// Вие четете...

Приложни науки

Класификация на местностите.

K68„За военни дела не се съветвай със страхливец.“

Класификация на местностите.

От военна гледна точка, в тактическо отношение, местностите е прието да се подразделят по условията на проходимост, наблюдение и маскировка, а също така по степента на пресеченост.
По условията на проходимост местността може да бъде проходима, трудно проходима и непроходима.
Проходимата местност почти не ограничава скоростта, направлението на движение на верижни машини и допуска повторно движение по една и съща следа, макар и отделни места да е необходимо да бъдат обхождани или усилени (оборудване на проходи). Движението на колесните машини с обикновена проходимост е по- затруднено. Възможно е почти безпрепятствено (за изключение на отделни направления) използването на бойни машини дори различни построявания и движение в колони. Проходимата местност способства най-ефективното използване на мото стрелковите и танковите подразделения.
Трудно проходимата местност е достъпна за движение на верижни машини, но с по-малка скорост, отколкото при проходимата местност. Свободата на маневриране и движението на няколко машини по една следа е ограничено. Движението на колесните машини с обикновена проходимост е почти невъзможно. Такава местност затруднява използването на бойна техника в развърнат боеви порядък, движението в колона е възможно само по път и специално оборудвани пътища. Трудно проходимата местност оказва отрицателно влияние на темпа на движение и настъпление на войските, осъществяването на маневрите на силите и средствата по фронта и в дълбочина.
Непроходимата местност е недостъпна за движение на верижни и колесни машини без изпълнение на значителни работи по прокарването на път.
По условията за наблюдение и маскировка местностите се подразделят на открити, полузакрити и закрити.
Откритата местност представлява равнинна или леко хълмиста не гориста територия, до 75% от която площ във всички направления добре се наблюдава от височините, определени за наблюдение.
Тези местности са по-малко благоприятни за защита от поразяващото действие на различните видове оръжия, не притежават достатъчно маскировъчни свойства от наземното и въздушното наблюдения. Отсъствието на естествени укрития затрудняват скритото съсредоточаване и маневриране на войските. Организацията на отбраната на откритите местности значително се усложнява.
Полузакрити местности се явяват преходни от открити към закрити. Като правило, в полузакритите местности площта заета от естествени укрития е около 20%, от наблюдателните височини се наблюдава около 50% от площта. При разположение на подразделенията на мястото за маскировка те напълно са осигурени от естествена маскировка.
Закритите местности са територия, покрита с гори, храсти, градини, гъсто разположени населени пунктове, с планински, хълмист или равнинен релеф. В такава местност площта е заета с естествени маски на 30% и повече, а площта, наблюдавана от височина е по-малка от 25%. Закритата местност добре укрива с естествени маски от наземното и въздушното наблюдения, облекчава скритото придвижване и маневриране на войските, способства организацията за защита от поразяващото действие на оръжията.
В същото време в закритите местности се затруднява наблюдението, ориентирането и целеуказването, значително се усложнява управлението на подразделенията и организацията на взаимодействие.
По степента на пресеченост с оврази, долове, реки, езера, канавки и други естествени препятствия, ограничаващи свободата на придвижване и маневриране на войските, такива местности се подразделят на слабо пресечени, средно пресечени и силно пресечени.
Слабо пресечените местности имат незначително количество естествени и изкуствени препятствия, лесни са за преодоляване от техниката във всяко направление. На такава местност естествените препятствия заемат по-малко от 10% от площта. Релефът обикновено е равнинен, рядко хълмист. Възможно е масирано използване на техниката по всички направления.
Местността осигурява добър обзор, особено от наблюдателната височина. В същото време тази местност не притежава защитни свойства от поразяващите фактори на оръжията.
Средно пресечената местност има около 20% от площта, заета от естествени препятствия. На такава местност масираното използване на бойна техниката е в известна степен затруднено по отделни направления. Тази най-разпространена разновидност е добре населена местност. Релефът обикновено е хълмист и по-рядко равнинен. Такава местност способства защитата от поразяващото действие на различните оръжия.
Силно пресечената местност се отличава с голямо количество трудно проходими естествени препятствия – планини със стръмни склонове, оврази, ровове, реки, канали и канавки, блата и т.п. Площта под естествени препятствия е повече от 30%. За такива местности е характерен планински релеф, територии с оврази, блата и долини. Използването на бойна техника е възможно само на отделни направления. Тази местност затруднява настъплението и улеснява отбраната.
Наличието на естествени укрития способства за организацията на маскировката и защитата на войските от поразяващото действие на оръжията, скрит подход към предния край на противника. В същото време на тази местност се затруднява наземното и въздушното наблюдение, има много не наблюдавани и не простреляеми участъци, ограничава се възможността за бързо маневриране на войските, подвеждането на боеприпаси и горива, намалява се скоростта на движения на бойните машини, изисква се значителен обем работа по инженерното оборудване на местността.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар