулкански скали. На острова има фар и се е намирал женски манастир.

Св. Атанас – Нос на 1,5 км югоизточно от гр. Бяла, висок 30 м. Изграден е от светли палеоценски варовици и пясъчници. При носа е било разположено древното тракийско селище Виза. Гръцкото название на носа е Локса–крив.

Св. Влас, град – Град в Бургаска област на 10 км северно от гр. Несебър. Разположен е по южните склонове на Еминската планина на височина 30–100 м. Население 1895 жители. Морски курорт с 85 хотела. Развито лозарство и овощарство. Св. Влас е покровител на животните.

Св. Влас, плаж – Плаж южно от гр. Св. Влас. Дължина 1,5 км. Пясъкът е дребнозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 7 %.

Св. Георги (Варненски залив) – Най-северният нос на Варненски залив. Изграден е от сарматски пясъчници.

Св. Георги (Ахтопол) – Най-северният нос на полуострова, на който е разположен гр. Ахтопол. Изграден е от горнокреден тефроиден флиш.

Св. Димитър (Варненски залив) – Най-западният нос на местността Евксиноград на 5 км североизточно от гр. Варна. Изграден е от сарматски пясъчници и мергели. На носа през 30-те години на ХІХ в. е бил построен манастирът “Св. Димитър”.

Св. Димитър (Ропотамо) – Нос източно от устието на р. Ропотамо. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити.

Св. Иван (Мегалонизи) – Най-големият български черноморски остров, разположен на 1 км северно от гр. Созопол. Площ 260 дка, височина 33 м. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити. Името Мегалонизи на гръцки език означава голям остров.

Св. Кирик (Св. Кирил, Микронизи) – Вторият по големина български черноморски остров, който е свързан чрез вълнолом с гр. Созопол през 1926 г. Площ 83 дка, височина 15 м. Островът е застроен. Изграден е от трахити. Името Микронизи на гръцки език означава малък остров.

Св. Константин – Нос в южната част на курорт “Св. Св. Константин и Елена”, разположен северно от н. Св. Георги. Изграден е от сарматски пясъчници и варовици.

Св. Константин–север, плаж – Северният плаж на курорт “Св.Св. Константин и Елена”. Дължина 1,3 км. Пясъкът е среднозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 9 %.

Св. Константин–юг, плаж – Южният плаж на курорт “Св. Св. Константин и Елена”. Дължина 0,3 км. Пясъкът е едрозърнест, кварцов, с карбонатно съдъжание 8 %.

Св. Параскева – Нос на 2 км северно от Маслен нос. Изграден е от сиенити. Заливът до носа в древността е бил скривалище на пирати.

Св. Петър – Остров на 3 км северно от гр. Созопол, разположен източно от н. Св. Иван. Площ 15 дка, височина 9 м. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити.

Св. Св. Константин и Елена – (от 1948 до 1991 г. Дружба). Курорт на 9 км северно от гр. Варна, разположен на височина 10–15 м. Строителството му започва през 1948 г. Разполага с 46 хотела.

Св. Стефан – Средният от трите носа на п-ов Божака на 3 км югоизточно от гр. Созопол. Изграден е от вулкански скали, латити и трахити.

Св. Яни (Варненски залив) – Нос в местността Евксиноград на 5 км североизточно от гр. Варна, разположен източно от н. Св. Димитър. На носа се е намирала средновековната крепост Кастрици (Чаталташ калеси). Изграден е от сарматски пясъчници и мергели. Ай Яни е гръцкото название на Св. Иван Кръстител.

Св. Яни (Ахтопол) – Южният нос на залива, на който е разположен гр. Ахтопол. Изграден е от горнокреден тефроиден флиш.

Сиврибурун – (тур. остър нос). Най-северният нос на Българското черноморско крайбрежие, висок 14 км. Изграден е от льос, в който средната скорост на абразия е 15 см/год.

Силистар, нос – (грц. място до разбойническото). Нос на 4 км северозападно от с. Резово. Изграден е от горнокреден тефроиден флиш. Намира се в близост до залива Листи, където са се укривали пирати.

Силистар, плаж – Плаж в устието на р. Силистар. Дължина 0,4 км. Пясъкът е среднозърнест, карбонатно–кварцов.

Силистар, река – Река вливаща с на 4 км северозападно от с. Резово. Дължина 12,7 км, водосборна площ 21 км2, водно количество 0,1 м3/сек., наносен отток 2000 т/год. Устието и е превърнато в лиман.

Синеморец, нос – Нос южно от устието на р. Велека. Изграден е от горнокреден тефроиден флиш.

Синеморец, село – (до 1934 г. Каланджа, тур. дебел; гръцко име Галазьо–небесносин). Село в Бургаска област на 20 км югоизточно от гр. Царево. Население 264 жители. Морски курорт. Развито зърнопроизводство и животновъдство.

Скомболиорош (Скомболито) – (грц.–броеница от камъни). Нос на 0,5 км северно от устието на р. Ропотамо. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити.

Слънчев бряг, курорт – Курорт на 6 км северно от гр. Несебър. От север е ограден от Еминската планина, от запад–от крайбрежна гора, на юг достига до Несебърския полуостров. Строителството му започва през 1957 г. Разполага със 273 хотела.

Слънчев бряг, плаж – Плажът на курорт “Слънчев бряг”. Дължина 5,3 км, ширина 50 м. Пясъкът е среднозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 8 %.

Созопол – (грц. град на спасението). Град в Бургаска област на 32 км югоизточно от гр. Бургас, център на община с 19 съставни селища. Население 4358 жители. Градът е разположен на полуостров с височина 10 м и чрез вълнолом е свързан с о. Св. Кирик. Морски курорт с 234 хотела. Развито лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, риболов. Созопол е основан през VІІ в. пр.Хр. като колония на милетски гърци под името Аполония. След приемане на християнството през ІV в. сл.Хр. е преименуван на Созопол. Включен е в пределите на Българската държава през 812 г. от кан Крум. През средновековието е важен търговски център за износ на дървени въглища и кожи. През Възраждането изживява икономически и културен подем като 194 сгради в града са обявени за паметници на културата. Според някои изследователи Созопол означава град на лечителя (спасителя) и е превод на името Аполония, тъй като бог Аполон има прозвище лекар.

Созополски залив – Залив, разположен западно от гр. Созопол до н. Хрисосотира. Широко е отворен към морето.

Созопол–централен, плаж – Плаж между полуострова на гр. Созопол и н. Харманите. Дължина 0,5 км. Пясъкът е среднозърнест, карбонатно–кварцов, с карбонатно съдържание 32 %.

Сока – (тур. вкарвам, втиквам). Скална банка в Бургаски залив на 4 км южно от квартал Сарафово. Върхът и е на дълбочина 4 м. Изградена е от миоценски пясъчници и варовици.

Средецка река – Река, вливаща се в Мандренското езеро. Дължина 69 км, водосборна площ 985 км2, водно количество 4,8 м3/сек., наносен отток 37300 т/год.

Ставро банка – (грц. кръст). Скална банка на 4 км южно от гр. Поморие. Върхът и е на 4 м дълбочина. Изградена е от сарматски варовици.

Стомопло – (грц. устица). Лагуна в близост до гр. Приморско. Площ 0,06 км2, дълбочина до 0,5 м. Обрасла е с блатна растителност. Свързана е с морето посредством канал.

Гео морфология.

Сапропел – биогенно–теригенна утайка, образувана на дъното на езера и морета в резултат на разлагане на растителни и животински организми в без кислородна среда.

Свлачище – физикогеоложко явление, характеризиращо се с гравитационно хлъзгане без прекъсване на контакта с основния масив на част от склона по слаби глинести слоеве или зони.

Световен океан – съвкупност от океански и морски басейни, които заемат 71 % от площта на Земята.

Сгон – понижение на морското ниво в бреговата зона под действие на вятър, духащ откъм брега.

Седиментация – съвкупност от физически, химически и биологични процеси, които протичат в континентални и морски басейни и водят до образуване на различни видове утайки.

Седиментни скали – скали, образувани в резултат на седиментация. По произход биват теригенни (механично утаени от късов материал), хемогенни (химично утаени от разтворени в морската вода съединения) и биогенни (останки от скелети и черупки на различни растения и животни).

Серокос – югоизточен вятър по бреговете на България и Кримския полуостров.

Сиенит – интрузивна магмена скала с повишена алкалност. Изгражда носове в южната част на Бургаски залив.

Сипей – струпване, често безразборно на разнокъсови неогладени материали в основата на склоновете.

Скорост на абразия – темпът на разрушаване на коренните скали под действието на вълнение и течения. За Българското черноморско крайбрежие средната скорост на брегова абразия е 8 см/год.

Смерч – гигантски въздушен вихър над океана във вид на тръба. Въздухът в него се издига спираловидно и увлича вода, прах или дребни водни животни. Над сушата се нарича торнадо.

Спектър на вълните – сума от елементарни вълни с различна честота, амплитуда, с несъвпадащи посоки на разпространение и със случайни фази.

Срутище – физикогеоложко явление, характеризиращо се с откъсване на отделни блокове от стръмни скални откоси с прекъсване на контакта с основния масив.

Стоксов пренос – вж. вълнови пренос.

Структура на морските утайки–съвкупност от белези, които се определят от големината, формата, повърхността на зърната на морските утайки, от взаимното им разположение и от наличието и характера на спойката им.

Суфозия – процес на изнасяне на вещество чрез инфилтрационните и подземни води.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар