// Вие четете...

Черно море

Крайбрежие – от н. Сиврибурун до н. Шабла.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„За напразен труд никой няма да ти каже благодаря.“

Крайбрежие  – от н. Сиврибурун до н. Шабла.

Крайбрежието от н. Сиврибурун до н. Шабла (фиг. 1) има източна експозиция с дължина на бреговата линия 24 км. Брегът е нисък, изграден от горносарматски варовици, покрити с льос. Редуват се абразионни участъци с обща дължина 12 км с обширни плажове и лиманни езера, разположени между тях. Брегът е слабо разчленен с коефициент на разчлененост 1,09. В неговата най-северна част е разположен н. Сиврибурун, в чийто разрез на клифа се разкриват две стратиграфски единици – горен сармат, представен от варовиците на Карвунската свита и седиментите на плейстоцена. Горнището на варовиците е разположено приблизително до морското ниво. Те са сиви на цвят, окарстени, с дебелослойна текстура. Плейстоценът е представен от льос, който покрива варовиците и в посока север-юг има мощност 19–9 м. Льосът е слабосвързан, с макропореста структура и съдържа карбонатни конкреции и три погребани почвени хоризонта. Подводният брегови склон пред н. Сиврибурун се характеризира с развитието на обширна абразионна тераса в горносарматските варовици. Нейната приурезова част е с ширина около 100 м и е покрита с блокове, валуни и мидени черупки. Размерът на блоковете е до 1–2 м дължина и височина над дъното до 0,5 м.

Наклонът на склона е 0,02–0,05. След приурезовата зона в източна посока се наблюдават абразионни тераси на дълбочина 2–3, 7–8, 16–18 м с обща ширина 1800 м. Те са покрити с блокове и валуни, а в понижените части – от мидени черупки и едрозърнест органогенен пясък. Наклонът на подводния брегови склон е 0.01. Южно от н. Сиврибурун е разположен плаж Дуранкулак–север (Граничарски) с дължина 2,4 км и максимална ширина 150 м. Ширината на активната част на плажа е около 40 м. Върху нея е разположен авандюнен вал с дължина около 900 м, ширина 30–40 м и височина 1,5 м. В тилната част на плажа са разположени малки дюни. Пясъкът на плажа е сив на цвят, среднозърнест, примесен с цели и натрошени мидени черупки. Карбонатното му съдържание е много високо (65–99%), а средният му диаметър се изменя в граници от 0,25–0,46 мм. Пред плажа на разстояние 60 м от водната линия се наблюдава подводен пясъчен вал с дължина 800 м, ширина 50 м, височина 1,2 м и коефициент на асиметрия 1.5. След подводния вал в източна посока са разположени дънни микроформи /рифели/ с дължина до 2 м и височина до 0,3 м. Пясъчните отложения са разпространени до дълбочина 10–12 м и на разстояние до 1300 м пред плажа. Под тях залягат кватернерни глини, а на дълбочина >12 м се разкриват абразионни варовикови тераси. Зоналността в разпределението на пясъците е нормална: среднозърнестият пясък формира пред плажа ивица с ширина 50 м, а след него е разпространен дребнозърнестият пясък. Среднозърнестият пясък има много високо карбонатно съдържание–60–97%, среден диаметър 0,3–0,4 мм и мощност до 0,5 м. Дребнозърнестият пясък е с високо карбонатно съдържание 28÷75%, среден диаметър 0,13–0,25 мм и мощност до 1,2 м.

Южно от плаж Дуранкулак–север е разположен н. Карталбурун. Носът е изграден от горносарматски варовици, покрити от льос с мощност 11–16 м, в който са оформени малки локални срутища в резултат на абразионния процес. На подводния брегови склон се разкриват на голяма площ окарстени варовици, покрити с блокове, валуни и мидени черупки. Непосредствено пред носа се наблюдава надводна абразионна тераса /бенч/ с ширина 35 м и височина 1–1,4 м и подводна абразионна тераса с ширина 100 м и дълбочина <1 м. Наклонът на склона е <0,01. В източна посока следват абразионни тераси с дълбочина 2–3, 7–8, 14–15, 17–18 м. Формирането на терасния комплекс се дължи на структурните особености на сарматските варовици, в които в резултат на вълновото въздействие са образувани равни площадки с абразионно–скулптурни форми, изградени от по- устойчиви скали. В понижените участъци между тях са разхвърляни блокове, валуни и петна от едрозърнест органогенен пясък с незначителна мощност и размер. Средният наклон на подводният брегови склон е 0,008.

Lin54Южно от н. Карталбурун е разположен обширен акумулационен участък, обхващащ Дуранкулашкия и Крапецкия плаж, които са разделени помежду си от нисък 5–7 м слабоактивен абразионен участък с дължина 1,5 км. Пред него е формирана абразионна тераса, простираща се на разстояние до 500 м от водната линия.

Дуранкулашкият плаж е с дължина 3,7 км и максимална ширина 250 м. Ширината на активната част на плажа е около 50 м. По протежение на 2,4 км е разположен авандюнен вал с ширина70–120 м и височина 2 м. Валът има асиметрична форма с коефициент на асиметрия 2,5. В тилната част на плажа са разположени малки дюни. Пясъкът от плажа е сив на цвят, среднозърнест, със среден диаметър 0,3–0,5 мм и много високо карбонатно съдържание – 75÷99%. Пред плажа на разстояние от 50 до 70 м е разположен подводен пясъчен вал с дължина 1 км, височина 0,6–0,8 м и коефициент на асиметрия 2. Източно от подводния вал се наблюдават рифели с дължина до 3 м и височина 0,5 м.

Крапецкият плаж е с дължина 1.7 км и максимална ширина 200 м. Активната част на плажа достига ширина до 50 м. В неговата тилна част са оформени дюни, ориентирани главно в североизточно направление. На плажа се наблюдава авандюнен вал с дължина 1.2 км, ширина 60–80 м и височина до 4 м. Пясъкът на плажа е среднозърнест с много високо карбонатно съдържание 80–99%. Пред Крапецкия плаж е разположен подводен пясъчен вал на разстояние 60 до 80 м от водната линия. Дължината на вала достига до 700 м, ширината–120 м, височината–2,2 м, а коефициентът на асиметрия е 0,7.

Подводният брегови склон пред плажовете е покрит от средно- и дребнозърнест пясък. Среднозърнестият пясък формира ивица с ширина до 50 м пред плажовете с мощност до 0,5 м. Карбонатното му съдържание е много високо 83–99%, а средният диаметър е 0,3–0,5 мм. Дребнозърнестият пясък е разпространен на дълбочина до 15 м. Карбонатното му съдържание е високо 20–68%, а средният диаметър 0,12–0,25 мм. В отделни участъци мощността му е >1,5m, но преобладава мощност 0,5–1 м. Под пясъците пред Крапецкия плаж залягат кватернерни глини, а на разстояния по-големи от 1000–1500 м пред двата плажа се разкриват горносарматски варовици.

Между Крапецкия и Шабленския плаж се простира обширен абразионен участък с висок отвесен откос и дължина около 3 км. В основата на разреза на абразионния бряг се разкриват варовици, над които заляга льос с мощност 13–18 м. В него са оформени пукнатини и локални срутища. Приурезовата абразионна зона е с ширина до 100 м и наклон на склона 0,01 като на места е покрита с блокове, валуни и мидени черупки. Размерът на блоковете е 1–2 м с височина над дъното 0,2–0,3 м. Непосредствено след приурезовата зона е разположена абразионна тераса /бенч/ с дълбочина до 2 м и ширина до 200 м. Тя е покрита с блокове с дължина 3–4 м и височина над дъното 0,5 м. Следва обширен терасен комплекс с абразионни тераси, формирани в сарматските варовици на дълбочина 2–3, 5–6, 7–8, 11–12, 14–15 и 17–18 м. Структурните тераси имат почти хоризонтална повърхност, но са усложнени от абразионно – скулптурни форми с височина 1–1,5 м. Наклонът на подводния брегови склон от север на юг се изменя в граници от 0,009 до 0,011.

Южно от Крапецкия абразионен участък е разположен Шабленският плаж, който отделя Езерецкото, Шабленското езеро и Шабленската тузла от морето. Плажът има дължина 5,5 км и максимална ширина 250 м. Ширината на активната част на плажа е около 50 м. Издаден слабоактивен клиф с височина 4–5 м между Шабленското езеро и Шабленската тузла разделя плажа на две части. Ширината на плажовата ивица пред него е 30–40 м и тя е заливаема при щормово вълнение. Пред Шабленското езеро се наблюдава авандюнен вал с височина до 3 м и ширина 70–110 м. Той има асиметрична форма с коефициент на асиметрия, който намалява в южна посока от 1,4 до 0,5. На плажа пред Шабленската тузла също се простира авандюнен вал с дължина 900 м; ширина 100m и симетрична форма. Пясъкът на плажа е сив на цвят, с много високо карбонатно съдържание 85–99% и среден диаметър 0,28–0,5 мм.

Подводният брегови склон пред плажа е покрит от средно- и дребнозърнест пясък. Среднозърнестият пясък формира тясна ивица непосредствено пред плажа с ширина 50–200 м. Карбонатното му съдържание е много високо 85–99%, средният диаметър 0,32–0,5 мм и мощност до 0,5 м. Дребнозърнестият пясък е разпространен до дълбочина 14 м. Карбонатното му съдържание е високо 25 ÷ 80%, средния диаметър е 0,12–0,25 м. Мощността му достига 1 м. Под пясъчните отложения залягат кватернерни глини.

При Шабленското езеро на разстояние 50 м от водната линия е разположен подводен пясъчен вал с дължина 700 м и ширина 90 м. Валът има асиметрична форма с коефициент на асиметрия 1,6.

Подводен пясъчен вал се наблюдава и пред Шабленската тузла на разстояние 50–60 м от водната линия. Дължината му е около 500 м, ширината 80 м и коефициентът на асиметрия 0,3.

Нос Шабла се явява морфоложка и литоложка граница между първи и втори регион. Северно от носа в основата на разреза се разкриват окарстени горносарматски варовици, покрити от льос, чиято мощност в южна посока намалява от 17 до 1–2 м. Южно от носа брегът е клифов и е изграден от средносарматски варовици.

Северно от н. Шабла подводният брегови склон е изграден от горносарматски варовици с голямо площно разпространение. Приурезовата абразионна зона е с ширина 25–50 м и дълбочина 1–1.5 м. На места е покрита от блокове с размер 2–3 м, валуни и чакъл. Наклонът на склона е 0,03–0,04. В източна посока на разстояние до 1200 м от водна линия е разпространен обширен терасен комплекс от абразионни тераси с дълбочина 2–3, 5–6, 7–8, 11–12, 14–15 м. Върху тях се наблюдават добре изразени абразионно-скулптурни форми с височина от 1–1,5 м. Средният наклон на подводния брегови склон е 0,008.

Регионът н. Сиврибурун–н. Шабла се характеризира с източна експозиция и слаба разчлененост на бреговата линия, което я прави незащитена спрямо вълноопасните направления – източно, североизточно, югоизточно. Щормовото вълнение оказва особено силно въздействие върху носовете – Сиврибурун, Карталбурун, Крапец, Шабла, които са изградени от льос, покриващ цокъла от горносарматски варовици и при тях абразионният процес е интензивен. Разпространени са срутища като срутеният льос се размива и отнася на голяма дълбочина. Същевременно във варовиците е изработен обширен (до 1000–1500 м от водната линия) комплекс от абразионни тераси, в който се извършва дисипация на вълновата енергия и средният наклон на подводния брегови склон е <0,01.

На силно вълново въздействие са подложени и акумулационните участъци – на всички плажове има ясно изразен авандюнен вал, а на подводния брегови склон –подводни пясъчни валове и дънни микроформи (рифели).

Брегът е защитен от плажовете, които са органогенни с много високо карбонатно съдържание на пясъка (75–99%). Подхранването на плажовете и подводния брегови склон с наноси се осъществява почти изключително от черупките на мекотели (главно мytilus galloprovincialis), обитаващи скалните банки. Допълнителен, но значително по-малък източник е материалът постъпващ от абразията на льоса (<1% в него е фракцията с диаметър >0,01 мм) и от суходолията в близост до Крапец. За региона е характерен дефицит от наноси. На подводния брегови склон се наблюдават обширни разкрития на варовици без покритие с наноси. Акумулационните участъци са разпространени само пред плажовете и мощността на пясъците в тях е малка (<1 м).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар