// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – Р.

B114„Светът не е започнал с нас и няма да свърши с нас.“

Морски дейности – Р.

Равно ъгълна проекция. Проекция при която изображението на безкрайно малки фигури на картата са подобни на съответните фигури в натура се нарича равноъгълна.

Равно площна проекция. Проекция при която мащаба на площите навсякъде е еднакъв и по такъв начин площите на картата са пропорционални на площите в натура се нарича равноплощна.

Равно промеждутъчна проекция. Проекция при която се запазват дължините по една от главните оси на елипсата на изкривяване се нарича равно промеждутъчна.

Радиотехнически СНО се наричат тези средства, които позволяват определяне на пеленг, разстояние, разлика в разстоянията използвайки радиосигнали. Радио навигационни системи се наричат съвкупността от предаващи радиостанции, излъчващи взаимно синхронизирани сигнали на определена честота и в определен порядък, и корабни приемоиндикатори, приемащи тези сигнали с цел определяне на мястото на кораба. Радиофарове. Това са предаващи радиостанции с фиксирано, известно на мореплавателите местоположение, които излъчват в определено време присвоени им опознавателни знаци и сигнали на зададени честоти за определяне на направленията към тях. За определяне на направлението е необходимо на кораба да има радиопеленгатор или обикновен корабен радиоприемник, притежаващ съответния честотен диапазон. Радиолокационни отражатели. Пасивните РЛО се използват за повишаване на отразяващата площ на навигационните знаци, плаващите оградителни знаци, а също така за обозначаване на отделни точки на водната повърхност или на ниско крайбрежие на което няма характерни радиолокационни ориентири. Активни РЛО, представляват устройства излъчващи радиосигнали от импулсен характер в отговор на запитващ сигнал от корабната станция и са предназначени за определяне на мястото на кораба по пеленг и дистанция..

Разтворен кислород, това е основен компонент от газовия състав на морската вода, показател за окислително – редукционните процеси. Измерва се в [мл/л] или [мг/л].

Район за изхвърляне на земни маси това е определен район в морето, в границите на който се изхвърлят земни маси, извлечени от дъното при дрaгиране или други отпадъчни материали. Тези райони обикновено се ограждат с плаващи предпазни знаци.

Район за търсене и спасяване – това е район с определени размери, свързан със спасително координационен център, в който се осигурява търсене и спасяване.
Район ТСВРайон за рутинен доклад, обслужван от брегови център Варна, това е район, който обхваща акватория, заключена между меридиана 028°27,9′ Е (нос Калиакра), паралела 43°00,0′ N и бреговата линия, включително водните басейни, кейовете и пристанищата до пристанище Варна – запад. Център Варна е част от Система за докладване и контрол върху корабоплаването в териториалното море.

Район ТСБРайон за рутинен доклад, обслужван от брегови център Бургас, това е район, който обхваща акватория, заключена между паралела 42°42,0′ N (нос Емине), меридиана 028°05,0′ E, паралела 42°20,0′ N (нос Коракия) и бреговата черта, включително кейовете и пристанищата. Център Бургас е част от Система за докладване и контрол върху корабоплаването в териториалното море.

Реверберация (послезвучене) – заключава се в това, че след прекратяване действието на източника на звука в продължение на някакво време (от порядъка на части от секундата до няколко секунди) в пространството, където се е разпространявал звукът се наблюдава затихващ по сила звуков сигнал, вследствие на разсейването. Обемна реверберация, под обемна реверберация се разбира реверберация, при която разсейването на звука се обуславя от молекули на водата или група молекули на водата и разтворените във водата примеси, като газови мехурчета, твърди частици и малки живи организми – планктон. Повърхностна реверберация се нарича реверберацията при която разсейването на звука се обуславя от повърхностния слой вода и неравностите на повърхността на морето. Дъна реверберация – разсейването на звука се предизвиква от дъното на морето. Регресия, това е процес на отстъпване на морето от сушата.

Рейд – това е определен район от морското пространство извън пристанището, в който корабите могат да стоят на котва за изчакване, влизане в пристанище, укриване от лошо време, извършване на товарно разтоварна дейност.

Релеф. Съвкупността на различни по величина неравности от повърхността на Земята се нарича релеф. Релефът на един или друг участък на дъното се състои от многократно повтарящи се различни по размер и външен вид форми. Форми на релефа се наричат естествени тела, представляващи обособени части на земната повърхност, сравними в известна степен с геометрични фигури. Положителните форми на релефа се издигат над хоризонталната повърхност, образувайки хребети, планини, хълмове, рифове и други. Отрицателните форми на релефа по отношение на хоризонталната повърхност създават понижение, като за пример могат да служат котловини, жлебове, каньони, долини. Простите форми на релефа се образуват, като съчетание от отделни елементи на релефа. Сложни форми на релефа възникват в резултат на разнообразни комбинации от прости форми. Към основните елементи на релефа се отнасят повърхности, линии и точки. Най-разпространените видове повърхности се явяват склонове на планините, хълмовете, долините, каньоните. При среща на повърхностите, ограничаващи дадена форма се образуват отчетливи линии, като падини, гребени, талвеги. Затворени се наричат такива форми на релефа при които те са ограничени от склонове от всички страни или от отчетливи граници (планините са затворени форми). Незатворени форми на релефа са лишени от склонове от една или от две страни (каньоните са отворени форми).

Класификация релефа на дъното на океана

Релеф на МД

Континентално плитководие. Представлява плитководна подводна равнина и в повечето случаи продължава с прилежащи към брега наземни равнини. За граници на континенталното плитководие от една страна служи бреговата линия, а от друга рязкото извиване на профила на прехода към континенталния склон с название вежда (чупка) на континенталния склон. Релефа на континенталното плитководие основно е равнинен с не голям наклон на дъното, но се срещат и ред значителни неравности, като островни плата, падини, жлебове.

Континентален склон. Външния край на континенталното плитководие рязко се извива към ложето на океана, образувайки континенталния склон. За негови граници от една страна служи чупката на континенталното плитководие, а от друга пречупването към ложето на океана.

Ложе на океана. Ложе на океана е прието да се нарича областта от дъното на океана, лежащо зад пределите на континенталния склон и дълбоководните жлебове.

Средно океански хребети – това е широко, раздробено повдигане на океанската кора, оста на което често се взема за средна линия на океана. Те образуват непрекъсната верига, дължината на които е повече от 65 хиляди км. .

Рефракция се нарича не праволинейното и с непостоянна скорост разпространение на акустичните лъчи в акустично нееднородната морската среда. В зависимост от вертикалното разпределение на скоростта на звука се наблюдават четири типа рефракция. Тип I – Положителна рефракция – наблюдава се при повишаване на скоростта на звука с увеличаване на дълбочината. Тип II – Отрицателна рефракция – наблюдава се при намаляване на скоростта на звука с увеличаване на дълбочината. Тип III – наблюдава се изменение на положителната рефракция в повърхностния слой, в който скоростта на звука расте с дълбочината и преминава в отрицателна в ниско лежащия слой, в който скоростта на звука намалява с дълбочината (преход от положителен градиент на скоростта на звука към отрицателен). Тип IV – подводно звуков канал ПЗК – наблюдава се при намаление на скоростта на звука в повърхностния слой и повишение в ниско лежащия (преход от отрицателен градиент на скоростта на звука към положителен). Ос на ПЗК се нарича слой от ПЗК при който скоростта на звука има минимална стойност. Най-голяма интензивност на рефракция на звуковите лъчи се получава в слоя на скока на скоростта на звука, който съвпада със слоя на скока на плътността на водата.

Риболовен кораб или „кораб“ е всеки кораб, оборудван или използван с търговска цел за улов на риба или други живи морски ресурси.

Рибарско е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, което не извършва обработка на други товари и обслужване на пътници и поща.

Риф – това е подводно или осушаващо се възвишение на морското дъно със скалист грунд или образувано от струпани подводни и осушаващи се камъни.

Роза на вятъра е диаграма, която представя повторяемостта на посоката и скоростта на вятъра в дадено място.

Ро-ро пътнически кораб е кораб, предназначен за превоз на пътници и товари, с товарни помещения с хоризонтален начин на натоварване и разтоварване.

Топоними.

Равда–изток – Плаж източно от с. Равда. Дължина 1,9 км. Пясъкът е средно зърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 14 % и съдържание на тежки минерали 10 %.

Равда, нос – (грц. прът, тояга). Нос на 0,5 км южно от с. Равда. Изграден е от сарматски варовици, в които средната скорост на абразия е 8 см/год.

Равда, село – Село в Бургаска област на 5 км югозападно от гр. Несебър, известно от средновековието под същото име. Население 1645 жители. Морски курорт. Развито лозарство и зеленчукопроизводство.

Равда–юг – Южният плаж на с. Равда- дължина 0,6 км. Пясъкът е среднозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 15 %.

Равденски риф – Скална банка на 2 км южно от с. Равда. Върхът и е на дълбочина 5 м. Изградена е от сарматски варовици.

Резово, нос – Висок нос северно от устието на р. Резовска, изграден от горнокредни вулкански пирокластити.

Резово, село – Най-южното селище по Българското черноморско крайбрежие, община Царево. Население 64 жители. Развито животновъдство. Името му произлиза от името на цар Рез, известен от “Илиада” на Омир.

Резовска река (Резвая) – Гранична река между България и Турция. Дължина 112 км, водосборна площ 183 км2, водно количество 0,8 м3/сек, наносен отток 17400 т/год.

Ривиера – Плаж южно от курорт “Златни пясъци”. Дължина 1,8 км. Пясъкът е средно зърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 12 %.

Родни балкани – Плаж на 10 км южно от н. Галата. Дължина 2,4 км. Пясъкът на плажа е средно зърнест, кварцов.

Ропотамо, плаж – Плаж в устието на р. Ропотамо- дължина 0,5 км. Пясъкът е средно зърнест, карбонатно–кварцов, с карбонатно съдържание 34 %.

Ропотамо, река – (грц. орос потамос–гранична река; според някои изследователи имото произли от калогеропотамос, тъй като е имало средновековен манастир близо до устието на реката). Река, вливаща се в Черно море на 4 км северозападно от Маслен нос. Дължина 48,5 км, водосборна площ 249 км2, водно количество 1,2 м3/сек., наносен отток 23600 т/год. Голяма част от долината на реката е лонгоз със заливни гори, увивна растителност и водни лилии. От 1940 г. устието на реката включително и езерото Аркутино са обявени за природен резерват с площ от 847 ха.

Русалка – Курорт на 16 км североизточно от н. Калиакра в местността Тауклиман. Строителството му започва през 1967 г.

Русокастренска река – Река, вливаща се в Мандренското езеро. Дължина 65,4 км, водосборна площ 525 км2, водно количество 2,5 м3/сек., наносен отток 20400 т/год.

Гео морфология.

Размах на миграцията на наноси – сумарно преместване на наноси в двете посоки надлъжно на брега под действие на вълнението.

Размиване – процес на разрушаване на наносни (акумулационни) брегове.

Разривно течение – компенсационно на вълновия пренос на вода към брега течение, което под формата на струи се насочва към морето, нормално на бреговата линия.

Разрушаване на вълните – краен стадий на трансформация на вълните в плитководието, характеризираща се с пълно или частично преустановяване на колебателните движения и намаляване на вълновата енергия.

Разсипи – неспоени кластични (късови) седименти с повишено съдържание на тежки минерали. В бреговата зона се сортират по размери и плътност под действие на хидродинамичните фактори.

Разход – количество енергия или вещество (наноси), пренасяни за единица време през перпендикулярно на тяхното движение сечение на водния поток.

Регресия на морето – отстъпване на морето от сушата, поради нейното издигане или поради намаляване на водните маси на Световния океан, например през ледниковите периоди.

Релеф – съвкупност от формите на хоризонтално и вертикално разчленение на земната повърхност и морското дъно.

Реликтови брегови форми – форми на релефа, които по своите морфоложки особености не съотвестват на съвременната динамика на бреговата зона и представляват остатък от минали епохи.

Рефракция на вълните – изменение в посоката на разпространение на вълната при достигане на плитководен участък с повишаващо се дъно под остър ъгъл спрямо изобатите.

Речен отток – водно количество на река, което се влива във воден басейн. Наносният отток на реките се означава и като твърд речен отток.

Рис–епохата на средноплейстоценско заледяване, настъпило след миндел–риската епоха на затопляне преди 187000–230000 г.

Риф – надводно или подводно възвишение на океанското дъно.

Рифели – форма на микрорелефа на пясъчно дъно, представляваща редуване на малки гребени и разделящи ги понижения.

Румб – направление спрямо посоките на света. Окръжността на хоризонта се разделя на 16 румба през 22,5°.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар