// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Климатично осигуряване на морските дейности.

„Което морето е глътнало, не можеш да го върнеш.“

Данни за климата на морето и океана се явяват съставна част от хидрометеорологичните справочници и атласи, навигационни пособия и карти, които се използват в корабоплаването, корабостроенето, проектирането на хидротехнически съоръжения, разузнаване и усвояване на ресурсите на шелфа на океана и морето. Ръководителите на риболовните организации и учения могат да използват климатичната информация за анализ на случаите на изменение на рибните популации и изучаването на изменчивостта на физическите, химическите и биологичните процеси в морето. Данните за климата имат много други приложения.

Много страни провеждат мониторинг на морския климат с цел на по-доброто разбиране на връзката на климата с морските хранителни ресурси, и, по такъв начин, по-ефективно управление на тези ресурси.

Климатичната информация може да бъде представена във вид на средни много годишни, средни месечни значения на хидрометеорологичните величини, във вид на честота на появяване на екстремални или други величини, които се явяват критични за конкретни производствени операции. Тя може да бъде също представяна във вид на статистически характеристики на такива параметри като: скорост и направление на вятъра, височина и период на ветровите вълни, видимост, температура на водата и въздуха и т.н.

Основни източници на климатични данни се явяват корабите, буйовете, спътниците, самолетите и други наблюдателни платформи, оборудвани със специални измерителни системи. Достиженията в областта на телекомуникациите позволяват предаването на голям обем от данни в бреговите центрове за сбора на данни в автоматичен режим.

Съвременните възможности на информационните технологии позволяват създаването на база данни от най-различни справочни сведения (сведения за ръководства, пособия, атласи, в които има различен род справочни данни и климатични обобщения). Освен това, в тях могат да бъдат сведения за текущата информация, постъпваща регулярно във вид на прогнози, обзори, бюлетини, ежемесечници, ежегодници.

За успешно намиране на тези данни се създават разнообразни метаданни, които включват сведения за масиви от данни, формати за тяхното съхранение в съответните бази от метаданни. Те носят спомагателен характер при обработката на данните и включват сведения за данните, наблюдателните платформи, проектите, организациите, картите, пособията, атласите, навигационните обекти и т.н.

Изисквания и нормативи към съдържанието и използването на климатичните материали за осигуряване на морските дейности се съдържат в ръководните документи.

Основа на климатичното обслужване на потребителите се явяват материалите от многогодишните метеорологичните и океанографските наблюдения, получени от мрежата на наземните, морските и космическите наблюдения. Изпълнените на основата на данните от наблюденията разчети и обобщения представляват информационна продукция. Подреждането на съвкупността от тези материали в съчетание с данните за замърсяване, а също публикации, методически и справочни пособия съставляват държавен фонд от данни. Материалите на държавния фонд се използват за удовлетворяване на заявките на различни групи от потребители за информация за хидрометеорологичното и екологично състояние на морската среда.

Воденето на фонда от данни (сбор, отчет, съхранение и използване) се осъществява от отделите на фонда при управленията на ХМС и НИУ, а методическото ръководство на отделите се извършва от метеорологичния център за данни, явяващ се главно учреждение на Росхидромет по водене на Държавния фонд.

Осигуряването на потребителите трябва да се извършва целенасочено, тоест то трябва да бъде ориентирано не само към определена класа от потребители, но и към отделни технологични процеси, например, проектиране и експлоатация на сондажите, планирането на риболова, търсенето на рибни пасажи и към самия улов.

При осигуряване на потребителите с океанографска информация Центровете за океанографски данни (ЦОД) широко използват възможностите на банките от данни (БД). Редица програмни средства за обработка на океанографски данни, разработени от ЦОД са внедрени в други научно изследователски учреждения. Съсредоточаването на едно място материалите от наблюдения на технически носители позволява на ЦОД да удовлетворява заявките на различните стопански, отбранителни и управленски структури.

За широко оповестяване на намиращите се в центъра материали се издава бюлетин с морски хидрометеорологични и други данни. За да се отговори на заявка с една или друга информация е разработен технологичен процес на обработка на данни, който включва последователни стадии от анализа, заявката и до оформяне на отговора.

Най-търсена се явява статистическата информация за следните елементи на режима на морето:

– за направлението и скоростта на вятъра;

– за валежите и далечината на видимост;

– за температурата на водата и въздуха (средни и екстремални значения);

– за вълнението (ветрово вълнение и зиб) и теченията;

– за относителната влажност и атмосферно налягане.

Сред тях голям интерес за потребителите, особено за проектиращите пристанищни и брегови конструкции, представляват екстремните характеристики на хидрометеорологичния режим в изследвания район.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар