// Вие четете...

Атмосфера

Международно сътрудничество в метеорологията.

„Влизайки, помисли за изхода.“

Международно сътрудничество в областта на метеорологията.

Атмосферните процеси носят глобален характер и за тяхното изучаване и предсказване са необходими сведения за състоянието на атмосферата и земната повърхност от цялата планета. Поради тази причина през втората половина на деветнадесети век са предприети опити за обмен на данни от метеорологични наблюдения между няколко страни (Франция и Русия, Англия и Франция, Русия и Германия).
Началото на международното сътрудничество в областта на метеорологията било положено на Втората метеорологична конференция в Лайпциг през 1872 г и на Първия международен метеорологичен конгрес, състоял се във Виена през септември 1873 г . На този конгрес била създадена Международната метеорологична организация, преобразувана през 1947 г в Световна метеорологична организация. СМО е специализирано учреждение на Организацията на обединените нации. Тя осъществява обмен на метеорологични данни между службите на всички страни, следи за единна методика за наблюдения, грижи се за разпространение на резултатите от научно техническите изследвания и техния обмен.
При всичките успехи на развитието на метеорологията през последните години, остават още много нерешени проблеми. Сред тях са такива, като взаимодействието на атмосферата с океана, общата циркулация на атмосферата, замърсяването на природата, зараждането и развитието на ураганите, взаимодействието на различните слоеве на атмосферата, връзката между процесите в атмосферата на Земята и Слънцето, формирането на полето на облаците и валежите, влиянието на лъчиста и другите видове потоци на топлина на атмосферните процеси. Разработката на всички тези научни проблеми се осъществяват за създаването на надеждни методи за предсказване на времето – една от най-важните задачи на нашето време.
Особена актуалност през втората половина на XX век е придобил проблемът с дългосрочното прогнозиране на времето (за десет дневен, месец, сезон, и по-дълъг период), до толкова, до колкото дългосрочните прогнози широко се използват при планиране на крупни икономически мероприятия.
Проблемът за изменение на климата е придобил огромно значение, както под влиянието на естествени причини, така и под въздействието на човешката дейност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар