// Вие четете...

Времето и Океана

Корабни хидрометеорологични станции.

„На голям кораб – голямо плаване.“

Съвременното състояние на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) се характеризира с постоянен ръст на изискванията към количеството на измерените хидрометеорологични параметри, точност на измерванията, формите на представяне и оперативност на довеждането на необходимата информация до командването, щабовете и хидрометеорологични центрове, а също така непосредствено до силите на флота в интерес на решаваните задачи и осигуряване на безопасността на мореплаването, както и ефективното използване на техническите средства и полетите на авиацията.

Актуалността на хидрометеорологичното осигуряване значително е нараснала във връзка с постъпилите на въоръжение във ВМФ високо качествени оръжия, а също така и новите класове кораби, имащи на въоръжение корабна летателна апаратура (КЛА).

В съответствие с ръководните документи, кораби с единично и групово базиране на КЛА се комплектуват с корабни метеорологични станции.

До настоящия момент основни корабни метеорологични станции се явяват КМС-3, разработена в края на 70-те години на 20-ти век, предназначена за автоматично измерване на параметрите на вятъра, температурата и влажността на въздуха, както и на атмосферното налягане. За осигуряване на необходимото ниво на измерванията на метеорологичните параметри през 80-те години била направена модернизация на КМС-3. Към настоящия момент парка на станциите КМС-3 технологично и физически е остарял и не съответства на съвременните изисквания към ХМО на силите и средствата на флота. В частност, отсъства възможност за приемане на спътникова хидрометеорологична информация и хидрометеорологични данни от радио метеорологичните центрове, постъпващи по канала на радио свръзката. Освен това, станцията не осигурява измервания на височината на долната граница на облаците и метеорологичната (оптична) далечина на видимост, а също така автоматизираното предаване на обработените данни към корабните потребители.

С цел достигане на необходимото тактико техническо ниво на корабните средства за ХМО, определено от съвременните задачи на флота била изпълнена опитно конструкторска работа по създаването на „Корабна автоматизирана информационна система за хидрометеорологично осигуряване на безопасността на полетите на корабната авиация” (Касметео-К).

В състава на системата „Касметео-К” влизат:

– корабен специализиран метео локатор „Контур-К”;

– апаратура за приемане и обработка на спътникова хидрометеорологична информация, а също информация, постъпваща по радио канала „Сюжет-К”;

– корабна хидрометеорологична станция „Характер-К”;

– апаратура на под системата за обработка, анализ и довеждане на хидрометеорологичната информация до командните пунктове на кораба, а също до електро захранващите системи.

Системата „Касметео-К” осигурява:

а) Наблюдение на метеорологичните условията, определяне на метеорологичните явленията и височината на горната граница на облаците в близката (до 200 км) зона на кораба с помощта метеорологичния радиолокатор „Контур-К”.

б) Приемане, обработка и изобразяване на сигналите от орбиталните метеорологични изкуствени спътници на земята, факсимилна и телеграфна хидрометеорологична информация, приемана от радио метеорологични центрове от щатните корабни радио приемни устройства с помощта на апаратурата „Сюжет-К”.

в) Измерване на хидрометеорологичните параметри с помощта на апаратурата „Характер-К” (в указаните предели):

– скорост на привидния вятър, м/с, 1-50;

– направление на привидния вятър, градуси, 0-360;

– скорост на истинския вятър, м/с, 1-50;

– направление на истинския вятър, градуси, 0-360;

– атмосферно налягане, хПа, 880-1050;

– температура на въздуха, ºС, -10, +50;

– относителна влажност на въздуха при температура

от -20 до +50 ºС, %, 30-100;

– височина на долната граница на облаците, м, 15-15000;

– метеорологична (оптична) далечина на видимост, м, 10-5000;

– температура на морската вода, ºС, -2, +35;

– излишно хидростатично налягане, МПа, 0-20;

– относителна електрическа проводимост на морската вода, относителни единици, 0,1-1,6.

Метеорологичните характеристики на системата са потвърдени със съответните сертификати за утвърждаване на типа от средства за измервания с военно предназначение.

През 2002 г. корабната автоматизирана система успешно е преминала държавните изпитания. Разработената система има модулен принцип на построяване и позволява да се формира като самостоятелно изделие за оборудване на надводните кораби на флота от различни класове:

– „Корабната автоматизирана информационно измерителна система за хидрометеорологично осигуряване на безопасността на полетите на корабната авиация” е предназначена за оборудване на корабите с групово базиране на КЛА;

– „Комплекс за хидрометеорологично осигуряване на надводните кораби” е предназначена за оборудване на корабите с единично базиране на КЛА;

– „Хидрометеорологичната корабна станция” е предназначена за оборудване на корабите, както и на спомагателните такива на флота, на които КЛА не се базира.

Установяването на системата „Касметео-К” на кораби с авиационно въоръжение позволява да се повиши ефективността на използването на силите и използването на техническите средства на флота с 20-30%.

По нататъшното перспективно развитие на техническите средства за ХМО на надводните кораби на флота предполага преход от създаването на образци от технически средства към създаването на комплекси и системи на основата на модулни решения, с широко използване на изчислителна техника, а също така с отчитане на осигурителните изисквания на стандартизация, унификация и съкращаване на типовете от образци на техническите средства.

Разработката на корабни хидрометеорологични станции за флота трябва да се характеризират с:

– широко използване на технологиите, апаратурите и систематическите средства с двойно предназначение;

– ниски малогабаритни характеристики и използване на приемоиндикаторите на спътниковите навигационни системи и средства, организация на сетивното взаимодействие по радио и проводните канали;

– преход към създаване миниатюрни (с обем до 15 см3) хидрометеорологични прибори от ново поколение на основата на достиженията в областта на микро механиката и микро електрониката;

– масово използване на малогабаритна апаратура за приемане на информация и терминални комплекси за отдалечен достъп до базовите данни на хидрометеорологичните центрове;

– възможност за въвеждане и предаване на измерените параметри по радио и телеканали с използването на съответните автоматизирани системи за свръзка;

– създаване и внедряване на интегриращи средства за дистанционно и контактно сондиране (включително доплерови метеорологични радио локатори, акустични и лазерни профилографи, автономни пунктове за приемане на информация и други), осигуряване решаването на задачите на мезомащабната хидрометеорология с високи пространствено времеви решения, необходими за използване на високо точните оръжия и съвременните средства за ПЛО, ПРО, ПВО и други.

По нататъшното развитие на корабните хидрометеорологични станции трябва да върви по пътя на създаването на сложни многофункционални системи. Към основните функции на хидрометеорологичните станции е необходимо да се добави и решаването на задачите, насочени не само към измерване, усвояване и архивиране на данните за параметрите на средата, но и към използване на тези параметри за адаптиране на оръжията и техниките към дадената конкретна хидрометеорологична ситуация с цел постигане на най-добрите, възможни по условия на средата, технически характеристики.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар