// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – Н

K120„Колкото някой е по-учен, толкова е по-скромен.“

Морски дейности – Н.

Навигационен ориентир е всяко средство за навигационно оборудване или обект, позволяващо да се измери съответния навигационен параметър.

Навигационна опасност е всяко естествено или изкуствено надводно или подводно препятствие (скала, риф, банка, потънал кораб и др.), което е опасно за корабоплаването.

Навигационни услуги са предоставяне на съвети и препоръки на корабите по въпросите на навигационното осигуряване, свързани с безопасността на корабоплаването, съвети, подпомагащи вземането на решения на борда на кораба в сложна метеорологична и навигационна обстановка.

Навигационно оборудване. Представлява комплекс от мероприятия провеждани с цел поддържането, развръщането и въвеждането в действие на различните средства за навигационно оборудване. Навигационното оборудване на моретата и океаните се явява съставна част на навигационно хидрографското осигуряване на безопасността на корабоплаване и е предназначено за създаване на благоприятна в навигационно отношение обстановка за определяне мястото на плавателните средства и решаване на поставените им задачи.

Навигационно предупреждение е информация за каква да е опасност, получена от всякакъв надежден източник, която без отлагане ще бъде доведена до знанието на всички, които тя касае и ще бъде съобщена на други заинтересовани правителства.

Напречна равноъгълна цилиндрична проекция на Гаус. В случая, проектирането се осъществява върху цилиндър, оста на който е завъртяна на 90° относно оста на въртене на Земята. Земната повърхност се разбива на 6°-ви зони, като за всяка от които се назначава стандартен меридиан на допиране наречен осеви меридиан. За определяне положението на точка на земната повърхност се използват правоъгълни сферични координати. За начало на координатите се приема точката на пресичане на земния екватор с осевия меридиан. Сферичната абсциса X на точка от земната повърхност се отчита по дъгата на осевия меридиан до точката на пресичане с перпендикуляра към него голям кръг, преминаващ през определяната точка. Сферичната ордината Y се отчита от точката на пресичане по дъгата, перпендикулярна на осевия меридиан на големия кръг, преминаващ през определяната точка. Ординатата Y се счита за положителна на изток от осевия меридиан и за отрицателна на запад от него.

Напречна равноъгълна цилиндрична проекция на Меркатор. В напречната проекция на Меркатор повърхността на Земята се проектира върху цилиндър, допиращ се с един от меридианите.

Нектон (плаващо). Това са активно плаващи и преодоляващи силата на теченията животни (риби, главоноги, молуски, морски рептилии и млекопитаещи).

Нефтен кораб е кораб, построен или приспособен основно за превозване на нефт или нефтопродукти в наливно състояние, в неговите товарни помещения. В това определение се включват комбинирани товарни кораби и всеки танкер-химикаловоз, когато превозва нефт или нефтопродукти в наливно състояние, като товар или част от товара.

Нос е част от сушата, вдадена в морето. Входен нос е всеки нос, зад който брегът образува залив, бухта, пролив, фиорд и др.

Нормална равноъгълна цилиндрична проекция на Меркатор. При тази проекция повърхността на Земята се проектира върху цилиндър, като земната сфера се допира по екватора. При това мрежата от меридиани и паралели се изобразява във вид на взаимно перпендикулярни една към друга семейство прави линии, а разстоянието между меридианите е пропорционално на разликите в дължините. Основно свойствата на проекцията на Меркатор, а именно е равноъгълността и простотата на картографската мрежа, която позволява да се води навигационна прокладка на карта с помощта на прости чертожни инструменти, като транспортир, линийка и пергел. Меридиана част се нарича разстоянието на плоскостта на меркаторска проекция, считано по меридиана от екватора до даден паралел, при мащаб на екватора равен на единица. При меркаторска проекция разстоянието се изразява в миля, представляваща дължината на една минута от меридиана. Паралел около който се запазва главния мащаб, написан в заглавието на картата се нарича главен паралел на картата. За удобство в качеството на главен паралел се взема не средния паралел на всяка карта, а единен главен паралел за всяко море (район) и се нарича стандартен главен паралел. Картна единица се нарича съотношението между дължината на 1´ от главния паралел в мм към главния мащаб. Морска миля се нарича дължината на 1´ от меридиана на картата. Локсодромия се нарича линията пресичаща меридианите под един и същ ъгъл. Ортодромия се нарича дъгата на големия кръг и се явява най-краткото разстояние между две точки.

Нула на дълбочините. При хидрографски измервания (промер) дълбочините се измерват, като разстояние по вертикала от нивото на повърхността на водата до дъното. Известно е, че повърхността на морето под влияние на различни сили се намира в непрекъснато колебание. Дълбочините измервани спрямо такова непрекъснато, променящо се ниво на повърхността е прието да се нарича мигновено ниво. Отчетния хоризонт към който се привеждат всички измерени дълбочини се нарича нула на дълбочините. В морета без приливи, нивото на повърхността от която се отчитат дълбочините се явява средно ниво на морето. В такива морета без приливи, дълбочините се привеждат към средно многогодишно ниво. Разстоянието между постовете за наблюдение на нивото на морета без приливи се определя в зависимост от релефа на дъното, разчленеността на брега и величината на сгонно–нагонните колебания.

Топоними.

Наневска (Къшлаярска) тузла – Малка лагуна на около 5 км североизточно от н. Калиакра, разположена в землището на с. Св. Никола. Площ 0,1 км2, дълбочина 0,3 м. Обрасла е с тръстика, папур, цветни и блатни растения.

Несебър – (до 1934 г. Месемврия). Град в Бургаска област на 38 км североизточно от Бургас, център на община. Население 11000 жители. Морски курорт със 140 хотела, обявен през 1956 г. за архитектурен резерват. Старата част на града е разположена на Несебърския полуостров и е свързана със сушата чрез тесен провлак дълъг 400 м. Пристанище, развито растениевъдство и риболов. От 510 г. пр.Хр. е древногръцка колония на мястото на тракийското селище Месамбрия (град на Мелса). През 812 г. е присъединен към България от кан Крум. Най-голям разцвет през Средновековието достига през ХІV в. при цар Иван Александър.

Несебърски дюни – Плаж между гр. Несебър и н. Акротирия. Дължина 1,3 км. Пясъкът е среднозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 17 %. Западно от плажа са разположени дюни с височина до 10 м.

Несебърски залив – Залив, северно от Несебърския полуостров, отворен широко към морето.

Несебърски полуостров – Полуостров на 3 км североизточно от н. Акротирия, разположен в южния край на курорт “Слънчев бряг”. Изграден е от сарматски варовици. Свързан е със сушата чрез тесен провлак. Площта му е около 0,2 км2, като археологическите данни показват, че в древността е била два пъти по-голяма и е намаляла в резултат на абразията и повишаването на морското ниво.

Нестинарка – Плаж на 2 км югоизточно от гр. Царево. Дължина 0,6 км. Пясъкът е средно зърнест, карбонатно–кварцов, с карбонатно съдържание 32 % и съдържание на тежки минерали 4 %.

Гео морфология.

Надветрена страна – страна на нос, остров или съоръжение, обърната срещу преобладаващата посока на вятъра.

Нагон–повишаване на нивото в бреговата зона в резултат на пренос на води от открито море под действие на вятъра и вълнението.

Надлъжно–брегови наносен поток – еднопосочно резултатно движение на наносите, надлъжно на брега под действието на преобладаващи, косо насочени спрямо бреговата линия вълнения или течения за достатъчно продължителен период от време.

Наклон на подводния брегови склон – наклон на повърхността на морското дъно спрямо равнината на хоризонта, който се характеризира с тангенса на ъгъла на наклона.

Напречно движение на наносите–движение на наносите по нормалата спрямо бреговата линия под действието на придънните вълнови скорости.

Невълнови динамични процеси – различни процеси на развитие на брега, несвързани с вълнението, напр. седиментация, еолова и биогенна дейност, сипеи, свлачища и др.

Неоген – период от неозойската ера, обхващащ последните 23,8 млн. години.

Неутрална линия – линия на надводния брегови склон с постоянен наклон, на която при дадени вълнови условия се концентрират наноси с определен размер и където не се осъществява нито размиване, нито акумулация.

Новоевксин – етаж от горния плейстоцен в Черно море преди 10000–30000 г. Черно море тогава е представлявало затворено сладководно езеро с каспийска фауна и с ниво по-ниско от съвременното с 90–120 м.

Нос – участък от суша, който се вдава в море, езеро или река. Може да бъде изграден от коренни скали или наноси.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар