// Вие четете...

Черно море

Крайбрежие – от н. Шабла до н. Калиакра.

Lin56„Всеки е умен: кой отначало, кой после.“

Крайбрежие – от н. Шабла до н. Калиакра.

Регионът н. Шабла – н. Калиакра има източно–югоизточна експозиция с дължина на бреговата линия 26 км. Брегът е абразионно – свлачищен и слабо разчленен с коефициент на разчлененост 1,13. Изграден е от бели до сиви, дебело слойни, силно окарстени биогенни и оолитни средно сарматски варовици от Одърската свита. В тях са оформени каверни и карстови пещери, в които са отложени карбонатни минерали. На места са обагрени в ръждивочервено от железни хидроокиси в резултат на изветрителния процес. Височината на клифа постепенно нараства в южна посока от 5–7 м при н. Шабла до 60 м при н. Калиакра. В подножието на клифа и около водна линия се наблюдава натрупване на блокове и валуни с размер до 3–4 м и височина 1–2 м.
Южно от н. Шабла се разкрива надводен бенч с височина 0,5–1 м и ширина до 50 м. Покрит е на места с блокове и валуни като повърхността му е силно окарстена с многобройни каверни.
На подводният брегови склон пред н. Шабла се наблюдават два структурни откоса – на 300 м от водната линия с денивелация 3,1 м и на 400 м – с денивелация 13,2 м. Между тях е разположена равна абразионно–структурна тераса (стъпало) на дълбочина 7–8 м.
Lin55Подводният брегови склон между н. Шабла и с. Камен бряг е сравнително еднообразен. Непосредствено пред бреговата линия в тясна ивица с ширина 20–100 м и до дълбочина 8–10 м се разкриват средно сарматски варовици, които са покрити от огромни срутени блокове, валуни и незначителни по размер и мощност пясъчни петна. Наклонът на склона е около 0.1.
На дълбочина от 8–10 до 23–25 м е разпространен дребнозърнест пясък. Карбонатното му съдържание е високо 24–59%, средният диаметър е 0,12–0,22 мм, а мощността е повече от 1,5 м. На по-голяма дълбочина залягат алеврити с карбонатно съдържание 17–31%, среден диаметър 0,07–0,1 мм и голяма мощност. Зоналността в разпределението на кватернерните отложения е нормална – с увеличаване на дълбочината техният среден диаметър постепенно намалява. Наклонът на склона е 0,02–0,04.
Във варовиците, изграждащи брега южно от с. Камен бряг са разположени линейно–блоковите свлачища Яйлата и Тауклиман. Свлачище Яйлата има дължина 2 км и максимална ширина 250 м. В обсега му са оформени три различни по големина и площ свлачищни стъпала. В подножието на челния свлачищен откос се наблюдават вълно прибойни ниши, каверни и пещери, както и варовикови блокове с размер до 10 м.
Отвесен клифов бряг с дължина 200 м отделя свлачище Тауклиман, чиято дължина е 3,2 км и максимална ширина 520 м. В неговия обсег са оформени 8 различни по площ свлачищни стъпала. В подножието на свлачището се наблюдават срутени блокове и валуни.
На подводния брегови склон пред свлачището се установява 7–8 м абразионно – свлачищна тераса с ширина 100 м. Тя е покрита с блокове с размер до 10–15 м и завършва с абразионно – свлачищен откос с височина 5 м. Абразионно – свлачищен откос с денивелация 3 м се наблюдава и на разстояние 400 м от водната линия. Активната част на вълновото въздействие обхваща зоната до 300–400 м и до дълбочина 12 м, в която се включват всички абразионно – свлачищни структурни форми.
Южно от свлачищата Яйлата и Тауклиман до н. Калиакра брегът е клифов, с височина 50–60 м с изключение на малък нисък участък около лиман Болата. Брегът е изграден от окарстени средно сарматски варовици с многобройни вълно прибойни ниши и пещери. Проявяват се локални срутища и в подножието на клифа са натрупани блокове с размери до 4–5 м, валуни и чакъли. Варовици се разкриват на разстояние до 60–80 м от бреговата линия.
Активната част на подводния брегови склон, подложена на вълново въздействие обхваща зоната до 400–600 м. Наклонът на склона се движи в граници от 0,023 до 0,045 като в дълбочина следва слабо наклонена акумулационна повърхнина с наклон 0,006.
Подводният брегови склон е покрит от кватернерни отложения с голяма мощност, представени от дребнозърнест пясък и алеврит.
Дребнозърнестият пясък е разпространен от разкритието на варовиците на дълбочина 8–10 м до дълбочина 22–25 м. Карбонатното му съдържание е високо 35–64%, а средният му диаметър е 0,13–0,25 мм. Алевритът заляга на по-голяма дълбочина. Карбонатното му съдържание е 15–30%, а средният диаметър се изменя в граници 0,07–0,1 мм.
Брегът на региона е слабо разчленен, има източно–югоизточна експозиция и е незащитен за вълноопасните направления–източно, североизточно, югоизточно. Брегът е абразионно – свлачищен, но е изграден от здрави дебело слойни варовици и абразионният процес е слабо проявен като се изразява предимно в образуване на различни по размери вълноприбойни ниши. Подводният брегови склон е стръмен и е продължение на надводния клиф. В основата на склона на дълбочина 8–10 м се разполагат голямо количество варовикови блокове. На по-голяма дълбочина повърхността на подводния склон е изравнена и покрита с пясъчни отложения с голяма мощност, които постепенно преминават в алевритови.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар