// Вие четете...

Роли в живота

Масмедиите в образа на Звяра.

Talp32„Този, който каже за несправедливостта, дори ако това не помогне, ще постъпи по-добре от онзи, който знае за несправедливостта и мълчи.“

Масмедиите в образа на Звяра.

В Библията има един образ, страшен за живота и душите на хората, загадъчен по природата и възможностите си, неясен за разбиране. Той е свързан с още един друг странен образ: „След това се яви друга поличба на небето: ето, голям червен змей със седем глави и десет рога, а на главите му – седем корони.“ змей, наричан дявол и сатана.“ „И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като агне и говореше като змей. И с всичката власт на първия звяр, той действаше пред него и караше цялата земя и жителите й да се покланят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла.“ „И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив.“ „… и видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му – богохулни имена.“ „…почуди се цялата земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра.“ „Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му, и ония, които живеят на небето.“ „И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ.“ „И той ще направи, щото на всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белег на дясната ръка или на челата им.“ „Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е 666.“ „…Който се поклони на звяра и образа му, и получи белег на челото или ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева Му, и ще бъде измъчен с огън и жупел… няма да имат покой ни денем, ни нощем ония, които се поклонят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му.“ „Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка.“ „И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби.“ ,,…и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога.“ „…жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите Иисусови…“ „…Седемте глави са седем планини, върху които седи жената.“ (Рим е построен върху седем хълма, в Рим е Ватикана.) ,,…а десетте рога, що видя, са десет царе… те ще предадат своята сила и власт на звяра.“ (Десет са държавите, наследили Римската империя.) „Звярът беше хванат, а с него заедно и лъжепророка, който бе вършил личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели, белега на звяра и се кланяха на образа му: и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел.“
Има много тълкувания на змея, звяра, лъжепророка и образа на звяра, но пълна яснота още няма. Такива опити има и за числото на звяра – 666, но в случая едно „неочаквано” съвпадение изглежда най-правдоподобно – това е честотата на първата радиостанция в килохерци (колебания в секунда)! Тогава става ясен самият образ на звяра – радиото и телевизията, а в по-широк аспект – масовите комуникации и масмедиите.
Преди да бъдат посочени ясно причините, масмедиите да бъдат приети за образа на Звяра, е необходимо да се посочи първо самия Звяр. Без съмнение това е главният и смъртоносен дефект на съвременната цивилизация в продължение поне на последните няколко десетки хилядолетия: потребителството и бездуховността, довели до огромен и безогледен егоизъм, отчуждение, безлюбие между хората и между тях и природата – жива и нежива. Казано по-точно, този органичен дефект е погрешната йерархия на ценностите на сегашната цивилизация: в нея висшите ценности са материалното, парите, печалбата, властта и низшите удоволствия. Абсолютизирането на тези ценности доведе до несправедливия световен ред, противоречията в който достигнаха критичния предел, създадоха тоталната световна криза, означаваща края на съвременната цивилизация и раждането в нейните недра на нова цивилизация и култура.
От Библията е ясно, че Звярът получава силата си от Змея – дявола, сатаната, който всъщност е Луцифер – космически и високо интелигент, но същество, назначено от Върховния управител на Вселената за управител на нашия участък от Вселената. Въпреки възможностите си, Луцифер не приема съществуването на абсолютния Бог и вдига бунт, в който отхвърля космическите морални закони на Върховния Бог. След това умело насажда в нашата и други цивилизации – егоизма, безбожието, безлюбието и даже сами те продължават да живеят така, без любов.
Така става ясно, че Змеят е космическо явление, а Звярът и неговият образ, земната му проекция и модификация.
Почти без разделното господство на Змея и Звяра върху Земята стана възможно по силата на ред причини. Една от главните между тях са масмедиите, като цяло – печат, радио и телевизия, и отговорната за тях интелигенция, журналисти и други автори. Именно масмедиите внушават определена картина на света и процесите в него и човечеството, във всяка отделна страна. Те насаждат и култивират почти незабележимо определени ценности, внушени от Змея и Звяра. В тези ценности доминира егоизмът, фетишизирането на личния успех, кариера и богатство, без оглед на средствата. Те дават моделите на поведение, които най-лесно се възприемат, особено от беззащитните младежи и деца: насилието, престъплението, разврата, измамата, безотговорността, незачитането на другите хора, позволеността на всичко, което те води към целите и идеала – богатство, власт, жени (мъже).
Масмедиите като цяло създават лъжлива и извратена представа за живота и движещите сили в него. Те не говорят за истинските проблеми на човека и човечеството, за прекъснатата връзка с Бога, нашият небесен създател и Баща, за главния дефект на цивилизацията, следващата от това криза и близкото й разрешаване чрез военен, екологичен, земен и космически Апокалипсис. Те внушават чувството за безсилие у всеки човек: „проблемите са толкова дълбоки и сложни, че ти нищо не можеш да направиш!“ Те не разкриват истината за произхода на човека върху Земята, създаден от Бога, за наличието на конспиративни организации, работещи за вземане на тоталната власт върху хората и вече са близо до тази цел! Масмедиите не говорят непрекъснато за огромната отговорност на всеки човек и за неговия потенциал да поеме тази отговорност.
Масмедиите като цяло приспиват човека, отклоняват вниманието му от истинските проблеми, занимават го с измислени и незначителни проблеми и събития, прикриват падението на политиците, деловите среди, бюрокрацията и мафиите, замазват сливането между държавната власт и мафиите от всякакъв род, премълчават за корупцията, некомпетентността и в крайна сметка нежеланието или безсилието на съдебната власт, прокуратурата, полицията, парламента и изпълнителната власт.
Особено пагубно е въздействието на масмедиите върху младите. То върви поне по две линии: косвено, чрез родителите и семейните ценности и атмосфера, и пряко, върху сетивата, мисленето и съзнанието на младите. Така убиват у тях импулсите на доброто и любовта, духовните и моралните ценности, уважението към възрастните и грижата за тях, умението да виждат причините и същностите, да мислят правилно и да разбират нещата и процесите в себе си и наоколо, вкарват ги в умопомрачителна въртележка, пари – потребление – повече пари – по-голямо потребление и така до края на света!
Чрез такъв образ на Звяра, последният става привлекателен, съблазнителен, красив, интересен, обещаващ, сравнително лесно достижим. Така Звярът влиза в душите и сърцата на младите и на останалите, и започва да ги ръководи отвътре, пречейки им да видят и разберат робството си!
Така варварството нахлува и се разпространява повсеместно в тялото на съвременната цивилизация, водейки я към нейната кървава гибел и мъчително раждане на новата култура! Така масмедиите насаждат варварството в безбройните му превъплъщения и с необходимите му самооправдания.
Така практически, тихо и незабелязано, масмедиите предадоха интересите на човешката общност и на всеки човек, усилвайки произведените от други и създавайки нови деструктивни процеси в нашата цивилизация, създавайки илюзорни представи, ценности и бъдеще в съзнанието на хората, предлагайки им набор от аморални средства за постигането им.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар